Aktuellt

19.12.14

Europeiska rådet söker tillväxt genom investeringar

Europeiska rådet sammanträdde i Bryssel den 18 december. Mötet hade kommissionens investeringsprogram som huvudtema. Programmet strävar efter att främja den ekonomiska tillväxten och att locka i synnerhet privata investeringar.

"Investeringsplanen är ett värdefullt initiativ för en effektivare användning av EU-medel till stöd för den ekonomiska tillväxten. Eftersom det i det aktuella ekonomiska läget inte finns möjlighet till traditionella stimulansåtgärder är det nödvändigt att locka privata investeringar till Europa. Investeringsprojekten bör väljas utifrån deras ekonomiska lönsamhet och en effektiv användning av finansieringen, inte utifrån regionalpolitiska perspektiv", säger statsminister Alexander Stubb.

 

19.12.14

Investeringsprojektförslag för cirka 1,5 miljarder euro i bioraffinaderitävlingen

I den internationella planeringstävlingen för bioraffinaderier, som arbets- och näringsministeriet har ordnat inlämnades inom utsatt tid, dvs. fram till den 4 december 2014, drygt tio ansökningar som uppfyllde kriterierna och det sammanlagda värdet av de föreslagna investeringarna uppgår till cirka 1,5 miljarder euro. Med tävlingen vill man snabba upp kommersialiseringen av innovationer inom bioekonomin och uppkomsten av nya bioraffinaderier i Finland.

 

19.12.14

Arbetsgrupp för beredning av ändringar i lagstiftningen om penningtvätt

Europeiska kommissionen, rådet och parlamentet uppnådde den 16 december 2014 enighet om innehållet i det s.k. fjärde penningtvättdirektivet. Finansminister Antti Rinne tillsatte den 19 december 2014 en arbetsgrupp för beredning av penningtvättdirektivet och det nationella verkställandet av de bakomliggande internationella rekommendationerna.

Finansministeriet arbetsgrupp som tillsatts av ministern ska utarbeta förslag till sådana ändringar av lagstiftningen som föranleds av EU-direktivet och internationella rekommendationer.

 

18.12.14

Barnets rätt till småbarnspedagogik

En bestämmelse om barns rätt till småbarnspedagogik införs. Barnets bästa bör beaktas då verksamheten ordnas. Också målen för småbarnspedagogiken förnyas. Utbildningsstyrelsen blir sakkunnigmyndighet för småbarnspedagogiken och gör upp grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Med småbarnspedagogik avses en sådan planmässig och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och omsorg och som ges i dagvården. Man betonar särskilt pedagogiken. Enligt förslaget skall småbarnspedagogiken förnyas så att målen motsvarar utmaningarna för småbarnsfostran i framtiden. Den nuvarande dagvårdslagen är över 40 år gammal. Regeringen avlät på torsdagen en proposition om ärendet.

 

18.12.14

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen: Jag föreslår att avloppsvattenförordningen ändras

Det föreslås att övergångsperioden för förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden ska förlängas och att vissa lindringar ska beredas i lagstiftningen. Övergångsbestämmelserna i avloppsvattenförordningen ändras så att övergångsperioden förlängs med två år, dvs. till den 15 mars 2018.

"Enligt en utredning som gjorts är det fortfarande omkring 120 000 fastigheter som inte utfört några ändringsarbeten. Det är orealistiskt att tänka sig att den nuvarande övergångsperioden skulle räcka till", säger miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

 

18.12.14

Statsrådet fattade beslut om temaområdena för den strategiska forskningen 2015

Torsdagen den 18 december fattade statsrådet vid sitt allmänna sammanträde beslut om temaområdena och prioriteringarna för den strategiska forskningen 2015. Dessa temaområden är utnyttjandet av tekniska omvälvningar samt institutioner i förändring, ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle och jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet.