Ekonomiska rådet

Ekonomiska rådet, som leds av statsministern, är ett samarbetsorgan för regeringen, de centrala intresseorganisationerna och Finlands Bank. Rådet granskar centrala ekonomiska och samhällspolitiska frågor av intresse med tanke på nationens välgång.

 

Ekonomiska rådet strävar efter att stärka och fördjupa en bred och analytisk diskussion om ekonomins tillväxt, balans och struktur som föregår de finanspolitiska besluten.

 

I enlighet med riksdagens beslut är ekonomiska rådet också ett diskussionsforum för regeringen, Finlands Bank och olika organisationer i frågor som gäller Europeiska centralbankens penningpolitik. Finlands ekonomiska råd deltar i samarbetet mellan de ekonomiska råden i EU-länderna.

 

De frågor som ekonomiska rådet behandlar ansluter sig till följande helheter:

  1. Finlands ekonomiska verksamhetsmiljö och de utmaningar och det anpassningstryck som följer av förändringar i den.
  2. Ett effektivt utnyttjande av den finska samhällsekonomins resurser och tryggande av den nationella konkurrensen på medellång och lång sikt.
  3. Tillväxt- och sysselsättningspolitiken på kort och medellång sikt.
  4. Den offentliga sektorn och fördelningen av välfärden

Ekonomiska rådet sammanträder i regel en gång i månaden. Diskussionen vid mötena grundar sig på expertanföranden och undersökningar och utredningar som utarbetats för ekonomiska rådet. Ekonomiska rådets diskussioner är konfidentiella.

 

Mandattid

 

Regeringsperiod, statsrådets medlemmar dock högst den tid som de är medlemmar av statsrådet.

 

Ekonomiska rådets sekretariat

 

Ekonomiska rådets sekretariat bistår i genomförandet av ekonomiska rådets verksamhetsidé. Sekretariatet bereder eknomiska rådets möten, organiserar och delvis genomför undersökningar och utredningar som utarbetas för ekonomiska rådet. Det håller kontakt med myndigheter, institutioner och organisationer som utför ekonomiskt forsknings- och utredningsarbete samt med andra länders ekonomiska råd och sociala råd, följer den ekonomiska politiken samt utför andra uppgifter på uppdrag av ekonomiska rådets ordförande. Ekonomiska rådets sekretariat finns vid statsrådets kansli. Sekretariatet är en del av enheten för politikanalys.

 

Kontaktinformation

 

Generalsekreterare

Pekka Sinko

Tfn 0295 160 189

förnamn.efternamn@vnk.fi

 

Forskningssekreterare

Miika Laurila

Tfn 0295 160 174

förnamn.efternamn@vnk.fi