FI SV EN

Työryhmä esittää säädösperustaa sotilastiedustelulle

Puolustusministeriö 19.4.2017 9.30
Tiedote

Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmisteleva työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Jussi Niinistölle 19. huhtikuuta 2017. Työryhmä esittää mietinnössään, että säädetään laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena on saattaa puolustusvoimien tiedustelua koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset.

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää tiedustelua ja sotilastiedustelu on keskeinen osa Suomen puolustusvalmiutta. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhista siten, että Puolustusvoimilla olisi Suomessa ja ulkomailla toimivaltuudet henkilötiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun.

Sotilastiedustelun tarkoituksena on seurata turvallisuusympäristön kehitystä ja tuottaa tietoa vallitsevasta tilanteesta ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon ja sotilaallisen päätöksenteon tueksi. Sotilastiedustelu antaa ennakkovaroituksen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta. Lisäksi sotilastiedustelu tukee kansainvälisiin operaatioihin liittyvää päätöksentekoa sekä suomalaisten joukkojen toimintaa ja omasuojaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sotilastiedustelun kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista sekä toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat Puolustusvoimien pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos. Laissa säädettäisiin viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä tiedustelutiedon ilmoittamisesta, tiedustelukielloista, kansainvälisestä yhteistyöstä ja tietojen rekisteröimisestä.

Valmistelutyössä on otettu huomioon perus- ja ihmisoikeudet ja kuultu laajasti eri sidosryhmiä.

Työryhmän työ on osa meneillään olevaa ja hallitusohjelmaan pohjaavaa tiedustelulainsäädännön valmistelua. Hankkeeseen liittyvien mietintöjen nyt valmistuttua käynnistyy lausuntokierros. Tavoitteena on saada esitykset eduskunnan käsiteltäviksi tulevalla syysistuntokaudella.

Mietintö on luettavissa puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteessa: http://www.defmin.fi/tiedustelu

Lisätietoa puolustusministeriössä antavat lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puh. 0295 140 600 ja viestintään liittyen erityisasiantuntija Eemeli Peltonen, puh. 0295 140 125.