Aktuellt

20.10.14

Den statliga ägaren drar upp riktlinjer för Arctia Shippings framtida affärsverksamhet

Statsrådet tillsätter en arbetsgrupp som ska bereda ett åtgärdsförslag för finanspolitiska ministerutskottet om hur Arctia Shipping Ab:s verksamhet kan utvecklas. Arbetsgruppen leds av överdirektör Eero Heliövaara och åtgärdsförslaget blir klart före årets slut. I förslaget kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid kostnadseffektiviteten för isbrytning, säkerställandet av försörjningsberedskapen och riskhanteringen.

 

22.10.14

Utrikesministeriet beviljade tilläggsfinansiering till bekämpandet av ebola

Utvecklingsminister Sirpa Paatero har idag undertecknat ett stöd på 7,1 miljoner euro till FN:s internationella ebolafond med vilken FN-organisationerna under ledning av WHO bekämpar sjukdomens utbredning i Guinea, Sierra Leone och Liberia.

"Ebolaepidemin lamslår verksamheten i samhällena i Västafrika. Finland har nu ökat sin insats betydligt när det gäller åtgärder mot ebola. Finlands regering förhåller sig allvarligt till epidemin. Regeringen följer situationen noggrant och är även i fortsättningen beredd att reagera snabbt om det uppstår behov av tilläggsfinansiering", betonade utvecklingsminister Paatero då hon undertecknade finansieringsbeslutet.

 

22.10.14

Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka till Paris på Team Finland-resa

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka besöker Paris på en Team Finland-resa den 22 oktober. Toivakka deltar i livsmedelsbranschens internationella SIAL-mässa, där Finland har en egen landsavdelning Food from Finland.

Finlands landsavdelning är en del av livsmedelsbranschens i september inledda Team Finland-program, och på avdelningen finns åtta finländska företag i livsmedelsbranschen representerade. Toivakka besöker även mässans övriga finländska avdelningar.

 

21.10.14

Rapport: Hur säkerställs hela regeringens kollektiva förmåga till beslutsfattande och strategiskt handlande?

Parlamentariska kommittén som utrett statsrådets strukturella och verksamhetsmässiga enhetlighet överlämnade sin mellanrapport till trafik- och kommunminister Paula Risikko vid riksdagen tisdagen den 21 oktober 2014.

Skötseln av tväradministrativa ärenden och strategisk beredskap kan enligt parlamentariska kommitténs mellanrapport stödas då förvaltningen har gemensamma målsättningar och då ärenden bereds och beslut fattas kollegialt och med hänsyn till det gemensamma intresset. I framtiden kommer man i samband med ministrarnas roller och uppgifter att betona gemensamt ansvar, kollegialt agerande och statsrådets övergripande intresse. Kommittén betonar även viktigheten av att förenhetliga tjänstestrukturen hos den högsta ledningen.

 

21.10.14

Regeringen enades om den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014

Regeringen förhandlade tisdagen den 21 oktober om årets tredje tilläggsbudgetproposition. Avsikten är att propositionen ges till riksdagen torsdagen den 23 oktober.

Inkomstposterna höjs med 601 miljoner euro. Kalkylen över skatteinkomsterna höjs med 317 miljoner euro, varav 250 miljoner euro föranleds av en höjning av inkomstposten för förvärvs- och kapitalinkomsterna, och 50 miljoner av en höjning av inkomstposten för överlåtelseskatten.

 

21.10.14

314 500 arbetslösa arbetssökande i september

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 600 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 200 fler än i september i fjol, dvs. sammanlagt 41 700. I januari-september avslutades i genomsnitt 68,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.