Maakuntauudistuksen projektiryhmä


Hankenumero

VM037:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2016-04-22 00:00:00.0

Toimikausi/aikataulu

2016-04-22 00:00:00.0 - 2019-04-15 00:00:00.0

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Projektiryhmän tehtävänä on:

1) vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanopro-sessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes uu-distetut toiminnot ja ohjausmallit on saatu siirretyksi osaksi tehtävistä uudessa rakenteessa vastaavien organisaatioiden toimintaa;
2) koordinoida ja ohjata valmisteluryhmien työtä sekä koota ja sovittaa yhteen niissä tuotettavaa aineistoa;
3) käsitellä ja esittää hallitukselle poliittista päätöksentekoa varten an-nettavat projektin ehdotukset
4) käsitellä aluehallintouudistuksen näkökulmasta maakuntalakia kos-kevat esitykset ja esittää projektin koottu arvio maakuntalain valmisteluun osana sote-uudistusta ja maakuntien perustamista
5) valmistella ohjaukseen, rahoitukseen, työnjakoon, kehittämiseen ja valvontaan liittyviä asioita;
6) valmistella tiedon hallintaan ja yhteisiin tietojärjestelmiin liittyviä asioita,
7) valmistella omaisuus- ja sopimusjärjestelyihin liittyviä asioita;
8) valmistella henkilöstön asemaan ja muutostilanteen työhyvinvointiin liittyviä asioita;
9) tarpeellisilta osin laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, sekä määritellä uudistukseen kuuluvien lakiehdotus-ten keskinäiset suhteet;
10) koota ja laatia ehdotukset uudistuksen valmistelun ja tuloksellisen toimeenpanon edellyttämiksi toimenpiteiksi valtioneuvoston ja asi-anomaisten ministeriöiden päätettäväksi;
11) valmistella siirtyminen uuteen rakenteeseen, mukaan lukien vaiheistus, siirtymäkauden järjestelyt sekä tarpeellisilta osin nykyisen toiminnan lakkauttaminen.

Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti raportoi sekä vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä reformiministerityöryhmälle. Projektinjohtaja voi osallistua projektin valmistelutyöryhmien työsken-telyyn.

Tavoitteet

Tavoitteena on valtion aluehallinnon ja maakuntakuntahallinnon yhteensovittaminen ja yksinkertaistaminen siten, että hallituksen linjausten 7.11.2015 ja 5.4.2016 mukaiset tehtäväsiirrot toteutetaan. Uudet organisaatiot aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on mm.:

- saada aikaan tuottavuuden ja taloudellisuuden todennettava ja selkeä paraneminen alue- ja maakuntahallinnon tehtävien hoidossa
- lisätä tehtäviä kokoamalla tehtäväkokonaisuuksista saatavissa olevia synergiaetuja
- varmistaa rakenteelliset edellytykset sille, että palveluja ja palveluketjuja voidaan kehittää asiakkaiden näkökulmasta
- varmistaa digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen palvelukanavia ja toimintatapoja määriteltäessä
- toteuttaa yksilöille, yrityksille ja yhteisöille ymmärrettävä, yhden-mukainen ja yksinkertainen hallintojärjestelmä.

Tausta

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.

Hallitus teki 7.11.2015 linjauksen aluejaon perusteista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen askelmerkeistä sekä itsehallintoalueiden perustamisesta. Perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettuja itsehallintoalueita perustetaan 18 maakuntajaon pohjalta. Jokaisella itsehallintoalueella on suoraan vaaleilla valittava ylin päätöksentekoelin (valtuusto). Linjauksessaan hallitus ohjasi myös aluehallintouudistuksen valmistelua. Hallitus linjasi uusille itsehallintoalueille siirrettäviä tehtäviä. Itsehallintoalueet perustetaan monitoimialaisiksi.

Valtiovarainministeriö asetti ministeri Lauri Tarastin selvityshenkilöksi hallituksen linjauksen 7.11.2015 tarkentamiseksi ja itsehallintoalueille siirrettävien tehtävien tarkempaa määrittelyä ja siirtojen toteuttamisen alustavaa valmistelua varten. Selvityshenkilö asetettiin ajalle 8.12.2015 – 15.2.2016. Selvityshenkilö luovutti raporttinsa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 26.1.2016.

Selvityshenkilön ehdotusten ja hallituksen neuvottelun pohjalta hallitus sopi 5.4.2016 maakuntahallinnon ja valtionaluehallinnon yhteensovituksesta sekä maakuntien tehtävistä (liite 1).

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Työnjaossa:
- kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallinto-tehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta.
- maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoi-mesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtä-vistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohja-uksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kult-tuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.
- valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perus-oikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yh-denvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Valtion hallintotehtä-vissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen.

Kustannukset ja rahoitus

Projektiryhmän työ tehdään virkatyönä. Muut kustannukset maksetaan momentilta 28.90.22.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Projektiryhmällä on valmisteluryhmiä ja lisäksi osa valmistelusta osoitetaan jo asetettujen sote- ja itsehallintoaluevalmisteluryhmien tehtäväksi. Siltä osin kuin on kyse maakuntauudistuksesta, nyt asetettu projektiryhmä koordinoi ja ohjaa valmistelua kaikissa valmisteluryhmissä. Valmisteluryhmiä on eri toimialojen tehtävien siirtämistä ja uudistamista, maakuntien ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää sekä uudistuksen edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä, omaisuus- ja sopimusjärjestelyjä, henkilöstön asemaa ja muutostilanteen työhyvinvointia, maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä, valmius- ja varautumistehtävien organisointia sekä aluehallintovirastojen uudistamista varten. Valmisteluryhmät toimivat projektiryhmän tukena. Valmisteluryhmien tehtävät ja kokoonpanot sekä jo asetettujen sote- ja itsehallintoalueuudistuksen valmistelu-ryhmien tehtäväksiantojen täydennykset ovat asettamispäätöksen liitteinä (liite 2).

Projektiryhmä voi muuttaa valmisteluryhmien kokoonpanoja ja antaa niille uusia tehtäviä sekä perustaa myös muita uudistuksen valmistelun kannalta tarpeelliseksi osoittautuvia valmisteluryhmiä.

Muutospäätöksellä 15.11.2016 täydennetty asettamispäätöstä seuraavasti:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran edustaja kutsutaan projektiryhmän kokouksiin asiantuntijaksi silloin, kun perustettavaan uuteen LUOVA-virastoon liittyviä asioita käsitellään kokouksessa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Aluehallinto. Aluepolitiikka

Asiasanat

Maakunnat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Anu Vehviläinen, Helena Tarkka

Asettamispäätöksen liitteet

Liite 1: Hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016
Liite 2: Valmisteluryhmien tehtävät ja kokoonpanot

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ranto Esko ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Känkänen Janne teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Säteri Helena ylijohtaja ympäristöministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Halme Esa maakuntajohtaja Pirkanmaan liitto Henkilökohtainen varajäsen
Mäkinen Pentti maakuntajohtaja Etelä-Savon liitto Henkilökohtainen varajäsen
Soininen Mika ylijohtaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Henkilökohtainen varajäsen
Ukkonen Jarmo toimistonjohtaja Uudenmaan TE-toimisto Henkilökohtainen varajäsen
Niemelä Juha osastopäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Vainio Taito neuvotteleva virkamies sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Ruokola Silja lainsäädäntöjohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Henkilökohtainen varajäsen

Projektiryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Pöysti Tuomas Alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Koskinen Esko pelastusylijohtaja sisäministeriö Jäsen
Hyvönen Tarja hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Pirhonen Eeva-Riitta ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Ikonen Raimo osastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Pokka Hannele kansliapäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Koskinen Jari toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Ylikarjula Jukka maakuntajohtaja Keski-Pohjanmaan liitto Jäsen
Parkkonen Jari maakuntajohtaja Päijät-Hämeen liitto Jäsen
Vestala Leena ylijohtaja Pirkanmaan ELY-keskus Jäsen
Säynätmäki Tuula toimistonjohtaja Keski-Suomen TE-toimisto Jäsen
Saarinen Mikko neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Kouki Sami lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Ryyppö Outi kehitysjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Sihteeri
Sihvola Sanna neuvotteleva virkamies maa- ja metsätalousministeriö Sihteeri
Korpi Juho kehittämispäällikkö ympäristöministeriö Sihteeri
Lehto Miira ylitarkastaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Pietikäinen Kristiina strategiajohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Savolainen Terttu ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Jäsen
Harju Pauli muutosjohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Timonen Pekka ylijohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Artjoki Risto osastopäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Niemelä Juha osastopäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Laajala Päivi osastopäällikkö valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Susiluoto Taina osastopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja
Pihlman Marja-Riitta teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja
Koivisto Minna hankeassistentti valtiovarainministeriö Sihteeri
Lisätiedot

Poikkihallinnollinen yhteistoiminta maakuntauudistuksen henkilöstöasioissa -> VM/1017/01.05.00.00/2016

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

329 asiakirjaa


 1. Oikeusministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 22 00:00:01 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/414160/LAUSUNTO_20170622114000_414160.PDF


 2. Luomualan järjestöjen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 22 00:00:01 EEST 2017  Luomualan järjestöt
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/414230/LAUSUNTO_20170626070000_414230.PDF


 3. Hyvinvointialan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 21.6.2017

  Wed Jun 21 00:00:01 EEST 2017  Hyvinvointialan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/414013/LAUSUNTO_20170621103000_414013.PDF


 4. Helsingin hallinto-oikeuden lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 21 00:00:01 EEST 2017  Helsingin hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/414109/LAUSUNTO_20170622054000_414109.PDF


 5. Parkanon kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 21 00:00:01 EEST 2017  Parkanon kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/414110/LAUSUNTO_20170622054000_414110.PDF


 6. Vaasan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 20 00:00:01 EEST 2017  Vaasan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413801/LAUSUNTO_20170620063000_413801.PDF


 7. Suomen Asianajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 20 00:00:01 EEST 2017  Suomen Asianajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413821/LAUSUNTO_20170620073000_413821.PDF


 8. Kronoby kommuns yttrande över Rp 15/2017 rd

  Tue Jun 20 00:00:01 EEST 2017  Kronoby kommun
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413875/LAUSUNTO_20170620110000_413875.PDF


 9. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelujen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413535/LAUSUNTO_20170619074000_413535.PDF


 10. Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Lapsiasiavaltuutettu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413543/LAUSUNTO_20170619075000_413543.PDF


 11. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413545/LAUSUNTO_20170619080000_413545.PDF


 12. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413547/LAUSUNTO_20170619081000_413547.PDF


 13. Joutsan kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Joutsan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413551/LAUSUNTO_20170619081000_413551.PDF


 14. Suomen Lääkäriliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lääkäriliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413552/LAUSUNTO_20170619081000_413552.PDF


 15. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413557/LAUSUNTO_20170619082000_413557.PDF


 16. Helsingin yliopiston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Helsingin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413578/LAUSUNTO_20170619085000_413578.PDF


 17. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413579/LAUSUNTO_20170619085000_413579.PDF


 18. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413580/LAUSUNTO_20170619085000_413580.PDF


 19. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413583/LAUSUNTO_20170619090000_413583.PDF


 20. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Varsinais-Suomen ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413584/LAUSUNTO_20170619090000_413584.PDF


 21. Leader Länsi-Saimaa ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Leader Länsi-Saimaa ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413588/LAUSUNTO_20170619091000_413588.PDF


 22. Maa- ja metsätalousministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413595/LAUSUNTO_20170619093000_413595.PDF


 23. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413597/LAUSUNTO_20170619093000_413597.PDF


 24. Maaseutuviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Maaseutuvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413602/LAUSUNTO_20170619094000_413602.PDF


 25. KEHA-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  KEHA-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413607/LAUSUNTO_20170619095000_413607.PDF


 26. Oulun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Oulun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413609/LAUSUNTO_20170619095000_413609.PDF


 27. Jämsän kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Jämsän kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413611/LAUSUNTO_20170619095000_413611.PDF


 28. Elintarviketeollisuusliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Elintarviketeollisuusliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413615/KANNANOTTO_20170619100000_413615.PDF


 29. Tampereen kaupungin (Konsernihallinto) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Tampereen kaupunki, Konsernihallinto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413616/LAUSUNTO_20170619100000_413616.PDF


 30. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413623/LAUSUNTO_20170619101000_413623.PDF


 31. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413632/LAUSUNTO_20170619102000_413632.PDF


 32. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413634/LAUSUNTO_20170619102000_413634.PDF


 33. Haapajärven kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Haapajärven kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413645/LAUSUNTO_20170619104000_413645.PDF


 34. Emovet Oy:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Emovet Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413646/LAUSUNTO_20170619104000_413646.PDF


 35. Animalia ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Animalia ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413649/LAUSUNTO_20170619105000_413649.PDF


 36. Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Savon maakuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413650/LAUSUNTO_20170619105000_413650.PDF


 37. Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413653/LAUSUNTO_20170619105000_413653.PDF


 38. Valtiokonttorin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Valtiokonttori
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413656/LAUSUNTO_20170619110000_413656.PDF


 39. Heinolan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Heinolan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413657/LAUSUNTO_20170619110000_413657.PDF


 40. Iisalmen kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Iisalmen kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413666/LAUSUNTO_20170619112000_413666.PDF


 41. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413669/LAUSUNTO_20170619112000_413669.PDF


 42. Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Eläinlääkäriliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413672/LAUSUNTO_20170619113000_413672.PDF


 43. Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Vesilaitosyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413674/LAUSUNTO_20170619113000_413674.PDF


 44. Kalatalouden Keskusliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kalatalouden Keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413675/LAUSUNTO_20170619113000_413675.PDF


 45. Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413677/LAUSUNTO_20170619113000_413677.PDF


 46. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413681/LAUSUNTO_20170619114000_413681.PDF


 47. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413683/LAUSUNTO_20170619114000_413683.PDF


 48. Lieksan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Lieksan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413685/LAUSUNTO_20170619114000_413685.PDF


 49. Väestörekisterikeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413686/LAUSUNTO_20170619114000_413686.PDF


 50. Ympäristöministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413687/LAUSUNTO_20170619114000_413687.PDF


 51. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413688/LAUSUNTO_20170619114000_413688.PDF


 52. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413689/LAUSUNTO_20170619114000_413689.PDF


 53. Suomalainen lääkäriseura Duodecim ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomalainen lääkäriseura Duodecim ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413691/LAUSUNTO_20170619115000_413691.PDF


 54. Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413693/LAUSUNTO_20170619115000_413693.PDF


 55. Alavieskan kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Alavieskan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413694/LAUSUNTO_20170619115000_413694.PDF


 56. Öljy- ja biopolttoaineala ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Öljy- ja biopolttoaineala ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413696/LAUSUNTO_20170619115000_413696.PDF


 57. Tehy ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Tehy ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413700/LAUSUNTO_20170619120000_413700.PDF


 58. Oikeuskanslerinviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Oikeuskanslerinvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413701/LAUSUNTO_20170619120000_413701.PDF


 59. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413702/LAUSUNTO_20170619120000_413702.PDF


 60. Omaeläinklinikka Oy:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Omaeläinklinikka Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413703/LAUSUNTO_20170619120000_413703.PDF


 61. Maanmittauslaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Maanmittauslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413705/LAUSUNTO_20170619120000_413705.PDF


 62. Metsäteollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Metsäteollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413707/LAUSUNTO_20170619120000_413707.PDF


 63. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Varsinais-Suomen pelastuslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413708/LAUSUNTO_20170619120000_413708.PDF


 64. Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kemianteollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413714/LAUSUNTO_20170619121000_413714.PDF


 65. Raision kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 19.6.2017

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Raision kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413715/LAUSUNTO_20170619121000_413715.PDF


 66. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Pirkanmaan ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413716/LAUSUNTO_20170619121000_413716.PDF


 67. Lapin aluehallintoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 19.6.2017

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Lapin aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413717/LAUSUNTO_20170619121000_413717.PDF


 68. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413718/LAUSUNTO_20170619121000_413718.PDF


 69. Svenska Finlands folktings yttrande över Rp 15/2017 rd

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Svenska Finlands folkting
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413719/LAUSUNTO_20170619121000_413719.PDF


 70. Suomen metsäkeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen metsäkeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413724/LAUSUNTO_20170619122000_413724.PDF


 71. Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Vesilaitosyhdistys ry:
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413725/LAUSUNTO_20170619122000_413725.PDF


 72. Puolustusministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Puolustusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413732/LAUSUNTO_20170619123000_413732.PDF


 73. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y:n (Maatalouslinja) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. / Maatalouslinja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413739/LAUSUNTO_20170619124000_413739.PDF


 74. Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Rakennusteollisuus RT ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413747/LAUSUNTO_20170619125000_413747.PDF


 75. Pedersöre kommuns yttrande över Rp 15/2017 rd

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Pedersöre kommun
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413749/LAUSUNTO_20170619125000_413749.PDF


 76. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämisryhmä Välken lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännök

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämisryhmä Välke
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413753/LAUSUNTO_20170619130000_413753.PDF


 77. Museoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Museovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413757/LAUSUNTO_20170619131000_413757.PDF


 78. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413760/LAUSUNTO_20170619131000_413760.PDF


 79. Luonto-Liitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Luonto-Liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413761/LAUSUNTO_20170619132000_413761.PDF


 80. Etelä-Pohjanmaan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Pohjanmaan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413763/LAUSUNTO_20170619132000_413763.PDF


 81. Suomen ympäristökeskus SYKE:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen ympäristökeskus SYKE
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413767/LAUSUNTO_20170619141000_413767.PDF


 82. Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen luonnonsuojeluliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413768/LAUSUNTO_20170619141000_413768.PDF


 83. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413771/LAUSUNTO_20170620055000_413771.PDF


 84. Akavan sairaanhoitajien ja Taja ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413772/LAUSUNTO_20170620055000_413772.PDF


 85. Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Hammaslääkäriliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413773/LAUSUNTO_20170620060000_413773.PDF


 86. Keski-Pohjanmaan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Keski-Pohjanmaan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413774/LAUSUNTO_20170620060000_413774.PDF


 87. Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413775/LAUSUNTO_20170620060000_413775.PDF


 88. Palkansaajajärjestö Pardia ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413777/LAUSUNTO_20170620060000_413777.PDF


 89. Luonnonvarakeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Luonnonvarakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413778/LAUSUNTO_20170620060000_413778.PDF


 90. Valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413780/LAUSUNTO_20170620061000_413780.PDF


 91. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413781/LAUSUNTO_20170620061000_413781.PDF


 92. Kirkkohallituksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kirkkohallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413782/LAUSUNTO_20170620061000_413782.PDF


 93. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413784/LAUSUNTO_20170620061000_413784.PDF


 94. Österbottens förbund - Pohjanmaan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413785/LAUSUNTO_20170620062000_413785.PDF


 95. Heinäveden kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Heinäveden kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413786/LAUSUNTO_20170620062000_413786.PDF


 96. Hollolan kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Hollolan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413787/LAUSUNTO_20170620062000_413787.PDF


 97. Kouvolan kaupungin maaseutulautakunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413788/LAUSUNTO_20170620062000_413788.PDF


 98. Keskuskauppakamarin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Keskuskauppakamari
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413789/LAUSUNTO_20170620062000_413789.PDF


 99. Helsingin kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Helsingin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413798/LAUSUNTO_20170620063000_413798.PDF


 100. Joensuun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Joensuun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413799/LAUSUNTO_20170620063000_413799.PDF


 101. Suomen Kiertovoima ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Kiertovoima ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413800/KANNANOTTO_20170620063000_413800.PDF


 102. Päivittäistavarakauppa ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Päivittäistavarakauppa ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413803/LAUSUNTO_20170620064000_413803.PDF


 103. Pelkosenniemen-Savukosken kttky:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Pelkosenniemen-Savukosken kttky
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413804/LAUSUNTO_20170620064000_413804.PDF


 104. Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413806/LAUSUNTO_20170620065000_413806.PDF


 105. Kaivosteollisuus ry.n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kaivosteollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413807/LAUSUNTO_20170620065000_413807.PDF


 106. Hankasalmen kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Hankasalmen kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413808/LAUSUNTO_20170620065000_413808.PDF


 107. Kouvolan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Kouvolan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413809/LAUSUNTO_20170620065000_413809.PDF


 108. ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413810/LAUSUNTO_20170620065000_413810.PDF


 109. Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413811/LAUSUNTO_20170620070000_413811.PDF


 110. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413812/LAUSUNTO_20170620070000_413812.PDF


 111. Suomen Hippos ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Hippos ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413813/LAUSUNTO_20170620070000_413813.PDF


 112. Energiateollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Energiateollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413817/LAUSUNTO_20170620071000_413817.PDF


 113. Teknologiateollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Teknologiateollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413818/LAUSUNTO_20170620071000_413818.PDF


 114. Satakuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Satakuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413828/LAUSUNTO_20170620080000_413828.PDF


 115. Suomen Kiertovoima ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 19.6.2017

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Kiertovoima ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413829/LAUSUNTO_20170620080000_413829.PDF


 116. Orimattilan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Orimattilan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413874/LAUSUNTO_20170620110000_413874.PDF


 117. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413967/LAUSUNTO_20170621061000_413967.PDF


 118. Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413495/LAUSUNTO_20170619070000_413495.PDF


 119. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413497/LAUSUNTO_20170619071000_413497.PDF


 120. Tervon kunnan (Ympäristöterveyspalvelut) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Tervon kunta / Ympäristöterveyspalvelut
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413500/LAUSUNTO_20170619071000_413500.PDF


 121. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413501/LAUSUNTO_20170619071000_413501.PDF


 122. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413503/LAUSUNTO_20170619071000_413503.PDF


 123. Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Pohjanmaan ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413505/LAUSUNTO_20170619071000_413505.PDF


 124. Kiteen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Kiteen kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413506/LAUSUNTO_20170619071000_413506.PDF


 125. Suomen Yrittäjät ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Suomen Yrittäjät ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413509/LAUSUNTO_20170619072000_413509.PDF


 126. Pohjois-Savon liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Savon liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413513/LAUSUNTO_20170619072000_413513.PDF


 127. Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413515/LAUSUNTO_20170619072000_413515.PDF


 128. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 18 00:00:00 EEST 2017  Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413483/LAUSUNTO_20170619064000_413483.PDF


 129. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 18 00:00:00 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413486/LAUSUNTO_20170619065000_413486.PDF


 130. Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 18 00:00:00 EEST 2017  Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413487/LAUSUNTO_20170619065000_413487.PDF


 131. Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 18 00:00:00 EEST 2017  Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413488/LAUSUNTO_20170619065000_413488.PDF


 132. Keski-Savon ympäristölautakunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 18 00:00:00 EEST 2017  Keski-Savon ympäristölautakunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413489/LAUSUNTO_20170619065000_413489.PDF


 133. Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 18 00:00:00 EEST 2017  Suomen Kalankasvattajaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413491/LAUSUNTO_20170619070000_413491.PDF


 134. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 18 00:00:00 EEST 2017  Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413493/LAUSUNTO_20170619070000_413493.PDF


 135. Kuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Kuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413555/LAUSUNTO_20170619082000_413555.PDF


 136. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413644/LAUSUNTO_20170619104000_413644.PDF


 137. Imatran kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Imatran kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413219/LAUSUNTO_20170616060000_413219.PDF


 138. Ahvenanmaan valtionviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Ahvenanmaan valtionvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413220/LAUSUNTO_20170616062000_413220.PDF


 139. Uudenmaan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Uudenmaan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413221/LAUSUNTO_20170616062000_413221.PDF


 140. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413222/LAUSUNTO_20170616062000_413222.PDF


 141. Satasoten lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Satasote
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413223/LAUSUNTO_20170616070000_413223.PDF


 142. Terveysteknologian Liitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Terveysteknologian Liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413226/LAUSUNTO_20170616071000_413226.PDF


 143. Kannuksen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Kannuksen kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413230/LAUSUNTO_20170616072000_413230.PDF


 144. Päijät-Hämeen liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Päijät-Hämeen liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413233/LAUSUNTO_20170616074000_413233.PDF


 145. Kevan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Keva
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413238/LAUSUNTO_20170616075000_413238.PDF


 146. Salaojayhdistys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Salaojayhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413240/LAUSUNTO_20170616075000_413240.PDF


 147. Kilpailu- ja kuluttajavirasto lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413272/LAUSUNTO_20170616100000_413272.PDF


 148. Suomen Kiinteistöliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Suomen Kiinteistöliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413273/LAUSUNTO_20170616100000_413273.PDF


 149. Invalidiliitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Invalidiliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413276/LAUSUNTO_20170616101000_413276.PDF


 150. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Karjalan ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413277/LAUSUNTO_20170616101000_413277.PDF


 151. Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413279/LAUSUNTO_20170616102000_413279.PDF


 152. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413280/LAUSUNTO_20170616102000_413280.PDF


 153. Lahden kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Lahden kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413293/LAUSUNTO_20170616103000_413293.PDF


 154. Lastensuojelun Keskusliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Lastensuojelun Keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413294/LAUSUNTO_20170616103000_413294.PDF


 155. Sonkajärven kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Sonkajärven kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413331/LAUSUNTO_20170616105000_413331.PDF


 156. Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413337/LAUSUNTO_20170616111000_413337.PDF


 157. Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413347/LAUSUNTO_20170616120000_413347.PDF


 158. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413351/LAUSUNTO_20170616122000_413351.PDF


 159. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413355/LAUSUNTO_20170616123000_413355.PDF


 160. Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413480/LAUSUNTO_20170619063000_413480.PDF


 161. Imatran kaupungin/ Imatran seudun ympäristötoimen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Imatran kaupunki/ Imatran seudun ympäristötoimi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413481/LAUSUNTO_20170619063000_413481.PDF


 162. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413010/LAUSUNTO_20170615065000_413010.PDF


 163. Kangasniemen kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Kangasniemen kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413016/LAUSUNTO_20170615070000_413016.PDF


 164. Ähtärin kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Ähtärin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413023/LAUSUNTO_20170615071000_413023.PDF


 165. Satakunnan ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Satakunnan ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413028/LAUSUNTO_20170615074000_413028.PDF


 166. Suomen Keskusta rp:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Suomen Keskusta rp
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413032/LAUSUNTO_20170615080000_413032.PDF


 167. Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413033/LAUSUNTO_20170615081000_413033.PDF


 168. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413038/LAUSUNTO_20170615083000_413038.PDF


 169. Etelä-Karjalan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Etelä-Karjalan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413042/LAUSUNTO_20170615084000_413042.PDF


 170. KT Kuntatyönantajien lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  KT Kuntatyönantajat
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413048/LAUSUNTO_20170615091000_413048.PDF


 171. SAK ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413054/LAUSUNTO_20170615101000_413054.PDF


 172. Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413055/LAUSUNTO_20170615101000_413055.PDF


 173. Vantaan kaupungin (sihteeristö) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Vantaan kaupunki/sihteeristö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413065/LAUSUNTO_20170615103000_413065.PDF


 174. Hämeen ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Hämeen ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413071/LAUSUNTO_20170615105000_413071.PDF


 175. Hämeen liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Hämeen liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413072/LAUSUNTO_20170615105000_413072.PDF


 176. Tullin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Tulli
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413092/LAUSUNTO_20170615115000_413092.PDF


 177. Virtain kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Virtain kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413094/LAUSUNTO_20170615120000_413094.PDF


 178. Varsinais-Suomen liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Varsinais-Suomen liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413103/LAUSUNTO_20170615123000_413103.PDF


 179. Kotkan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Kotkan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413108/LAUSUNTO_20170615125000_413108.PDF


 180. Kuusamon kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Kuusamon kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413113/LAUSUNTO_20170615131000_413113.PDF


 181. Kustavin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Kustavin kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413114/LAUSUNTO_20170615132000_413114.PDF


 182. Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413212/LAUSUNTO_20170616054000_413212.PDF


 183. Kittilän kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Kittilän kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413216/LAUSUNTO_20170616055000_413216.PDF


 184. Suomen eläinlääkäripraktikot ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Suomen eläinlääkäripraktikot ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413217/LAUSUNTO_20170616060000_413217.PDF


 185. Porvoon kaupungin (terveydensuojelujaosto) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Porvoon kaupunki (terveydensuojelujaosto)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413218/LAUSUNTO_20170616060000_413218.PDF


 186. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412916/LAUSUNTO_20170614070000_412916.PDF


 187. Alavuden kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Alavuden kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412933/LAUSUNTO_20170614073000_412933.PDF


 188. Akava ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Akava ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412934/LAUSUNTO_20170614074000_412934.PDF


 189. Sievin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Sievin kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412937/LAUSUNTO_20170614080000_412937.PDF


 190. Miehikkälän kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Miehikkälän kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412943/LAUSUNTO_20170614092000_412943.PDF


 191. Hyvinkään kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Hyvinkään kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412944/LAUSUNTO_20170614092000_412944.PDF


 192. Kankaanpään kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Kankaanpään kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412947/LAUSUNTO_20170614095000_412947.PDF


 193. Ålands landskapsregerings yttrande över Rp 15/2017 rd, 14.6.2017

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Ålands landskapsregering
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412964/LAUSUNTO_20170614124000_412964.PDF


 194. Jyväskylän kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Jyväskylän kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412967/LAUSUNTO_20170614130000_412967.PDF


 195. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412973/LAUSUNTO_20170614132000_412973.PDF


 196. Lapin ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Lapin ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412998/LAUSUNTO_20170615051000_412998.PDF


 197. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Maatalousyrittäjien eläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413030/LAUSUNTO_20170615075000_413030.PDF


 198. Valtiovarainministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 14.6.2017

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö / Budjettiosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/413467/LAUSUNTO_20170619055000_413467.PDF


 199. Poliisihallituksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412707/LAUSUNTO_20170613094000_412707.PDF


 200. Someron kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Someron kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412717/LAUSUNTO_20170613112000_412717.PDF


 201. Liedon kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Liedon kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412718/LAUSUNTO_20170613112000_412718.PDF


 202. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412719/LAUSUNTO_20170613112000_412719.PDF


 203. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412721/LAUSUNTO_20170613113000_412721.PDF


 204. Kuopion kaupungin (ympäristöterveydenhuolto) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Kuopion kaupunki, ympäristöterveydenhuolto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412722/LAUSUNTO_20170613113000_412722.PDF


 205. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412723/LAUSUNTO_20170613113000_412723.PDF


 206. Rauman kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Rauman kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412725/LAUSUNTO_20170613113000_412725.PDF


 207. Vasemmistoliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Vasemmistoliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412727/LAUSUNTO_20170613114000_412727.PDF


 208. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412728/LAUSUNTO_20170613114000_412728.PDF


 209. Tilastokeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Tilastokeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412729/LAUSUNTO_20170613114000_412729.PDF


 210. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Etelä-Savon ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412735/LAUSUNTO_20170613120000_412735.PDF


 211. Raaseporin kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Raaseporin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412739/LAUSUNTO_20170613121000_412739.PDF


 212. Liedon kunnan Ympäristöterveyslautakunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412745/LAUSUNTO_20170613122000_412745.PDF


 213. Korkeimman hallinto-oikeuden lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Korkein hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412747/LAUSUNTOPYYNTO_20170613124000_412747.PDF


 214. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Hämeenlinnan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412899/LAUSUNTO_20170614060000_412899.PDF


 215. Kaarinan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Kaarinan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412900/LAUSUNTO_20170614061000_412900.PDF


 216. Lapin liiton/Lapin pelastuslaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Lapin liitto/Lapin pelastuslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412483/LAUSUNTO_20170612075000_412483.PDF


 217. Pirkanmaan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Pirkanmaan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412508/LAUSUNTO_20170612092000_412508.PDF


 218. Verohallinnon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Verohallinto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412509/LAUSUNTO_20170612092000_412509.PDF


 219. Kuhmon kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Kuhmon kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412512/LAUSUNTO_20170612093000_412512.PDF


 220. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412524/LAUSUNTO_20170612102000_412524.PDF


 221. Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Valtiontalouden tarkastusvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412544/LAUSUNTO_20170612124000_412544.PDF


 222. Porin kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Porin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412714/LAUSUNTO_20170613111000_412714.PDF


 223. Teuvan kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Teuvan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412715/LAUSUNTO_20170613111000_412715.PDF


 224. Mikkelin kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Sun Jun 11 00:00:00 EEST 2017  Mikkelin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412480/LAUSUNTO_20170612074000_412480.PDF


 225. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 09 00:00:00 EEST 2017  Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412391/LAUSUNTO_20170609094000_412391.PDF


 226. Metsähallituksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 09 00:00:00 EEST 2017  Metsähallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412400/LAUSUNTO_20170609101000_412400.PDF


 227. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 09 00:00:00 EEST 2017  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412406/LAUSUNTO_20170609102000_412406.PDF


 228. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 09 00:00:00 EEST 2017  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412435/LAUSUNTO_20170609130000_412435.PDF


 229. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 09 00:00:00 EEST 2017  Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412436/LAUSUNTO_20170609130000_412436.PDF


 230. Valviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 08 00:00:00 EEST 2017  Valvira
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412296/LAUSUNTO_20170608072000_412296.PDF


 231. Espoon kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 08 00:00:00 EEST 2017  Espoon kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412335/LAUSUNTO_20170608124000_412335.PDF


 232. Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 07 00:00:00 EEST 2017  Turun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412269/LAUSUNTO_20170607123000_412269.PDF


 233. Keravan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed Jun 07 00:00:00 EEST 2017  Keravan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412272/LAUSUNTO_20170607125000_412272.PDF


 234. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 06 00:00:00 EEST 2017  Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412159/LAUSUNTO_20170606075000_412159.PDF


 235. Keski-Suomen liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 06 00:00:00 EEST 2017  Keski-Suomen liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412162/LAUSUNTO_20170606082000_412162.PDF


 236. Ylivieskan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 06 00:00:00 EEST 2017  Ylivieskan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412168/LAUSUNTO_20170606090000_412168.PDF


 237. Kymenlaakson liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 06 00:00:00 EEST 2017  Kymenlaakson liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412169/LAUSUNTO_20170606091000_412169.PDF


 238. Suomen Arkkitehtiliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 06 00:00:00 EEST 2017  Suomen Arkkitehtiliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412241/LAUSUNTO_20170607070000_412241.PDF


 239. Nousiaisten kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue Jun 06 00:00:00 EEST 2017  Nousiaisten kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412311/LAUSUNTO_20170608084000_412311.PDF


 240. Vieremän kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 2.6.2017

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Vieremän kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/411999/LAUSUNTO_20170602072000_411999.PDF


 241. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 242. Lappeenrannan kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 2.6.2017

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Lappeenrannan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412085/LAUSUNTO_20170605053000_412085.PDF


 243. Vaasan hallinto-oikeuden lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Vaasan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412086/LAUSUNTO_20170605054000_412086.PDF


 244. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu Jun 01 00:00:00 EEST 2017  Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/411858/LAUSUNTO_20170601091000_411858.PDF


 245. Kemin kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed May 31 00:00:00 EEST 2017  Kemin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/411776/LAUSUNTO_20170531082000_411776.PDF


 246. Askolan kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed May 31 00:00:00 EEST 2017  Askolan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/412354/LAUSUNTO_20170609052000_412354.PDF


 247. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys / Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä; Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganiso

  Tue May 23 00:00:00 EEST 2017  Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys / Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/411274/LAUSUNTO_20170523081000_411274.PDF


 248. Maaseudun kehittäjät ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Tue May 23 00:00:00 EEST 2017  Maaseudun kehittäjät ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/411305/LAUSUNTO_20170523121000_411305.PDF


 249. Sosiaali- ja terveysministeriön esitys edustajan vaihtamisesta Maakuntauudistuksen projektiryhmään

  Fri May 19 00:00:00 EEST 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/411181/KIRJE_20170522060000_411181.PDF


 250. Saaristoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Wed May 17 00:00:01 EEST 2017  Saaristoasiain neuvottelukunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/414180/LAUSUNTO_20170622123000_414180.PDF


 251. Kinnulan kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon May 15 00:00:00 EEST 2017  Kinnulan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/410934/LAUSUNTO_20170516050000_410934.PDF


 252. Keminmaan kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 11.5.2017

  Thu May 11 00:00:00 EEST 2017  Keminmaan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/410745/LAUSUNTO_20170512060000_410745.PDF


 253. Kärkölän kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 8.5.2017

  Mon May 08 00:00:00 EEST 2017  Kärkölän kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/410746/LAUSUNTO_20170512060000_410746.PDF


 254. Jyty ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Thu May 04 00:00:00 EEST 2017  Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/410461/LAUSUNTO_20170505052000_410461.PDF


 255. Lausuntopyyntö ja lausunnot Lausuntopalvelussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3b4dd9a1-204b-414c-9fdf-1ed9ca308ef9

  Mon Apr 24 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 256. Lausuntopyyntö; Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

  Mon Apr 24 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/410123/LAUSUNTOPYYNTO_20170424113000_410123.PDF


 257. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenmuutosesitys Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmistelevaan ryhmään (Maakuntadigi -valmisteluryhmä)

  Thu Apr 20 00:00:00 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/410083/KIRJE_20170421132000_410083.PDF


 258. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenmuutosesitys maakuntauudistuksen projektiryhmään

  Mon Feb 20 00:00:00 EET 2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/406345/KIRJE_20170221134000_406345.PDF


 259. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenmuutosesitys maakuntauudistukseen liittyvään maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmistelevaan ryhmään

  Fri Feb 10 00:00:00 EET 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/406178/KIRJE_20170215130000_406178.PDF


 260. Maakuntauudistuksen projektiryhmän asettamispäätöksen täydentäminen ja jäsenmuutokset

  Tue Nov 15 00:00:00 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/260746/PAATOS_20161118071501_260746.PDF


 261. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenmuutosesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/259642/KIRJE_20161109071501_259642.PDF


 262. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n kirje koskien edustuksia maakuntauudistuksen johtoryhmissä

  Mon Sep 12 00:00:00 EEST 2016  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/257404/KIRJE_20160912071502_257404.PDF


 263. Jakelun mukaan; kirje henkilöstön edustuksesta maakuntauudistuksen alueellisissa valmisteluryhmissä

  Thu Sep 08 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/257583/KIRJE_20160915061501_257583.PDF


 264. Etelä-Karjalan liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Wed Aug 17 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Karjalan liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255781/KIRJE_20160817061501_255781.PDF


 265. Kainuun liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Wed Aug 17 00:00:00 EEST 2016  Kainuun liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255846/KIRJE_20160818061500_255846.PDF


 266. Keski-Suomen liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Tue Aug 16 00:00:00 EEST 2016  Keski-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255742/KIRJE_20160816131501_255742.PDF


 267. Kanta-Hämeen maakunnan tilannekatsaus maakuntauudistuksen valmistelun osalta

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255617/KIRJE_20160815101605_255617.PDF


 268. Pohjois-Pohjanmaan liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255631/KIRJE_20160815111605_255631.PDF


 269. Pohjois-Savon liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Savon liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255665/KIRJE_20160815131605_255665.PDF


 270. Kymenlaakson Liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Kymenlaakson Liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255667/KIRJE_20160815131605_255667.PDF


 271. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255674/KIRJE_20160816061501_255674.PDF


 272. Uudenmaan liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Uudenmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255675/KIRJE_20160816061501_255675.PDF


 273. Keski-Pohjanmaan liiton selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Keski-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255708/KIRJE_20160816101501_255708.PDF


 274. Maakuntauudistuksen projektiryhmän täydennyspäätös

  Mon Aug 15 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/256392/PAATOS_20160825121501_256392.PDF


 275. Pirkanmaan maakunnan tilannekatsaus maakuntauudistuksen valmistelun osalta

  Fri Aug 12 00:00:00 EEST 2016  Pirkanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255548/KIRJE_20160812131502_255548.PDF


 276. Pohjanmaan maakunnan tilannekatsaus maakuntauudistuksen valmistelun osalta

  Thu Aug 11 00:00:00 EEST 2016  Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255415/KIRJE_20160811111502_255415.PDF


 277. Etelä-Pohjanmaan maakunnan tilannekatsaus maakuntauudistuksen valmistelun osalta

  Wed Aug 10 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255339/KIRJE_20160810071500_255339.PDF


 278. Satakunnan maakunnan tilannekatsaus maakuntauudistuksen valmistelun osalta

  Wed Aug 10 00:00:00 EEST 2016  Satakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255431/KIRJE_20160811121505_255431.PDF


 279. Etelä-Savon maakunnan tilannekatsaus maakuntauudistuksen valmistelun osalta

  Wed Aug 03 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Savon maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/255252/KIRJE_20160808081500_255252.PDF


 280. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen selvitys maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmisteluista

  Wed Jun 29 00:00:00 EEST 2016  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/254594/KIRJE_20160629111501_254594.PDF


 281. Kirje: uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen 26.05.2016

  Thu May 26 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/253682/KIRJE_20160526131501_253682.PDF


 282. Brev: uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen 26.05.2016

  Thu May 26 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/253683/KIRJE_20160526131501_253683.PDF


 283. Muistio: uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen 26.05.2016

  Thu May 26 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/253684/KIRJE_20160526131501_253684.PDF


 284. Promemoria: uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen 26.05.2016

  Thu May 26 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/253685/KIRJE_20160526131501_253685.PDF


 285. Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmien täydentäminen

  Wed May 04 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252690/PAATOS_20160510071500_252690.PDF


 286. Valtion ja kuntien pääsopijajärjestöjen jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmiin

  Mon May 02 00:00:00 EEST 2016  Valtion ja kuntien pääsopijajärjestöt
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252565/KIRJE_20160502131500_252565.pdf


 287. Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen: Kuntamuotoisesti perustetut maakunnat tarjoavat suotuisimmat edellytykset maakuntahallinnon kehittämiselle

  Fri Apr 29 00:00:00 EEST 2016  Kuntien takauskeskus
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252553/KANNANOTTO_20160502121500_252553.PDF


 288. Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen; liite 1

  Fri Apr 29 00:00:00 EEST 2016  Kuntien takauskeskus
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252554/KANNANOTTO_20160502121500_252554.PDF


 289. Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen; liite 2

  Fri Apr 29 00:00:00 EEST 2016  Kuntien takauskeskus
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252555/KANNANOTTO_20160502121500_252555.PDF


 290. Pääsopijajärjestöjen esitys Maakuntauudistuksen työryhmien paikoista sekä valmistelun lisäaikapyyntö

  Tue Apr 26 00:00:00 EEST 2016  Pääsopijajärjestöt
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252403/KIRJE_20160426131502_252403.PDF


 291. Maakuntauudistuksen projektiryhmän asettamispäätöksen 22.4.2016 liite: valmisteluryhmät

  Mon Apr 25 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252328/ASETTAMISPAATOS_20160425061501_252328.PDF


 292. Maakuntauudistuksen projektiryhmän asettamispäätös 22.4.2016

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252327/ASETTAMISPAATOS_20160425061501_252327.PDF


 293. Maakuntauudistuksen projektiryhmän asettamispäätöksen 22.4.2016 liite: hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252329/ASETTAMISPAATOS_20160425061501_252329.PDF


 294. Maakuntauudistuksen projektiryhmän ja sen valmisteluryhmien nimeämispyyntö 22.4.2016: pääsopijajärjstöt

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252326/KIRJE_20160425051501_252326.PDF


 295. Valtiovarainministeriön budjettiosaston jäsenesitys Kari Häkämiehen johtamaan ryhmään

  Thu Apr 21 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö / Budjettiosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252291/KIRJE_20160422071500_252291.PDF


 296. JUKO ry:n jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Wed Apr 20 00:00:00 EEST 2016  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252210/KIRJE_20160420071502_252210.PDF


 297. Oikeusministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Tue Apr 19 00:00:00 EEST 2016  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252209/KIRJE_20160420071502_252209.PDF


 298. Maakuntien jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Tue Apr 19 00:00:00 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252211/KIRJE_20160420071502_252211.PDF


 299. Valtiovarainministeriön JulkICT-osaston jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin,

  Tue Apr 19 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriön JulkICT-osasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252212/KIRJE_20160420071502_252212.PDF


 300. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Tue Apr 19 00:00:00 EEST 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252214/KIRJE_20160420071502_252214.PDF


 301. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Tue Apr 19 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252215/KIRJE_20160420071502_252215.PDF


 302. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueen jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin,

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualue
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252107/KIRJE_20160418091503_252107.PDF


 303. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252114/KIRJE_20160418111501_252114.PDF


 304. Pelastuslaitosten jäsenesitys eräisiiin Maakuntauudistuksen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Suomen Pelastusjohtajat
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252117/KIRJE_20160418111502_252117.PDF


 305. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenesitys eräisin Maakuntauudistuksen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252118/KIRJE_20160418111502_252118.PDF


 306. Pardian jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Palkansaajajärjestö Pardia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252119/KIRJE_20160418111502_252119.PDF


 307. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252120/KIRJE_20160418111502_252120.PDF


 308. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastaus koskien jäsenesityspyyntöä Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252125/KIRJE_20160418131502_252125.PDF


 309. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252126/KIRJE_20160418131502_252126.PDF


 310. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252132/KIRJE_20160418131503_252132.PDF


 311. Ympäristöministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252133/KIRJE_20160418141502_252133.PDF


 312. KEHA-keskuksen jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja halllintokeskus (KEHA-keskus)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252136/KIRJE_20160419061501_252136.PDF


 313. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252137/KIRJE_20160419061502_252137.PDF


 314. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252138/KIRJE_20160419061502_252138.PDF


 315. Suomen Kuntaliiton jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252139/KIRJE_20160419061502_252139.PDF


 316. Sairaanhoitopiirien jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252213/KIRJE_20160420071502_252213.PDF


 317. Helsingin kaupungin jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Helsingin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252216/KIRJE_20160420071503_252216.PDF


 318. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Mon Apr 18 00:00:00 EEST 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252402/KIRJE_20160426121502_252402.PDF


 319. Puolustusministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmään

  Fri Apr 15 00:00:00 EEST 2016  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252026/KIRJE_20160415071501_252026.PDF


 320. Puolustusministeriön jäsenesityksen täydennys

  Fri Apr 15 00:00:00 EEST 2016  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252040/KIRJE_20160415081501_252040.PDF


 321. Sisäministeriön jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Fri Apr 15 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252042/KIRJE_20160415091501_252042.PDF


 322. Turvallisuuskomitean jäsenesitys Maakuntauudistuksen valmisteluryhmään

  Fri Apr 15 00:00:00 EEST 2016  Turvallisuuskomitea
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252096/KIRJE_20160418061502_252096.PDF


 323. ELY-keskusten ylijohtajien jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Thu Apr 14 00:00:00 EEST 2016  Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252029/KIRJE_20160415071501_252029.PDF


 324. Aluehallintovirastojen jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Thu Apr 14 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/252030/KIRJE_20160415071502_252030.PDF


 325. Maakuntauudistuksen projektiryhmän ja sen valmisteluryhmien nimeämispyyntö

  Wed Apr 13 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/251927/KIRJE_20160413071500_251927.PDF


 326. Liite: Maakuntauudistuksen projektiryhmän asettamispäätösluonnos

  Wed Apr 13 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/251928/KIRJE_20160413071500_251928.PDF


 327. Liite: Maakuntauudistuksen projektiryhmän asettamispäätösluonnos liite

  Wed Apr 13 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/251929/KIRJE_20160413071502_251929.PDF


 328. Nimeämispyyntö Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Wed Apr 13 00:00:00 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/251949/KIRJE_20160413111502_251949.PDF


 329. Huoltovarmuuskeskuksen jäsenesitys Maakuntauudistuksen projektiryhmään ja sen valmisteluryhmiin

  Wed Apr 13 00:00:00 EEST 2016  Huoltovarmuuskeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21772/251950/KIRJE_20160413111502_251950.PDF

Ei julkaisuja