Aktuellt

23.10.14

Förslag om ändringar i studiestödslagen

Statsrådet avlät på torsdagen en regeringsproposition till riksdagen om ändring av lagen om studiestöd samt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Lagarna avses i huvudsak träda i kraft den 1 augusti 2015.

Enligt förslaget skall studerande som redan avlagt högskoleexamen inte ska ha rätt till studiestöd för en annan högskoleexamen på motsvarande nivå. Man kommer fortfarande att kunna beviljas stöd efter avlagd högskoleexamen i syfte att avlägga påbyggnadsexamen, fullgöra ett yrkesutbildande fortbildningsprogram eller någon annan studiehelhet som ger tjänstebehörighet.

 

23.10.14

Högre nordligt stöd för mjölproduktion resten av året

Regeringen fastställde i dag de höjda nivåerna för nordligt stöd för mjölkproduktionen i oktober-december 2014. Stödnivån höjs med 1,5 cent per liter i alla områdena för nordligt stöd 1.10 ¿ 31.12.2014. Detta i syfte att delvis kompensera för de ekonomiska sanktioner som Ryssland beslutade om 7.8.2014.

"Det är bra att stödåtgärderna inleds så här snabbt. Vi fortsätter förhandlingarna med producentorganisationerna om att kanalisera det resterande stödet till de sektorer som lider av förbudet", säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

 

23.10.14

Möjligt att börja BSP-spara ännu vid 39 års ålder

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med ett förslag som innebär att lagen om bostadssparpremier ska ändras så att den övre åldersgränsen för ingående av BSP-avtal höjs till 39 år (denna ålder inkluderad). Enligt den gällande lagen kan den som har fyllt 18 men inte 31 år bli bostadsspardeponent. Avsikten är att bestämmelsen om den ändrade åldersgränsen ska träda i kraft så snabbt som möjligt.

 

23.10.14

Möjlighet för enspråkiga kommuner att bli tvåspråkiga mitt under tioårsperioden

Regeringen föreslår att det på begäran av kommunfullmäktige och genom förordning av statsrådet också mitt under den av statsrådet föreskrivna tioårsperioden ska kunna bestämmas att en enspråkig kommun ska bli tvåspråkig. Med stöd av den gällande lagen kan kommunerna ansöka om att bli tvåspråkiga följande gång först från ingången av år 2023. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen i dag den 23 oktober.

Syftet med propositionen är att trygga möjligheten för de kommuner som efter ikraftträdandet av statsandelsreformen vid ingången av 2015 förlorar språkbaserade bidrag att få ersättning för kostnaderna för språkliga tjänster.

 

23.10.14

Statsminister Stubb till Europeiska rådets oktobermöte

Statsminister Alexander Stubb deltar den 23-24 oktober i Europeiska rådets möte och det därpå följande eurotoppmötet i Bryssel. Europeiska rådets viktigaste tema är klimat- och energipaketet fram till 2030.

"EU bör vara en global föregångare i klimatpolitiken. Strävan efter utsläppsfrihet får dock inte utgöra ett hot mot vår industri och våra arbetstillfällen. Vi måste eftersträva kostnadseffektiva lösningar som främjar konkurrenskraften", säger statsminister Stubb.

 

23.10.14

Utrikes- och säkerhetspolitik samt arktiskt samarbete teman på nordiska samarbetets supervecka

Nordiska rådets session och möten på ministernivå i anslutning till denna ordnas i Stockholm den 27-30 oktober. Finlands regering representeras av statsminister Alexander Stubb, utrikesminister Erkki Tuomioja, europa- och utrikeshandelsminister samt nordiska samarbetsministern Lenita Toivakka, kultur- och bostadsminister Piia Viitanen samt miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

Nordiska rådet är årets största nordiska forum där de nordiska parlamentarikerna, statsministrarna, oppositionsledarna och sektorministrarna möts. Ordförande för det mellanstatliga samarbetet är i år Island. Finland är ordförandeland 2016.