Aktuellt

20.8.14

Regeringen samlas till strategidag

Regeringen samlas för att under ledning av statsminister Alexander Stubb diskutera aktuella och långsiktiga ekonomiska och sociala utmaningar i Finland. Regeringens strategidag ordnas fredagen den 22 augusti på ön Lonnan i Helsingfors. Temat för dagen är Ett nytt lyft för Finland: tillväxt och sysselsättning. Inga officiella beslut fattas vid regeringens strategidag.

 

21.8.14

Statsrådet fattade beslut om programmet för övervakning av Östersjöns tillstånd

Statsrådet fattade i dag beslut om övervakningsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan för 2014¿2020. Östersjöns tillstånd och den miljöbelastning som havet är utsatt för ska i fortsättningen övervakas i ännu bredare utsträckning genom att övervakningen också börjar omfatta främmande arter som påträffas i havet samt nedskräpning och undervattensbuller.

 

21.8.14

Möjlighet till åtalsuppgörelse införs vid ingången av nästa år

Vid ingången av nästa år införs ett system med s.k. åtalsuppgörelse. I detta system kan den brottsmisstänkte genom att erkänna brottet få ett lindrigare straff. Bestämmelserna om åtalsuppgörelse är tillämpliga på brott för vilka det inte har föreskrivits ett strängare straff än fängelse i sex år. Avsikten är att republikens president stadfäster lagstiftningen som gäller denna reform fredagen den 22 augusti.

 

21.8.14

Studerande får rätt att studera lite under sjukledighet

Studerande har i fortsättningen rätt att studera i liten utsträckning under sjukledighet, det vill säga när de får sjukdagpenning i stället för studiestöd. Som studier i liten utsträckning räknas då högst 40 procent av det riktgivande målet för en termin eller ett läsår. För tillfället är det inte tillåtet att avlägga studier när man får sjukdagpenning. En del studerande skulle ändå kunna studera lite och det kunde till och med ha en positiv inverkan på tillfrisknandet. Långvarig frånvaro från studierna höjer också tröskeln att återuppta studierna och ökar risken för att den studerande avbryter sina studier.

 

19.8.14

Programmet för mässan Ett öppet Finland 2014 är klart

Visste du att all väderinformation som du ser på tv är fritt tillgänglig? Vem som helst kan söka väderdata på meteorologiska institutets webbplats och skapa en egen vädertjänst. Sådant tillgängliggörande av datalager som tidigare endast myndigheterna eller förvaltningen haft tillgång till kallas för öppen information. Detta hör också till spetsprojekten för regeringsprogrammet i Finland, som man vill främja med snabb tidtabell.

Dessa tjänster presenteras på mässan Ett öppet Finland 2014 i Gamla Hamnen i Helsingfors den 15 och 16 september. Mässans program har just blivit klart. Huvudtalare är Beth Simone Noveck, som medverkat i projekt som genomförts av regeringarna i Förenta staterna och Storbritannien, och det isländska Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir.

 

19.8.14

Straffsystemet för vägtrafiken ses över

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda en reform av straffsystemet för vägtrafiken. Arbetsgruppen kartlägger vilka gärningar och försummelser i strid med vägtrafiklagen som skulle kunna straffas med administrativa avgifter eller andra administrativa påföljder i stället för straffrättsliga påföljder.

Administrativa betalningspåföljder som för tillfället är i bruk är till exempel felparkeringsavgifter och kontrollavgifter i kollektivtrafiken. Gemensamt för dessa är att avgifterna är fasta och de påförs via enkla myndighetsförfaranden.