Digitalisoidaan julkiset palvelut

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Tämä on yksi avainkeinoista julkisen hallinnon tuottavuusloikassa. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema. Luodaan asiakaslähtöiset julkisia palveluita koskevat periaatteet. Sitoutetaan julkinen sektori automatisoimaan ja digitalisoimaan toimintatapansa. 

Toimenpiteet

 1. Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet
 2. Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan
 3. Tiedon hallinnan välineet ja palvelumalli sekä Tiedonhallintalaki

1 Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet

 • Digitalisoinnin asiakaslähtöiset periaatteet on julkistettu 2/2016, digisuomi.fi. Digitalisoinnin periaatteet viedään käytäntöön sekä luodaan malli digitalisaation ja kokeilutoiminnan tueksi julkisessa hallinnossa 12/2016. Julkisen sektorin toimijoita ohjataan keskittymään vaikuttavuudeltaan merkittävimpien palveluiden digitalisointiin. Tarjotaan ohjeistusta ja osaamisen kehittämistä organisaatioille.

  Toimenpide on valmis 12/2017.

2 Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan

 • Digihaasteella 2015 saaduista kehittämisideoista on jalostettu poikkihallinnollisessa digiryhmässä rahoitusvalmiita ehdotuksia. Hankkeiden toteuttamiseksi on 100 miljoonaa euroa kärkihankerahoitusta. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään em. hankkeista vuoden 2016 aikana.

   

  Helmikuun loppuun mennessä hyväksyttyjä rahoitettavia hankkeita ovat seuraavat:

  • Kansallinen tulorekisterihanke (VM)
  • Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hanke ODA (STM),
  • Asunto-osakerekisteri ASREK (MMM),
  • Talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskuksen ohjelmistorobotiikkaa (VM).
    

  Lisäksi toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä on puoltanut seuraavia hankkeita:

  • Luvat ja valvonta (TEM),
  • Kemikaalivalvonta (TEM),
  • Yhden luukun palvelumalli (VM).

  Jatkovalmistelussa ovat Paikkatietojen hyödyntäminen palveluissa ja valvonnassa (MMM), Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittäminen (VM ja TEM), Hankintatoimen kehittäminen (VM/VK/Hansel), Sähköisen allekirjoituksen käytön laajentaminen (VM), Digitehdas kokeilujen tueksi (OKM) sekä Rakennetun ympäristön tietojen hallinnan kehittäminen (VM ja YM).

  Kullakin digihankkeella oma erillinen toteutusaikataulunsa.

 • Valtiokonttorille annetaan tehtäväksi tukea digihankkeiden toimeenpanoa (ns. Digi Office). Toimintaa käynnistetään toukokuusta 2016 alkaen. 

   

  Valtiokonttorin laajan digitalisaatiota ja virastojen tuottavuuspotentiaalia tarkastelevan ”Valmiina digikiriin” -selvityksen toimenpide-ehdotukset priorisoidaan ja niistä tehdään kustannus-hyötyanalyysi, jonka jälkeen parhaat ehdotukset toteutetaan. Keskeisiä ehdotuksia voidaan tarvittaessa rahoittaa osana kärkihankerahoitusta.

 • Valmistellaan digikuntakokeilun malli 12/2016 mennessä. Kokeilussa yhdistyvät hallituksen kärkihankkeista julkisten palveluiden digitalisoiminen ja kokeilut sekä reformeista tulevaisuuden kunta ja kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen laajennettuna kattamaan koko julkisen sektorin kustannuksia.

Hallinnonalojen ja kuntien sisäisten prosessien automatisointi ja digitalisointityön rahoitus toimintamenoista. Osaamisen- ja koulutuksen digitalisointiin varataan erillisrahoitus ko. painopistealueen panostuksista, joten tämän kärkihankeen panostusesitys ei kata osaamiseen ja koulutukseen liittyviä digiesityksiä. Panostusesitykset eivät kata myöskään sote-uudistuksen tietojärjestelmämuutoksia.

Kärkihankerahoitus

2016: 30,5 milj. euroa
2017: 34,5 milj. euroa
2018: 35,0 milj. euroa

Yhteensä: 100,0 milj. euroa

3 Tiedon hallinnan välineet ja palvelumalli sekä Tiedonhallintalaki

 • Luodaan yhteiset, tiedon hallintaa parantavat välineet ja palvelumalli keskeisien tietovarantojen asiakaslähtöiseen hyödyntämiseen. Lisäksi rakennetaan uusia kansallista palveluarkkitehtuuria käyttäviä avoimia rajapintoja. Parannetaan julkisen hallinnon ydintiedon hallintaa ja lisätään avoimen tiedon jakelua. Kokeillaan tiedolla johtamisesta ja yhtenäistetään Kuntatieto-ohjelmassa luodun toimintamallin mukaisesti taloustiedon hallintaprosesseja ja tiedonhallintakäytäntöjä julkisen talouden suunnittelun ja ohjauksen tietopohjan parantamiseksi. Tiedonhallintamalli suunniteltu 12/2016, toteutus 12/2017 ja käyttöönotto vuoden 2018 aikana.
   
 • Valmistellaan esitys tiedonhallintalaiksi (VM/JulkICT vastaa valmistelusta). Uudella lailla säädetään eri laeissa olevat yleissäännökset yhtenäistävästi tiedon hallinnasta, julkisuudesta ja käytöstä sekä arkistoinnista. Uuden tiedonhallintalain säännöksillä vahvistetaan yhtenäinen tiedon hallinnan, tietovarantojen hyödyntämisen ja kansalaisen oikeuksien toimintamalli ja mahdollistetaan julkisten palvelujen digitalisointi. Säädösmuutokset menevät eduskuntaan 3/2017 ja lainsäädäntö tulee voimaan 3/2018.