Tiedote
Sisäasiainministeriö
13.9.2007 13.30

Poliisihallinto uudistuu - maahanmuutto- ja kotoutusasiat sisäasiainhallintoon

Hallituksen esityksessä vuoden 2008 talousarvioksi vahvistetaan sisäisen turvallisuuden toimintaedellytyksiä sekä kootaan maahanmuutto- ja kotoutusasiat sisäasiainhallintoon. Sisäasiainministeriön hallinnonalan kokonaismenot vuodelle 2008 ovat 1 073 753 euroa.

Hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2008 alusta sisäasiainministeriön hallinnonalalle, sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolle ja Maahanmuuttovirastoon, kootaan maahanmuuttopolitiikka ja -hallinto. Sisäasiainhallinto vastaa aikaisempien maahanmuuttoon liittyvien tehtäviensä lisäksi myös maahanmuuttajien kotouttamisen, turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta, seurannasta ja yhteensovittamisesta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen järjestämisestä. Sisäasiainministeriöllä on jatkossa päävastuu rasismin ja syrjinnän vastaisesta työstä. Tavoitteena on, että maahanmuuttopolitiikan valmistelu on yhtenäistä, kokonaisvaltaista ja aktiivista.

Vuoden 2008 alusta sisäasiainministeriöstä siirtyvät kuntaosasto sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikkö, KuntaIT-yksikkö ja Juhta (julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) valtiovarainministeriöön. Muu osa alueiden ja hallinnon kehittämisosastosta, käsittäen aluekehittämisasiat, siirtyy uuteen työ- ja elinkeinoministeriöön.

Sisäiselle turvallisuudelle uusi ohjelma

Sisäiselle turvallisuudelle laaditaan uusi ohjelma, jossa määritellään sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet poikkihallinnollisesti. Sisäasiainministeriö osallistuu myös uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen panostetaan.

Sisäasiainhallinnon tuottavuutta parannetaan keskittämällä yhteisiä toimintoja palvelukeskuksiin. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöpalvelut muuttuvat maksullisiksi. Hallinnonalan puhelunvälityspalvelujen keskittämistä Kajaanin toimipisteeseen jatketaan. Sisäasiainhallintoon perustetaan Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta sen tehtäväaluetta laajentaen hallinnonalan uusi yhteinen tietotekniikkakeskus, Haltik, joka aloittaa toimintansa maaliskuun alussa 2008 Rovaniemellä.

Poliisihallintoa uudistetaan

Poliisin hallintorakenteen uudistamista jatketaan niin, että uudistukset toteutetaan vuonna 2009. Tavoitteena on, että poliisilaitosten määrä vähenee 90:stä 24:ään. Nykyistä suuremmat poliisilaitosten alueet koostuvat nykyisistä kihlakunnista. Uudistuksen tavoitteena on siirtää voimavaroja hallinnosta palveluihin, varmistaa poliisipalvelujen saatavuus koko maassa ja turvata ruotsinkieliset poliisipalvelut.

Kihlakuntavirastojärjestelmä lakkautetaan vuoden 2008 alusta. Kihlakunnanvirastojen yhteinen henkilöstö siirretään pääosin poliisin palvelukseen.

Poliisihallinnon rakenneuudistusta jatketaan poliisin ylijohtoon, lääninjohtoihin, valtakunnallisiin yksiköihin sekä Helsingin poliisilaitokseen. Lisäksi selvitetään erotetaanko toisistaan ministeriön ohjaus- ja valvontatehtävät sekä operatiivisen poliisitoiminnan johtaminen. Myös poliisin henkilöstötarpeesta tehdään pitkän aikavälin suunnitelma, joka mahdollistaa poliisin toiminnan vakiinnuttamiseen.

Poliisi panostaa myös järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, ääriliikkeiden nousun estämiseen, terrorismin torjuntaan, lähisuhdeväkivaltaan sekä laittoman maahantulon ja ihmiskaupan estämiseen.

Hätäkeskusten toimintavarmuus- ja nopeus varmistetaan

Pelastustoimessa panostetaan onnettomuuksien ehkäisyn ja asumisturvallisuuden parantamiseen. Myös hätäkeskusten tietojärjestelmiä kehitetään ja niiden toimintavarmuus ja -nopeus varmistetaan. Myös Hätäkeskuslaitoksen palvelukyvyn ja toiminnan laatutason turvaamiseksi hätäkeskuslaitoksen toimintamäärärahaa korotetaan väliaikaisesti 2 miljoonalla eurolla vuosina 2008 ja 2009. Tämä mahdollistaa henkilöstötyövuosien määrän vahvistamisen väliaikaisesti 40 henkilötyövuodella. Myös Hätäkeskuslaitoksen johtamisjärjestelmän parantamiseen myönnetään 2 miljoonaa euroa kertaluontoisesti.

Viranomaisradioverkon rahoittamiseen esitetään ensi vuodelle yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Rajavartiolaitos uusii kalustoaan

Rajavartiolaitos edistää varsinkin neliportaiseen rajaturvallisuusjärjestelmään sekä merellisiin tehtäviin liittyvää laaja-alaista viranomaisyhteistyötä.
Rajavartiolaitoksen toiminnallisia valmiuksia parannetaan aloittamalla kevyiden helikopterien ja partioveneiden uusiminen. Kalustohankkeiden kokonaiskustannukset vuosille 2008-2011 ovat 23,5 miljoonaa euroa. Pääosa Rajavartiolaitoksen kiinteistövarallisuudesta siirretään Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.1.2008 lukien.

Sisäasiainhallintoon kootaan maahanmuuttopolitiikka ja -hallinto

Maahanmuuttopolitiikalla edistetään laillista maahanmuuttoa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa sekä annetaan kansainvälistä suojelua ja edistetään kotoutumista ja hyviä etnisiä suhteita.

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimenpidekirjaukset toteutetaan ja valmistellaan työperäisen maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimeenpanoon on varattu 1,0 miljoonan euron määräraha vuodesta 2008 alkaen.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan osalta määräraha vähenee vuonna 2008 vuoteen 2007 verrattuna 6 444 000 euroa.

Kotoutumisen lähtökohtana on sen kaksisuuntaisuus. Kotouttamisen vaikuttavuutta, ohjausta sekä seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön laajapohjainen etnisten suhteiden ja kotouttamisen puiteohjelma. Kotouttamisohjelmille ja kotoutumissuunnitelmille kehitetään laatukriteerit.

Sisäasiainministeriö on Euroopan pakolaisrahaston, Euroopan kotouttamisrahaston ja Euroopan paluurahaston hallinnointi- ja vastuuviranomainen Suomessa. Vuosina 2007-2008 Suomen arvioidaan saavan rahastoista noin 3,7 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttoviraston toimintamääräraha on 13,140 miljoonaa euroa. Maahanmuuttoviraston asioiden käsittelyprosessien kehittämistyötä sekä toiminnallisten päätöksentekoprosessien sähköistämistyötä jatketaan. Myös maahanmuuttoviraston viestinnän avoimuuteen ja aktiivisuuteen panostetaan.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen, (09) 160 42803, talousjohtaja Jukka Aalto, (09) 160 44847, erityisavustaja Ilkka Salmi, (09) 160 44633 ja erityisavustaja Thomas Bergman, (09) 160 44501