Regeringsprogrammet

Statsminister Alexander Stubbs regering 24.6.2014

 

Regeringsprogrammet är en verksamhetsplan som har godkänts av de partier som medverkar i regeringen. I regeringsprogrammet fastställs regeringens viktigaste uppgiftsområden.

 

Regeringsprogrammet för statsminister Alexander Stubbs regering lämnades 24.6.2014 till riksdagen i form av ett meddelande.


 

Regeringsprogrammet 

 


 

Mot ett nytt uppsving för Finland: tillväxt och sysselsättning

 

Målet för statsminister Stubbs regering är ett öppet, rättvist och djärvt Finland. Regeringens program baserar sig på statsminister Katainens program, på det strukturpolitiska programmet och på riktlinjerna för genomförandet av det strukturpolitiska programmet och för anpassningen av den offentliga ekonomin. Regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering för valperioden 2011–2015 och målen enligt det regeringsprogrammet gäller fortfarande. Till regeringens fokusområden hör att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning, att stabilisera den offentliga ekonomin och att stärka en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen och konkurrenskraften. Regeringen fullföljer målsättningarna enligt regeringsprogrammet, liksom de mål som ställts upp och de beslut som fattats senare under den innevarande valperioden. Genom att värna om kontinuiteten och förutsägbarheten i beslutsfattandet vill regeringen stärka de finländska hushållens och företagens förtroende.

 

En stark offentlig ekonomi är en förutsättning för hållbar välfärd. För att hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin ska kunna minskas krävs det strukturella reformer, åtgärder som stärker tillväxten och förutsättningarna för sysselsättning samt anpassning av statsfinanserna. Enligt tidigare överenskommelse säkerställs det genom eventuella ytterligare beslut vid budgetförhandlingarna sommaren 2014 att det strukturpolitiska programmet genomförs på det sätt man kom överens om i augusti 2013. Det strukturpolitiska program man enades om i augusti 2013 samt planen för de offentliga finanserna 2015–2018, liksom de beslut om genomförande där dessa preciseras, ges företräde i förvaltningsområdenas verksamhet  under återstoden av valperioden.