Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Kärkihanke 3: Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön

Vastuuministerit: maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä

Tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kasvavia mahdollisuuksia. Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi toimitaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden ja humuksen määrää vähennetään ja lisätään maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta. Kiertotalouden ja cleantechin liiketoiminta ja vienti kasvavat ja syntyy uusia työpaikkoja.

Toimenpiteet

 1. Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja
 2. Lisätään ravinteiden kierrätystä ja tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi
 3. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelma
 4. Puhtaiden cleantech-ratkaisujen vauhdittaminen
   

Toimenpide 1: Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja

 • Valmistellaan uudistettu valtioneuvoston asetus jätteiden käytöstä maarakentamisessa, jossa soveltamisalaa laajennetaan uusiin käyttökohteisiin ja jätelajeihin ja ympäristölaatuvaatimusten arviointia uudistetaan. Asetuksella kevennetään hyödyntämiseen liittyviä lupamenettelyjä. Asetus annetaan 3/2017. 
 • Toteutetaan vaikutusarviointi kuntien jätehuollon yksinoikeuksien rajaamisesta ja valmistellaan jo toteutettujen selvitysten perusteella tarpeelliset jätelain muutokset. HE 12/2016.
 • Selvitetään ja toteutetaan toimia yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistämiseksi osana valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua. Samalla määritetään kansalliset jätehuollon, jätteen synnyn ehkäisyn ja kierrätyksen tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2017–2022, sekä toteutetaan hankkeita ja kokeiluja kiertotalouden ja kierrätyksen edistämiseksi. Vnp 12/2016. 
 • Laaditaan selvitys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toimeenpanon vaikutuksista ja edelleen kaatopaikalle sijoitettavista jätejakeista sekä lisäsääntelyn tarpeesta. Selvityksen perusteella tehdään tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Selvitys valmis 2017, lainsäädäntömuutokset 12/2018.
 • Selvitetään kansallisten ei enää jätettä (EoW) säädösten tarvetta ja vaikuttavuutta sekä käyttöä ja tuloksia eräissä EU-maissa. Valmistellaan selvitysten perusteella kansalliset ei enää jätettä – säädökset valituista jätejakeista tärkeysjärjestyksessä tai muut sujuvoittamistoimenpiteet. Mahdolliset asetukset 12/2018.

Kärkihankerahoitus
2016: 0,8 milj. euroa
2017: 0,2 milj. euroa
2018: -

Yhteensä: 1,0 milj. euroa

Toimenpide 2: Lisätään ravinteiden kierrätystä ja tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi

 • Toteutetaan kokeiluohjelma, jossa rahoitetaan uusiutuvaan energiaan ja ravinteiden kierrätykseen liittyvää tuotekehitystä ja innovaatiota sekä demonstraatio- ja referenssihankkeita. Ohjelmassa kohdennetaan riskirahoitusta maatiloille, pk-yrityksille ja prosessointilaitoksille, edistetään teollisia symbiooseja sekä uusiin käyttömahdollisuuksiin liittyviä innovaatioita. Käynnistyy 6/2016.
 • Käynnistetään 1–2 pilottihanketta, joissa toteutetaan täysimittakaavaisen koekohteen rakentaminen noin 20 000–50 000 asukkaan jätevedenpuhdistamon lietteille fosforin erottamiseksi tuhkasta lannoitevalmisteena käytettäväksi ja fosforin ja typen jalostamista lannoitevalmisteeksi mädätetyistä lietteistä. Valmis 12/2018.
 • Hevosenlanta tulisi muun tuotantoeläinten lannan tapaan ensisijaisesti saattaa kehittyneen käsittelyn piiriin ja kierrättää lannan ravinteet. Perustetaan hevosenlannan ravinteiden kierrätyshanke ja mahdollistetaan hevosenlannan polttoainekäyttö. Käynnistyi 1/2016, valmis 12/2018.
 • Hallituksen ravinteiden kierrätystavoitteiden varmistamiseksi ja maaseudun kehittämisohjelman toimien täysmääräiseksi hyödyntämiseksi toteutetaan ”Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön” -hankkeen (MMM) sekä ravinteiden kierrätysohjelman (RAKI; YM) toinen vaihe (2016–2019). Valmis 12/2018.
 • Valmistellaan ja toimeenpannaan uusi merenhoidon toimenpideohjelma sekä uudet alueelliset vesienhoidon toimenpiteet, joissa määritellään toimien tehostamistarve. Toteutetaan vesien tilaa parantavia hankkeita, joissa etsitään uusia, vaikuttavia tapoja vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta vesiin. Vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma valmistui 12/2015, toimista 1/3 saatettu loppuun 12/2018.

Kärkihankerahoitus
2016: 12,0 milj. euroa
2017: 11,0 milj. euroa
2018: 11,0 milj. euroa

Yhteensä: 34,0 milj. euroa

Toimenpide 3: Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeilu-ohjelma

 • Käynnistetään kansallinen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma kriittisimpien riskialueiden tutkimiseksi, vedenoton kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suojelemiseksi, maa-ainesten hyötykäytön lisäämiseksi ja kotimaisten puhtaiden teknologioiden kehityksen (kestävät kunnostusmenetelmät) vauhdittamiseksi. Toteutetaan kiviaineshuollon ja rakentamisen kokeiluhanke, jossa kehitetään ja otetaan käyttöön sujuvan ja resurssitehokkaan kiviaineshuollon toimintamalleja ja prosesseja. Valmis 12/2018.

Kärkihankerahoitus
2016: 2,3 milj. euroa
2017: 2,0 milj. euroa
2018: 0,7 milj. euroa

Yhteensä: 5,0 milj. euroa

Toimenpide 4: Puhtaiden cleantech -ratkaisujen vauhdittaminen

Kysyntää puhtaiden ratkaisuiden tuotteille ja palveluille lisätään hyödyntämällä hallitusohjelman 5 % tavoitetta innovatiivisille julkisille hankinnoille. Vauhditetaan kokeiluhankkeiden ja investointien käynnistymistä mm. hyödyntämällä EU:n strategisen investointirahaston (EFSI) rahoitusmahdollisuudet.

 • Jatketaan kansallisen cleantech -strategian toteuttamista. Saavutettu kehitys ja strategian päivitystarve arvioidaan. Arvio 09/2016.
 • Suunnataan julkista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta puhtaiden ratkaisujen kehittämiseen. Varmistetaan myös että päättyvien SHOK -ohjelmien lupaavimmat cleantech -innovaatiot huomioidaan kehitystoimenpiteissä. Valmis 12/2018
 • Suunnataan kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa ja muita julkisia kehittämistoimenpiteitä parantamaan eri alojen materiaali- ja raaka-ainevirtojen parempaa keskinäistä hyödyntämistä (ns. teolliset symbioosit) ja kierrätysmateriaalien markkinapaikkojen syntyä. Ohjelman päivitys 12/2017.
 • Vauhditetaan kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kaupallistumista ja hyödyntämistä kaivannaisteollisuudessa ja metallinjalostuksessa muun muassa Raw Material KICin EU-rahoituksella. Hyödynnetään näiden referenssiarvo tuotteiden ja palveluiden viennissä ja viedään niitä markkinoille kaivosalan kasvuohjelman avulla. Kasvuohjelman päivitys 12/2016.
 • Kehitetään yhteistyössä kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätettävyyttä, tuotannon ja kulutuksen sivuvirtojen ja jätteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä, vähähiilisiä liikenne- ja energiajärjestelmiä (kuten esimerkiksi geotermistä energiaa), älykkäitä sähköverkkoja, materiaali- ja energiatehokasta infrastruktuurirakentamista sekä kestäviä asumisratkaisuja. Hyödynnetään näitä uuden liiketoiminnan synnyttämisessä sekä kotimarkkinareferensseinä puhtaiden ratkaisujen viennin edistämisessä. Kiertotalouden tavoitteita sisällytetään kaupunkien MAL-sopimuksiin. Valmis 12/2018.

Kärkihankerahoitus
2016: 8,0 milj. euroa
2017: 8,0 milj. euroa
2018: 7,0 milj. euroa

Yhteensä: 23,0 milj. euroa