KemiDigi –hankkeen ohjausryhmä ja hankeryhmä


Hankenumero

TEM059:00/2016

Asettaja

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Toimikausi/aikataulu

2016-10-19 00:00:01.0 - 2019-12-31 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Koltta-Sarkanen Eeva-Liisa, etunimi.sukunimi@tem.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen ohjaaminen ja toteutuksen seuraaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hankkeessa tehtävien linjausten tekeminen. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen, hankesuunnitelman ja budjetin aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja tavoitteisiin liittyvät muutokset.

Hankeryhmän tehtävät:

- valmistelee hankesuunnitelman
- käsittelee budjetin
- käsittelee hankkeen vaiheistuksen
- käsittelee hankkeen aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja tavoitteisiin liittyvät muutokset

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kemikaalitiedon digitaalinen hallinta: yritysten ja viranomaisten yhteiskäyttöinen kemikaalitietojen ilmoitus- ja hallintapalvelun määrittely ja toteuttaminen kansallista palveluarkkitehtuuria hyödyntäen.

Tausta

Yritysten lakisääteisenä velvoitteena on ylläpitää ja toimittaa viranomaisille käsittelemiään kemikaaleja koskevia tietoja. Nykytilassa yritykset toimittavat näitä tietoja useille eri viranomaisille, eri muodoissa ja eri tavoilla. Tietojen tuottamiseen ei ole useinkaan olemassa sähköistä asiointikanavaa. Kemi-kaalitietoja kerääviä, hallinnoivia ja tietoja tarvitsevia viranomaisia on yhteensä yli 17 kappaletta. Lisäksi toimintaa ohjaa viisi ministeriötä. Viran-omaisten välinen kemikaalitiedonvaihto ei nykyjärjestelyillä toimi riittävän tehokkaasti.

Keskeisenä ongelmana on tiedon vanheneminen ja ristiriitaisuus useiden rekistereiden ja substanssijärjestelmien välillä. Hajanaiset käytännöt ovat johtaneet tilanteeseen, jossa toiminnanharjoittajat toimittavat tietoa käyttä-mistään tai markkinoille saattamistaan kemikaaleista useille viranomaisille eriävin käytännöin. Tietojen toimittamisessa on päällekkäisyyttä.

Toteuttamalla kansallista palveluarkkitehtuuria hyödyntävä yhteiskäyttöinen yhden luukun kemikaaliportaali, jossa sama tieto tallennetaan vain kertaalleen ja jossa tieto on muiden hyödynnettävissä, helpotetaan ja yksinkertais-tetaan yritysten erilaisia lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä kemikaalitiedon raportointivelvoitteita.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmä kokoontuu virka-aikana eikä siitä makseta erillistä korvausta.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Petri Peltonen, Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

Hankeryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Peltonen Kimmo pääjohtaja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Puheenjohtaja
Jern Tove maatalousylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Korhonen Hanna neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Nurmi Eeva neuvotteleva virkamies ympäristöministeriö Jäsen
Palmen Mirja johtava asiantuntija sisäministeriö Jäsen
Saarikoski Sirkku neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Tommila Päivi neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Irpola Eliisa johtava asiantuntija Kemianteollisuus ry Jäsen
Kuljukka-Rabb Terhi kemikaaliasiantuntija Teknisen kaupan liitto ry Jäsen
Saulo Leena Manager, HSE Services Neste Oyj Jäsen
Simola Irina johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Valtavaara Minna projektipäällikkö Valmistelija

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Koivukoski Janne valmiusjohtaja sisäministeriö Jäsen
Lehtinen Teppo rakennusneuvos ympäristöministeriö Jäsen
Niemi Veli-Mikko ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Pajukallio Anna-Maija ympäristöneuvos ympäristöministeriö Jäsen
Peltonen Kimmo pääjohtaja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Jäsen
Suomaa Leo ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Vertanen Antti tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Valtavaara Minna projektipäällikkö Sihteeri
Timonen Pekka ylijohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Puheenjohtaja
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei


  1. Asettamispäätös; KemiDigi –hankkeen ohjausryhmän ja hankeryhmän asettaminen

    Wed Oct 19 00:00:01 EEST 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
    Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
    http://www.hare.vn.fi/Uploads/22038/259094/ASETTAMISPAATOS_20161026091501_259094.PDF

Ei julkaisuja