Aktuellt

15.4.14

Estlands premiärminister Rõivas i Helsingfors

Statsminister Jyrki Katainen träffar Estlands nye premiärminister Taavi Rõivas i Helsingfors tisdagen den 15 april.

Statsministern och premiärministern träffas i Villa Bjälbo, där de diskuterar situationen i Ukraina och Ryssland och aktuella EU-frågor såsom vårens Europaparlamentsval och Europas ekonomi och industripolitik.

 

15.4.14

Betydande tilläggsfinansiering ur en ny EU-fond för mottagande av kvotflyktingar

Under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014 - 2020 inrättas det inom området för inrikes frågor två nya fonder: fonden för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfonden. I den sistnämna fonden kommer det att ingå särskild medfinansiering i syfte att i betydande grad stödja mottagandet av kvotflyktingar i medlemsstaterna.

"Vidarebosättningen av flyktingar direkt från flyktingläger till EU-länderna bör ökas. Det är verkligen värdefullt att EU satsar på den här frågan med en så betydande tilläggsfinansiering. Genom kvotflyktingssystemet kan man på ett konkret sätt visa stöd för de stater som är grannar till krisländer och som står under stort tryck," sade minister Päivi Räsänen

 

15.4.14

Försvarsminister Carl Haglund till Luxemburg

Försvarsminister Carl Haglund deltar på tisdagen den 15 april i ett försvarsministermöte som EU:s råd för utrikesärenden ordnar i Luxemburg.

På mötets agenda står läget i Ukraina, säkerheten till sjöss och krishanteringsoperationen i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA).

 

14.4.14

EU:s råd för utrikesfrågor samlas i Luxemburg

Europeiska unionens råd för utrikesfrågor sammanträder den 14 april i Luxemburg. Från Fin-land deltar utrikesminister Erkki Tuomioja.

Huvudtema för mötet är det aktuella läget i Ukraina. Dessutom behandlas Bosnien-Hercegovina och EU:s politik i efterdyningarna av demonstrationerna i februari samt den poli-tiska situationen och säkerhetsläget i Syrien. Eventuellt behandlas också Egypten och den po-litiska situationen och människorättsläget där.

 

11.4.14

Finlands deltagande i elimineringen av Syriens kemiska vapen

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte fredagen den 11 april elimineringen av Syriens kemiska vapen och de fortsatta åtgärder som detta kräver av det internationella samfundet. Utskottet fastställde att Finland med en avdelning för fartygskontroll omfattande högst 20 soldater deltar i ett multinationellt uppdrag i Medelhavsområdet.

 

14.4.14

Utvidgningen av statsrådets behörighet i kommunsammanslagningarna förs inte framåt

Tillägget till kommunstrukturlagen om utvidgning av statsrådets behörighet gällande kommunsammanslagningar i områden som fyller kriterierna för stadsregioner lämnas inte till riksdagen. Propositionens remissbehandling avslutades den sista mars.

"Lagförslaget gav upphov till många meningsskiljaktigheter under remissbehandlingen. Social- och hälsovårdsreformen, som alla riksdagspartierna gemensamt kom överens om i mars, medför betydande förändringar i kommunernas situation. Man kunde inte heller med säkerhet fastställa propositionens enlighet med grundlagen under remissen, utan detta skulle ha krävt en ny tolkning av grundlagen", säger trafik- och kommunminister Henna Virkkunen.