Osaaminen ja koulutus

Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin jatko-opintoihin. Joustavat opintopolut helpottavat opintojen suorittamista loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sopii korkeakoulujen kanssa työelämään siirtymistä nopeuttavista tavoitteista sopimuskautta 2017–2020 koskevissa neuvotteluissa vuonna 2016. Tavoitetta tuetaan suuntaamalla siihen korkeakoulujen strategiarahoitusta.

Toimenpiteet

  1. Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä
  2. Sujuvoitetaan korkeakouluopintoja mahdollistamalla ympärivuotinen opiskelu ja parantamalla aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista
  3. Kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetus-tarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä palvelemaan opintojen sujuvoittamista ja nopeampaa korkeakoulutukseen siirtymistä
  4. Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella sektorilla
     

Toimenpide 1: Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. OKM ohjaa rahoituksella korkeakouluja luopumaan pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti. Ylioppilastutkintolautakunta ja korkeakoulut laativat toimenpideohjelman ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi valintamenettelyssä. Toimenpideohjelma ylioppilastutkinnon hyödyntämiseksi korkeakoulujen valinnoissa, työryhmän määräaika 8/2016, vuosina 2010–2015 tehtyjen korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistusten vaikutusarvio valmistuu 12/2017.

Korkeakouluopintoihin siirtymistä nopeutetaan lisäämällä toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä mahdollistamalla korkeakoulutasoisten kurssien ja kieliopintojen suorittaminen jo toisen asteen opintojen aikana, vahvistamalla työelämäyhteyksiä sekä kehittämällä opinto-ohjausta. Toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventämistä pilotoidaan kokeiluin ja levittämällä hyviä käytäntöjä.

Toimenpide 2: Sujuvoitetaan korkeakouluopintoja mahdollistamalla ympärivuotinen opiskelu ja parantamalla aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee toimia, joilla korkeakoulut parantavat, lisäävät ja monipuolistavat kesäopetustarjontaa, verkko-opetuksen mahdollisuuksia (ks. toimenpide 3) ja intensiivikursseja. Kesäopetustarjonnan kehittymistä seurataan tavoitteellisesti. Tuetaan tenttiakvaarioiden käyttöönottoa kaikissa korkeakouluissa (ks. toimenpide 3).

  • Parannetaan etenkin työelämässä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä opiskelun ohella tehtävän työn opinnollistamista ja hyväksilukua. Seurataan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kehittymistä. Tehdään korkeakoulukohtainen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen arviointi ja määritellään kehittämiskohdat, valmis 12/2017.

Toimenpide 3: Kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetus-tarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä palvelemaan opintojen sujuvoittamista ja nopeampaa korkeakoulutukseen siirtymistä

  • Parannetaan korkeakoulujen välisen yhteistyön edellytyksiä koulutuksessa. Korkeakoulut kehittävät laajaa verkko-opetustarjontaa, jolla mahdollistetaan opiskelijoille joustavat opinnot yli korkeakoulurajojen. Luodaan hallinnollisesti yksinkertainen tapa saada muiden korkeakoulujen opinnot osaksi tutkintoa, ja ohjataan korkeakoulut kehittämään tämän edellyttämiä tietojärjestelmien välisiä kytkentöjä ja yhteisiä tietovarantoja. Tavoite on, että korkeakoulut tuottavat yhteistä verkko-opetustarjontaa pedagogisesti vahvalle pohjalle ja korkeakoulut ovat sopineet keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta verkko-opetuksessa. Opetusta voidaan tarjota myös täysin avoimesti ja parantaa näin esimerkiksi toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin. Tietovarantoja ja tietojärjestelmiä kehitetään 2016–2018.

Lisätään monipuolista digitaalisten välineiden hyödyntämistä opetuksessa, monipuolistetaan arviointikäytänteitä digitaalisin menetelmin, varustetaan opetustiloja tukemaan digitaalisia opetusmenetelmiä ja korkeakoulujen välistä opetusyhteistyötä jakamalla hyviä käytäntöjä korkeakoulujen välillä 2015–2017. Tuetaan EXAM-tenttiakvaariosovelluksen kehittämistä 2016–2017 ja avataan sovelluksen lähdekoodi kaikkien hyödynnettäväksi 2017.

Parannetaan opetushenkilöstön digitaalista osaamista, kehitetään oppimisanalytiikkaa tukemaan opiskelua ja ohjausta yhteisiä käytäntöjä edistävin seminaarein 2016–2018.

Näillä keinoilla tehostetaan opetusta ja laajennetaan opiskelijoille tarjottavia joustavia opiskelumahdollisuuksia, sekä avataan tarjontaa toisen asteen opiskelijoille. Samalla digitalisaation edellyttämät perustaidot tuodaan kaikille korkeakouluopiskelijoille hyödyntäen ajasta ja paikasta riippumattomia opetuksen muotoja. Kaikilla korkeakoulujen koulutusaloilla ja tutkinnoissa opiskelijat hallitsevat digitalisaation edellyttämät ICT-perustaidot.

Toimenpide on valmis 12/2018.

Toimenpide 4: Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella sektorilla

  • Asiakohdan toimenpiteistä on sovittu osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelmaa VM:n vetämässä valmisteluryhmässä (teema 2 Kelpoisuusehtoja ja henkilöstörakennetta koskevien velvoitteiden joustavoittaminen).