Tiedote
380/2013
Valtioneuvoston viestintäosasto
13.9.2013 11.18

Tasavallan presidentin esittely 13.9.2013

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 13.9.2013 seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta ja laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta (HE 29/2013 vp). Ulkomaalaislakiin otetaan säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan antamisesta pakolaiselle tai toissijaista suojelua saavalle, kyseiseen lupaan tehtävistä merkinnöistä ja pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen karkottamisesta. Lait tulevat voimaan 1.10.2013. (SM neuvotteleva virkamies Sanna Sutter 071 878 8633)

Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta, laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain muuttamisesta, laki kuvaohjelmalain muuttamisesta, laki tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 48/2013 vp). Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistetään yhdeksi virastoksi, jonka nimi on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain uusi nimi on laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Lakiin lisätään Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimialaa, tehtäviä sekä kuvaohjelma-luokittelijarekisteriä ja luokitteluohjelmistoa koskevat säännökset. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimiala ja tehtävät vastaavat nykyisiä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimialoja ja tehtäviä. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. (OKM johtaja Tuula Lybeck 0295 330 201)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.9.2013 seuraavat kansainväliset asiat:

Kestävän metsätalouden kehittämisen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen ja suurlähettiläs Kirsti Westphalenin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Antti Niemelän valtuuttaminen allekirjoittamaan edellä mainittu sopimus. Sopimuksessa sovitaan Suomen ja Laosin tehtävistä ja vastuista hankkeen toteuttamisessa sekä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen ja sen henkilöstön asemasta Laosissa. Sopimuksessa Suomi sitoutuu tukemaan hanketta vuosina 2013 - 2018 yhteensä 10,94 miljoonalla eurolla. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Vientianessa, Laosissa ja se tulee voimaan 60 päivän kuluttua siitä, kun se on allekirjoitettu. Sopimus tullaan saattamaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin 0295 350 581)

Myanmarin tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Myanmarin tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen ja lähetystöneuvos Jarmo Kuuttilan tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Antti Inkisen valtuuttaminen allekirjoittamaan edellä mainittu sopimus. Sopimusneuvottelut Myanmarin hallituksen kanssa on käyty ulkoasiainministeriön Aasian ja Amerikan osaston sekä Suomen Bangkokin-edustuston toimesta yhteistyössä Valtiokonttorin ja Finnvera Oyj:n kanssa. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa syys-lokakuun vaihteessa Naypyidaw’ssa. Sopimus tulee voimaan 45 päivänä sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu. (UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin 0295 350 581)

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Hannu Himasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä. Uusi valtiosopimus selkeyttää huomattavasti Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä koskevaa sääntelyä. Erityisesti kuljetusyhtiöiden ja muiden toimijoiden sekä asiakkaiden oikeudet ja vastuut selkiintyvät nykytilanteeseen verrattuna. Sopimukseen kootaan kaikki lainsäädännön alaan kuuluvat sanottua liikennettä koskevat määräykset. Alemmanasteinen sääntely toteutetaan ministeriöiden välisillä sopimuksilla, jotka tehdään valtiosopimukseen sisältyvän valtuutuksen nojalla. Kuljetusyhtiöiden välillä ja kuljetusyhtiöiden ja niiden asiakkaiden välillä sovittavat asiat jätetään kokonaan pois valtiosopimuksesta ja sen nojalla tehtävistä ministeriöiden välisistä sopimuksista. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja sen hyväksyminen Suomen osalta edellyttää näin ollen eduskunnan suostumusta. Sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen ja Venäjän välillä on tarkoitus allekirjoittaa syyskuun lopulla 2013. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jarmo Viinasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Maailman terveysjärjestön WHO:n lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen puolesta. Lisäpöytäkirjan tavoitteena on tupakkatuotteiden kaikenlaisen laittoman kaupan estäminen WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen 15 artiklan mukaisesti. Lisäpöytäkirja velvoittaa sekä EU:ta että Suomea (kuten myös muita jäsenmaita). Suomen on tarkoitus allekirjoittaa lisäpöytäkirja YK:n yleiskokouksen 68. istunnon yleiskeskustelun yhteydessä 24.−26.9. sekä 30.9.‒1.10.2013 järjestettävässä Treaty Event -tapahtumassa, jossa valtiot voivat allekirjoittaa tai ratifioida minkä tahansa valtiosopimuksen, jonka tallettajana YK:n pääsihteeri toimii tai liittyä sellaiseen sopimukseen. (STM neuvotteleva virkamies Meri Paavola 0295 163 343)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 13.9.2013 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Laki 917/2009 muutettu lailla 335/2012; HE 198/2009 vp) sekä hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2013 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.9.2013 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Niklas Lindqvistin valtuutus toimia myös Uzbekistanissa. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kirsti Westphalenin sivuakkreditointi Laosiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)