Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka annetaan eduskunnalle istuntokaudella.

Lista kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jollloin  valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Suunnitelmaan päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Lainsäädäntösuunnitelmassa 129 hallituksen esitystä

Kevätistuntokausi 2018

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 6/2018 Annettu eduskunnalle 8.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 2/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen Akatemiasta annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan Suomen Akatemian hallinnollista asemaa, tehtäviä ja tieteellisiä toimikuntia koskeviin pykäliin.

tutkimusrahoitus tiede (ilmiöt) tutkimus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 6/2018 Annettu eduskunnalle 8.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 3/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Lakiin tehtäisiin muuttuneesta EU:n lainsäädännöstä johtuvia teknisiä muutoksia.

Yhteyshenkilö: Pekka Sandholm, maa- ja metsätalousministeriö

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 8/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 6/2018 Annettu eduskunnalle 8.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 1/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia seurakuntavaaleja koskevien säännösten osalta. Tarkoituksena on soveltaa säännöksiä jo vuoden 2018 vaaleissa.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 7/2018 Annettu eduskunnalle 8.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 4/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia nuoren viljelijän tuen osalta. Nuoren viljelijän tukea voitaisiin myöntää enintään viideltä tukivuodelta, mutta tuen myöntämisen viiden vuoden enimmäisajanjaksosta ei enää vähennettäisi niiden vuosien määrää, jotka ovat tilanpidon aloittamisen ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä. Ehdotus perustuu EU-lainsäädännön muutokseen.

maataloustuki
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 8/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 7/2018 Annettu eduskunnalle 15.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 6/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Laki ja asetus uudistetaan vastaamaan muutoksia ja perustuslain vaatimuksia.

Ilmatieteen laitos hallituksen esitykset valtioneuvosto asetukset
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Lisätty istuntokaudelle 14.2.2018  
Arvioitu esittelyviikko 7/2018 Annettu eduskunnalle 15.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 5/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia siten, että Kuntien takauskeskus voisi antaa takauksen myös luottolaitoksen sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa maakunnalle ja palvelukeskuksille siirtyviä velkoja ja muita sitoumuksia ja niihin liittyviä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä muita suojausjärjestelyitä.

takaus kunnat
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 7/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 8/2018 Annettu eduskunnalle 22.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 7/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Pääministeri Sipilän hallitus päätti hallituksen neuvotteluissa vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioesitykseksi, että vaikeista sadonkorjuuolosuhteista kärsineitä maatalouden harjoittajia tuetaan 25 miljoonalla eurolla. Esityksessä ehdotetaan, että maatalouden harjoittajille palautettaisiin valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden 2017 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 7/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 8/2018 Annettu eduskunnalle 22.2.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 8/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Ruokavirastosta. Lailla ehdotetaan perustettavaksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto, johon yhdistetään nykyisten Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät. Uuteen virastoon myös siirrettäisiin Maanmittauslaitoksesta tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palvelujen tuottamiseen perustettavalle virastolle sekä laajemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille.

Yhteyshenkilö: Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutuvirasto Evira maa- ja metsätalousministeriö Maanmittauslaitos
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 9/2018 Annettu eduskunnalle 1.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 12/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Asuntorakentamisen korkotukijärjestelmää kehitetään kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valittaville asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotannon lisäämiseksi.

tuotantotuki korkotukilainat vuokra-asunnot asumisoikeusasunnot
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 9/2018 Annettu eduskunnalle 1.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 9/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Yhteyshenkilö: Tanja Jaatinen, oikeusministeriö

tietosuoja henkilötietolaki julkisoikeus informaatio-oikeus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Lisätty istuntokaudelle 28.2.2018  
Arvioitu esittelyviikko 9/2018 Annettu eduskunnalle 1.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 11/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

HE 147/2017 vp täydentävällä HE:llä poistetaan maakuntauudistusta koskevat kirjaukset ja lisäksi mukana on muutamia yksityistielakiehdotusta selkeyttäviä muutoksia. Syksyllä 2018 olisi tarkoitus antaa erillinen hallituksen esitys, jossa huomioitaisiin maakuntauudistuksen tarpeet.

metsätiet yksityistiet
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 11/2018 Annettu eduskunnalle 1.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 10/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Lakia ehdotetaan muutettavaksi palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävän maksun sekä sähköiseen saalisrekisteriin ilmoitettavien tietojen osalta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi matkailukalastuslupien hintojen hinnoitteluväliä niin, että mahdollistetaan hyvin edullisten ja maksuttomien lupien myöntäminen alle 18-vuotiaille tietyissä tilanteissa.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 10/2018 Annettu eduskunnalle 8.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 16/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palvelujen julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapausmallin tavoitteena on vahvistaa erityisesti perustason palveluja ja turvata nopea hoitoon pääsy sekä tukea yksilöiden valinnan mahdollisuuksia palvelujen yhtenäisillä laatukriteereillä ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla.

Yhteyshenkilö: Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö

valinnanvapaus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 11/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 10/2018 Annettu eduskunnalle 8.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 13/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa. Lakia sovellettaisiin Puolustusvoimien suorittamaan ja Puolustusvoimien lukuun suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn ja siihen ehdotetaan keskitettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely muista puolustushallinnon laeista. Esitys liittyy Suomen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla on Euroopan unionin tietosuojaa koskeva sääntely.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 10/2018 Annettu eduskunnalle 8.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 15/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esitystä täydennetään lisäämällä maakuntien rahoituksesta annettavaksi ehdotettuun lakiin säännökset arvonlisäverojärjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle jääviin ja verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverokustannusten korvaamisesta.

Yhteyshenkilö: Erkki Papunen, valtiovarainministeriö

maakuntauudistus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 10/2018 Annettu eduskunnalle 8.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 14/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esitys liittyy hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp). Esityksellä toteutetaan ne erityislainsäädännön muutokset (lukuun ottamatta mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoa, pelastustoimea, liikennetehtäviä sekä alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja), joiden perusteella maakunnille siirretään tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä aluehallintovirastoilta. Esityksellä ehdotetaan perustettavaksi myös uusi valtakunnallinen Valtion lupa- ja valvontavirasto.

Yhteyshenkilö: Jaska Siikavirta, valtiovarainministeriö

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 10/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 11/2018 Annettu eduskunnalle 15.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 17/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan, että syyttäjälaitoksesta muodostettaisiin yksi virasto. Valtakunnansyyttäjän toimisto toimisi viraston keskusyksikkönä hoitaen pääasiassa keskushallinnon tehtäviä ja erikseen määrättyjä syyttäjäntehtäviä. Maa olisi jaettu viiteen viraston osastoina toimivaan syyttäjäalueeseen. Ahvenanmaan maakunnasta muodostettaisiin oma syyttäjäalue. Syyttäjäalueet huolehtisivat syyttäjäntehtävistä omalla toimialueellaan.

syyttäjät
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 10/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 11/2018 Annettu eduskunnalle 15.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 19/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Tehdään tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset lakiin. Lisäksi kansallisista tarpeista johtuen tarkistetaan ulkomaalaisten rekisteröintiä, tunnusten muuttamista ja tietopalvelua koskevaa sääntelyä.

hallituksen esitykset tietosuoja maahanmuutto väestötietojärjestelmät maistraatit Väestörekisterikeskus varmenteet henkilötunnukset
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 11/2018 Annettu eduskunnalle 15.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 18/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksellä tehtäisiin maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä johtuvat muutokset sekä eräitä muita muutoksia.

pelastustoimi
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 11/2018 Annettu eduskunnalle 15.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 20/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinjalostustoiminnasta annettua lakia vastaamaan Euroopan unionissa voimaan tullutta ja marraskuun 2018 alusta lukien jäsenvaltioissa sovellettavaksi tulevaa uutta Euroopan unionin eläinjalostusta koskevaa, suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä siltä osin kuin sen täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä.

Yhteyshenkilö: Berit Korpilo, maa- ja metsätalousministeriö

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 9/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 12/2018 Annettu eduskunnalle 22.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 21/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksellä pannaan täytäntöön direktiivi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä.

Yhteyshenkilö: Berit Kiuru, sisäministeriö

maahanmuutto opiskelijat harjoittelijat tutkijat
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 9/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 26/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainsäädännön osalta henkilötietojen käsittelyä koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (rikosasioita koskeva direktiivi). Viime mainittu EUsäädös liittyy MMM:n hallinnonalalla vain Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin.

Yhteyshenkilö: Pirjo Tomperi, maa- ja metsätalousministeriö

tietosuoja henkilötietolaki henkilötiedot
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 12/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 28/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hallituksen esityksellä täytäntöön pannaan EU:n uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Direktiivi koskee ionisoivaa säteilyä. Esityksellä ajantasaistetaan laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia (mm. asetusten ja määräysten antovaltuudet). Lisäksi viranomaisvalvontaa, hallinnollisia pakkokeinoja, seuraamuksia ja muutoksenhakua koskevat säännökset ajantasaistetaan. Kansallisista tarpeista johtuen ajantasaistetaan myös ionisoimatonta säteilyä koskevat säännökset.

Yhteyshenkilö: Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö

säteilysuojelu
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 12/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 23/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Muutoksella nimettäisiin valtakunnan viranomaiset, jotka olisivat toimivaltaisia suorittamaan lain 7 ja 8 luvun mukaista valvontaa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun kiinteistönvälitysliikkeen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta Ahvenanmaalla.

hallituksen esitykset poliisitoimi direktiivit terrorismi terrorisminvastainen toiminta säädöshankkeet rahanpesu
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 24/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan,että karkotuspäätösten täytäntöönpanokelpoisuussäännöksiä muutettaisiin niin, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkotuspäätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin; lisäksi ehdotetaan täytäntöönpanosääntelyn kokonaisuuden selkiyttämistä sekä lisättäväksi lakiin säännös laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen tarkoitetun eurooppalaisen matkustusasiakirjan myöntävästä viranomaisesta.

Yhteyshenkilö: Kukka Krüger, sisäasiainministeriö

maahanmuutto maastakarkotus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 12/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 25/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Arvonlisäverolakiin tehtäisiin arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevasta Euroopan unionin direktiivistä johtuvat muutokset. Direktiivi yhtenäistää verokohtelua ja poistaa rajat ylittäviin liiketoimiin liittyvät nykyiset ongelmat.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 22/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksen tavoitteena on hyväksyä pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta. Pöytäkirjalla vahvistetaan valtakunnanrajan kulku sellaisena kuin se on esitetty vuosina 2007–2016 suoritetussa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan teknisen rajankäynnin rajankuvauksessa ja sen liitteissä. Pöytäkirja korvaa viisi aikaisempaa Suomen ja Venäjän välistä rajankuvauspöytäkirjaa.

rajat Venäjä
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 27/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Euroopan unionin lainsäädäntöä on muutettu vuoden 2018 alusta voimaan tulleella asetusmuutoksella siten, että edellä mainittujen lakien nojalla myönnettävää aloitustukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 24 kuukautta toiminnan aloittamispäivän jälkeen. Lakiehdotuksen tarkoituksena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan muuttunutta Euroopan unionin lainsäädäntöä nuoren viljelijän aloitustuen ja nuoren nuoren elinkeinonharjoittajan hakemisen määräajan osalta.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 5.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 30/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksellä saatetaan Suomen lainsäädäntö vastaamaan vaatimuksia, jotka johtuvat terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta tehdystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2017/541/EU

direktiivit rikosoikeus EU-hankkeet terrorismi
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 11/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 5.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 29/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudella lailla kumottaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. Uudessa laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja muut uudistustarpeet.

Yhteyshenkilö: Anu Koivuluoma, oikeusministeriö

hallinto-oikeus (erikoisalat) oikeudenkäynti hallintomenettely julkisoikeus hallintolainkäyttö hallinto-oikeudet (tuomioistuimet)
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 12/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 5.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 31/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Lailla pantaisiin täytäntöön ns. rikosasioiden tietosuojadirektiivi. Lakia sovellettaisiin myös kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Siltä osin kyse olisi kansallisesta ratkaisusta.

Yhteyshenkilö: Tanja Jaatinen, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto

tietosuoja kansallinen turvallisuus julkisoikeus informaatio-oikeus rikosasiat
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 5.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 32/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa. Lailla on tarkoitus suojata Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä henkilöitä erilaisilta vaaratekijöiltä, turvata työskentelyolosuhteita sekä suojata viraston omaisuutta. Laissa säädettäisiin Maahanmuuttoviraston käytössä olevissa tiloissa turvatehtävissä työskentelevien turvatarkastajien toimivaltuuksista.

Yhteyshenkilö: Sanna Montin, sisäministeriö

maahanmuutto turvatarkastukset
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 5.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 34/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Liikenneviraston liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden yhtiöittäminen

liikenne- ja viestintäministeriö liikenteenohjaus liikenne
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 5.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 33/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Tehdään muinaismuistolakiin maakuntauudistusta koskevat muutokset, osittainen toimivallan siirto Museovirastolle sekä eräitä välttämättömiä täsmennyksiä.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 5.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 35/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Tämä laki päivittää aluekehittämistä sekä työllisyys- ja yrityspalveluita koskevan lainsäädännön vastaamaan tilannetta v. 2020 alkaen, kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa. Laki kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut kasvupalveluiksi. HE:een kuuluu erillislaki, jolla Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan muusta maasta poiketen Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle.

Yhteyshenkilö: Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 54/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Kudoslakia muutettaisiin siten, että elävältä henkilöltä tapahtuvia uusiutumattoman elimen ja uusiutumattoman kudoksen luovuttajien piiriä laajennetaan nykyisestä.

Yhteyshenkilö: Tuija Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

terveyspalvelut elimensiirto elimenluovutus erikoissairaanhoito munuaisensiirto
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 14/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 48/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Vuoden 2016 Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttiin kolmikantaisen merialan erityiskomitean valmistelemat muutokset merityöyleissopimuksen ohjeistoon. Muutokset koskivat terveyden ja turvallisuuden suojelua ja tapaturmien torjuntaa koskevaa sääntöä 4.3 ja merityösertifikaattia koskevaa sääntöä 5.1. Muutokset kohdistuivat sekä ohjeiston oikeudellisesti sitovaan osaan että suositusosaan.

yleissopimukset merenkulku työelämä merityö
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 45/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Maantielakiin tehdään maakuntauudistuksesta johtuvia muutoksia. ELY-keskuksista siirtyy tehtäviä maakunnille, tienpidon erillisrahoitus säilyy ja valtio väyläverkoston omistajana. Lisätään uutta sääntelyä liikennejärjestelmäsuunnittelusta, ja lain nimike muutetaan laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Esitykseen sisällytetään kaikki liikennealan tehtäviä koskevat tehtävänsiirrot maakuntiin.

suunnittelu liikennejärjestelmät kunnossapito valtionhallinto liikenne rakentaminen maakuntauudistus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 17/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 41/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi lukiokoulutusta koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistus toteutettaisiin säätämällä uusi lukiolaki, joka korvaisi vuodelta 1998 olevan lukiolain. Lisäksi muutettaisiin ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia.

Yhteyshenkilö: Tiina Silander, opetus- ja kulttuuriministeriö

lukio lukiokoulutus lainsäädäntö
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 52/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018. Uusi tietosuoja-asetus edellyttää kansallisen lainsäädännön henkilötietojen käsittelyyn liittyvien säännösten tarkistamista.Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa kansallinen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntö yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen kanssa.

Yhteyshenkilö: Hanna Tossavainen, sosiaali- ja terveysministeriö

tietosuoja sosiaaliturva vakuutus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Lisätty istuntokaudelle 1.2.2018  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 39/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi koiraverosta annettu laki.

koiravero verotus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 49/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esitys sisältää tarpeelliset lainsäädännön muutokset liikesalaisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivin kansalliselle täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018.

Yhteyshenkilö: Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

liikesalaisuus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Lisätty istuntokaudelle 28.2.2018  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 44/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan sisällytettäväksi sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin (917/2014) säännökset teleyritysten oikeudesta käsitellä tiettyihin teleyrityksen toimintaan kohdistuviin rikoksiin liittyviä henkilötietoja vahinkojen ehkäisemiseksi.

tietosuoja sähköinen viestintä markkinointikiellot
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 50/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Tuotoksena on laki, jossa säädetään EU:n kaasulaiteasetuksen (2016/426) velvoittamana jäsenmaan markkinavalvontaviranomaisesta, menettelyistä ilmoitetun tarkastuslaitoksen notifioimiseksi EU:n komissiolle ja notifioivasta viranomaisesta sekä viranomaisesta, joka ilmoittaa EU:n komissiolle ja jäsenmaille jäsenmaassa käytettävät kaasulajit ja kaasulaitteiden käyttöpaineet.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 38/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksen tavoitteena on ottaa tarpeellisin osin huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetut Euroopan valvontaviranomaisten tekniset sääntelystandardit ja ohjeet. Lisäksi esityksen tarkoituksena on varmistaa, että Finanssivalvonnalla on mahdollisuus hyödyntää tehtäviensä suorittamiseksi Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä.

rahoitusmarkkinat terrorisminvastainen toiminta rahanpesu
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 40/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki.Laissa perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Sisältää myös luonnoksen varhaiskasvatusasetukseksi.

Yhteyshenkilö: Tarja Kahiluoto, opetus- ja kulttuuriministeriö

varhaiskasvatus varhaiskasvatuslaki
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Lisätty istuntokaudelle 28.2.2018  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 46/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettua lakia (1186/2009)muutetavaksi siten, että maksuhakemuksen tekemiselle annettu määräaika poistettaisiin laista. Tämä mahdollistaisi, että tukiohjelman kestoa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun. Lisäksi lakiin esitettäisiin lisättäväksi säännös sähköisestä asioinnista. Jatko vaatii muutoksen tukiohjelmaa koskevaan niin sanottuun laajakaistatukilakiin.

laajakaistaverkot valtiontuki
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 51/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan lisättävän päästökauppalakiin (311/2011) säännökset päästökauppakauden 2021-2030 päästöoikeuksien ilmaisjakoa varten tarvittavien tietojen keräämisestä. Lisäksi ehdotetaan muutettavan päästökauppalain 61 §:n 3 momenttia siten, että päästökaupan päästöoikeuksien ilmaisjaon todentajilta vaadittaisiin akkreditointi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Yhteyshenkilö: Tarja Virkkunen, työ- ja elinkeinoministeriö

päästökauppa
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 43/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Laivaväkilain uudistaminen. Sisältö riippuu osittain liikennekaaren II vaiheesta.

Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 14/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 42/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Tavoitteena saattaa voimaan kaksi MARPOL-yleissopimuksen VI liitettä muuttavaa päätöslauselmaa, jotka koskevat alusten typen oksidipäästöjen vähentämistä. Keskeisin muutos Itämeren nimeämistä typen oksidipäästöjen valvonta-alueeksi. Lisäksi toisella päätöslauselmista tehdään teknisiä muutoksia mainitun yleissopimuksen VI liitteen rikin oksidipäästöjä koskevaan sääntelyyn.

merenkulku IMO ympäristönsuojelu
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2018 Annettu eduskunnalle 19.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 59/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Työttömällä säilyisi opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa.

työttömyysturvalaki työttömyysturva
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2018 Annettu eduskunnalle 19.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 58/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden opintotuki- ja koulumatkatukioikeuden laajentaminen.

Yhteyshenkilö: Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

opintotuki oppivelvollisuus koulumatkat
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2018 Annettu eduskunnalle 19.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 57/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Välittömät muutostarpeet liittyen mm. Ahvenanmaan oikeuteen järjestää koulutusta ja valtuutukseen säätää tutkintojen osaamisaloista.

ammatillinen koulutus rahoitus
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 14/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2018 Annettu eduskunnalle 19.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 55/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681 matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten.

rikollisuus poliisitoimi matkustajat terrorismi lentomatkailu
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 14/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2018 Annettu eduskunnalle 19.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys: HE 56/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Uudistetaan elokuvataiteen edistämisestä annettu laki. Valmistelussa on huomioitu Suomen elokuvasäätiön asema yksityisoikeudellisena säätiönä. Esitys sisältää ehdotuksen siitä, miten elokuvan valmistamista ja jakelua sekä elokuvakulttuurin edistämistä koskevien valtionavustusten myöntämiseen liittyvä julkisen vallan käyttö järjestetään.

Yhteyshenkilö: Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö

kulttuuripolitiikka elokuva-ala
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 10/2018  
  Säädös hyväksytty

Muutetaan eräissä laeissa (6 kpl) olevat viittaukset Tekesin ja Finprohon viittauksista Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiin ja Business Finland Oy:öön vastaavasti.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
  Säädös hyväksytty

Tarkastellaan katsastusten toimilupajaottelua ja kehitetään katsastusten laatua ja valvontaa, tarkastellaan katsastettavia ajoneuvoluokkia

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
  Säädös hyväksytty

Muutetaan lääkelakia apteekkitoiminnan kehittämiseksi.

Yhteyshenkilö: Juliana Tenovuo, sosiaali- ja terveysministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
  Säädös hyväksytty

Arvopaperikeskusasetuksen muutoksesta johtuvat täydentävät muutokset verolainsäädäntöön.

verotus hallintarekisteröinti osingot
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
  Säädös hyväksytty

Lakimuutoksella mahdollistetaan uusien luotsauspalveluiden kokeilut ml etäluotsaus.

luotsauslaki luotsaus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Säädös olisi uusi ja sillä toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 2016/2102/EU (saavutettavuusdirektiivi). Lisäksi laissa säädettäisiin viranomaisten velvollisuudesta tarjota digitaaliset palvelut hallinnon asiakkaille sekä tähän järjestämiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Yhteyshenkilö: Tomi Voutilainen, valtiovarainministeriö

yhdenvertaisuus digitalisaatio saavutettavuus esteettömyys sähköiset palvelut verkkopalvelut
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 16/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2018  
  Säädös hyväksytty

Ulosoton rakenneuudistukseen liittyvät organisaatiomuutokset. Nykyinen ulosottolaitos organisoitaisiin yksiportaiseksi. Keskushallintoviranomaisena toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostettaisiin yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Täytäntöönpano jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, perustäytäntöönpanoon ja erityistäytäntöönpanoon.

Yhteyshenkilö: Mari Aalto, OM

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2018  
  Säädös hyväksytty

LVM:n hallinnonalan virastouudistuksen toteuttaminen: uuden Liikenne- ja viestintäviraston perustaminen sekä Liikenneviraston uudelleenjärjestely ja muuttaminen Väylävirastoksi

tieto hallinnonalat liikenne- ja viestintäministeriö hallinnonuudistus viestintä liikenne
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 17/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkelakeja, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöä sekä rikoslakia. Ehdotetut muutokset ovat seurausta tulotietojärjestelmästä annetusta laista ja siihen liittyvistä muutoksista.

Yhteyshenkilö: Mika Mänttäri, sosiaali- ja terveysministeriö

työtapaturmavakuutus työeläkejärjestelmä
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 16/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 18/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös maahantulokiellon rikkomisesta, josta määrättäisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Uudella rangaistussäännöksellä saatettaisiin kaikki maahantulokiellon rikkomiset yhtenäisen rangaistusasteikon alle ja täsmennettäisiin maahantulokiellon rikkomisena rangaistavien tekojen tunnusmerkistöä.

rikosoikeus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 19/2018  
Arvioitu esittelyviikko 24/2018  
  Säädös hyväksytty

Uudistetaan pelastuslain säännökset nuohouspalvelujen järjestämisestä ja kiinteistöjen velvoitteista.

nuohoojat tulisijat nuohous pelastustoimi pelastustoimi paloturvallisuus rakennukset
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
  Säädös hyväksytty

Maakunta- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyen uudistetaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja, rakennerahastojen hallinnointia, yritystukia ja alueiden kehittämistukia koskeva lainsäädäntö.

Yhteyshenkilö: Mikko Ojala, työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä. Esityksessä säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä selkeästi ja johdonmukaisesti ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet.

Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Suomi, työ- ja elinkeinoministeriö

maakuntahallinto kotoutuminen kunnat pakolaiset kotoutumiskoulutus kotouttamispolitiikka kotouttaminen
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki julkisista kuulutuksista ja lisättäväksi julkista kuuluttamista koskeva yleissäännös hallintolain uudeksi 62 a §:ksi. Samalla tarkistettaisiin julkisista kuulutuksista annettuun lakiin kohdistuvat viittaukset muualla lainsäädännössä. Lisäksi hallintolain yleistiedoksiantoa koskeva 62 § ajantasaistettaisiin.

Yhteyshenkilö: Heini Färkkilä, oikeusministeriö

kuulutukset hallintomenettely julkisoikeus hallintolainkäyttö
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä tehdään etupäässä teknisluonteisia tarkistuksia luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, Finanssivalvonnasta annettuun lakiin, liikepankkilakiin, lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä, lakiin rahoitusvakausviranomaisesta sekä lakiin luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta.

rahoitusmarkkinat luottolaitokset
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
  Säädös hyväksytty

Annetaan uusi laki Maanmittauslaitoksesta. Säädöstä selkeytetään, ja siihen tehdään Ruokaviraston perustamisesta aiheutuvat muutokset.

Maanmittauslaitos
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
  Säädös hyväksytty

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen laajentaminen. Terveydenhuollon ammattihenkilölain 23 b §:n nojalla vain terveyskeskuksen palveluksessa oleva sairaanhoitaja, joka on suorittanut säädetyn koulutuksen, voi määrätä asetuksella säädettäviä lääkkeitä. Hoitajien lääkkeenmäärääminen muuallakin kuin terveyskeskuksissa edellyttää ammattihenkilölain muutosta.

suuhygienistit terveydenhuolto optikot lääkkeet sairaanhoitajat
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
Arvioitu esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin tehtäväksi maakuntauudistuksesta johtuvat tekniset muutokset.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Esitys sisältää ehdotukset EU:n elohopea-asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Esitys sisältää muutokset toimivaltaista viranomaista koskeviin säännöksiin.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksen tavoitteena on saattaa voimaan Suomen jo allekirjoittama Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehty puitesopimus.

Yhteyshenkilö: Heini Korhonen, ulkoministeriö

EU Australia kumppanuus- ja yhteistyösopimukset puitesopimukset
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Kaupallisen kalastuksen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevaa järjestelmää koskeviin pykäliin tehdään lähinnä menettelyitä selkeyttäviä muutoksia.

kalastus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Säädösmuutoksella korvataan valtioneuvoston jäsenten asetukseen perustuva velvollisuus vannoa virka- ja tuomarinvala tai antaa vastaavat vakuutukset.

ministerit valat
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki Euroopan Sosiaalirahaston varoista rahoitettujen hankkeiden osallistujarekisteristä, sekä rekisterin tietojen sähköisestä käsittelystä. Ehdotettu laki perustuu kansalliseen velvoitteeseen kerätä osallistujista tietoja. Ehdotetulla lailla saatettaisiin tämän lainsäädäntöalueen säännökset vastaamaan 25.5.2018 alkaen sovellettavaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Yhteyshenkilö: Jenni Hyvärinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 10/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksellä tehostetaan kilpailulain valvontaa mm. uudistamalla Kilpailu- ja kuluttaviraston toimivalta- ja menettelytapasääntöjä.

Yhteyshenkilö: Virve Haapajärvi, työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 21/2018  
  Säädös hyväksytty

Esitys sisältää ehdotukset lakiin sisällytettävästä uudesta ilmoitus-menettelystä.

Yhteyshenkilö: Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 12/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 22/2018  
  Säädös hyväksytty

Hankkeen tarkoituksena on saattaa voimaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi (EU) 2015/412, direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 17/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 22/2018  
  Säädös hyväksytty

HE:ssä ehdotetaan muutettavaksi Puolustusvoimista annettua lakia. Lakiin lisättäisiin säännökset lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta. Esityksen tavoitteena on täydentää puolustusvoimien toimivaltuussääntelyä siten, että säännöksissä olisi tarkasti määritelty puolustusvoimien mahdollisuudet sen keskeisten toimintojen ja kohteiden turvallisuuden ylläpitämiseen ja niihin kohdistuvaan uhkaan vastaamiseen.

Yhteyshenkilö: Teija Pellikainen, puolustusministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 22/2018  
  Säädös hyväksytty

Esitys vuoden 2018 lisätalousarvioksi.

lisätalousarviot
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 22/2018  
  Säädös hyväksytty

Varastokirjasto(Vark) yhdistettäisiin Kansalliskirjastoon(KK) 1.8.2019 alkaen. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Varkin hallinnassa oleva toiminta ja omaisuus Helsingin yliopiston(HY) yhteydessä toimivalle KK:lle. Yhdistymisen jälkeen nykyisen KK:n kokoelmia hallinnoitaisiin yhtenä kokonaisuutena. Varkin kokoelmat Kuopiossa ja osa KK:n kokoelmia sijoittuisi Mikkeliin arviolta vuonna 2021. Varkin henkilöstö siirtyisi HY:n palvelukseen 1.8.2019, ja Mikkeliin Varkin kokoelmien siirryttyä.

Yhteyshenkilö: Anne Luoto-Halvari, opetus- ja kulttuuriministeriö

yhdistäminen yliopistolaki kansalliskirjastot varastokirjastot
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 22/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat välttämättömät muutokset yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin.

Yhteyshenkilö: Elli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö

tietosuoja työelämä
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Lisätty istuntokaudelle 15.2.2018  
Arvioitu esittelyviikko 20/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 22/2018  
  Säädös hyväksytty

Muutetaan sairausvakuutuksen työterveyshuollon korvauksia ennaltaehkäisevämpään suuntaan siten kuin sote-uudistuksen projektiryhmän alainen työterveyshuollon valmisteluryhmä on joulukuussa 2017 ehdottanut.

Yhteyshenkilö: Anu Kangasjärvi, sosiaali- ja terveysministeriö

sairausvakuutus työterveyshuolto
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa säännöstä muutetaan. Muutokset perustuvat osittain sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun direktiiviin (EU)2016/1164

verotus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Tavoitteena on tehdä EU:n yleisesta tietosuoja-asetuksesta ja lain soveltamiskäytännössä aiheutuneista tulkintaongelmista johtuvat tarpeelliset muutokset biopankkilakiin sekä biopankkitoimintaan liittyviin muihin lakeihin. Muutosehdotuksella on liityntä valmisteilla olevaan lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä genomilakiin. Lain muutoksilla varmistetaan biopankkien yhteistyö ehdotetun sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomaisen sekä genomikeskuksen kanssa.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia muutetaan siten, että sosiaalihuollon arkisto liitetään valtakunnalliseen arkistoon. Esityksellä mahdollistetaan myös omien tietojen katselu. Muutoksilla sujuvoitetaan sähköisen lääkemääräyksen käyttöä.

sosiaali- ja terveysministeriö palvelut asiakastiedot
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 17/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Yhteisöjen elinkeinotoiminnan tulolähteen ja muun toiminnan tulolähteen yhdistäminen siten, että yhteisöjen verotettava tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinoverolain nojalla.

yhtiöt elinkeinoverotus lainsäädäntö verotus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että väliyhteisölakia muutetaan. Muutokset perustuvat sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun direktiiviin (EU) 2016/1164

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annettu laki. Lainajyvästöjen ja siemenrahastojen tulisi kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta tehdä selvitys niiden omaisuudesta, varoista ja veloista ja luovuttaa omaisuus ja varat velkojen maksamisen jälkeen maataloutta edistävään toimintaan toimialueellaan.

Yhteyshenkilö: Jukka Mirvo, maa- ja metsätalousministeriö

maatalous
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Arvonlisäverolakiin (1501/1993) tehdään neuvoston direktiivin (EU) 2017/2455 (Rajat ylittävä sähköinen kuluttajakauppa) edellyttämät muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

arvonlisävero
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 18/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Tietojärjestelmälain soveltamisalaa koskevaa pykälää esitetään muutettavaksi siten, ettei tuomioistuinten ja Oikeusrekisterikeskuksen toimivallasta tietopyyntöjen ratkaisemiseen olisi epäselvyyttä. Lisäksi esityksen mukaan Oikeusrekisterikeskus voisi luovuttaa tiedotusvälineille tietoja toimituksellisin tarkoituksiin 10 vuoden ajalta ja myös silloin, kun hakuperusteena käytetään henkilön nimeä tai muita henkilön tunnistetietoja.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 24/2018  
Arvioitu esittelyviikko 26/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lakia sovellettaisiin henkilöön, joka tarvitsee pitkäaikaisen vamman tai sairauden aiheuttaman toimintarajoitteen johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä ja joka ei saisi muun lain nojalla sopivia ja riittäviä palveluja. Laki täydentäisi sosiaalihuollon yleislakina sovellettavaa sosiaalihuoltolakia.

Yhteyshenkilö: Kirsi-Maria Malmlund, sosiaali- ja terveysministeriö

vammaispalvelut
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 24/2018  
  Säädös hyväksytty

Tarkistetaan siviilikriisinhallintaa ja erityisesti Kriisinhallintakeskuksen hallinnollista asemaa koskevaa lainsäädäntöä.

kriisinhallinta siviilikriisinhallinta ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 17/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2018  
  Säädös hyväksytty

Valtion eläkejärjestelmän maksurakennetta uudistetaan ja tehdään siihen liittyvät säädösmuutokset.

valtion eläkkeet eläkemaksut eläketurva
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 24/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lakia sekä eräitä muita lakeja.

Yhteyshenkilö: Laura Määttänen, oikeusministeriö

tapaamisoikeus yksityisoikeus oikeudenkäynti perheoikeus lapsen huolto
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 24/2018  
  Säädös hyväksytty

Esitys sisältää ehdotukset sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin perustamisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.

sähkömarkkinalaki sähkömarkkinat maakaasumarkkinat maakaasumarkkinalaki energia
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain.

Yhteyshenkilö: Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

työelämä työaika
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että Kela järjestäisi jatkossa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja YTHS toimisi lakisääteisenä palvelujen tuottajana.

opiskeluterveydenhuolto
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat välttämättömät muutokset eräisiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin

Yhteyshenkilö: Johanna Ylitepsa, työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Laissa säädettäisiin reservipoliisista, joka toimisi poliisin reservinä poikkeusolojen ja puolustustilan aikana sekä normaaliolojen häiriötilanteissa, reservipoliisin toimivaltuuksista ja velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja normaalioloissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana. Reservipoliisi toimisi aina poliisimiehen välittömässä ohjauksessa, hänelle säädettäisiin kelpoisuusvaatimukset, hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen ja hänen tulisi suorittaa vaadittava koulutus.

Yhteyshenkilö: Heli Heikkola, sisäministeriö

poliisitoimi täydennyspoliisi poikkeusolot
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Naakka lisätään metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

Yhteyshenkilö: Teemu Nikula, maa- ja metsätalousministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Lisätty istuntokaudelle 19.3.2018  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Poistetaan Lääkkeiden hintalautakunnan asiantuntijaryhmän jäsenistöstä terveystalouden asiantuntemuksen vaatimus sairausvakuutuslain 6 luvun 2 §:stä. Saman luvun 3 §:ssä säädetään asioista, joita Lääkkeiden hintalautakunta voi siirtää johtajan ratkaistavaksi. Lisätään tällaiseksi asiaksi biosimilaarivalmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistaminen tietyissä tapauksissa.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti täytäntöön 17.5.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta.

direktiivit valvonta poliisitoimi hallussapito ampuma-aseet ampuma-aselaki hankinta
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 25/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka korvaisi voimassa olevan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain. Sääntelyyn tehdään Euroopan unionin uudistuneen tietosuojalainsäädännön edellyttämät muutokset sekä muut tarpeelliset rakenteelliset ja sisällölliset muutokset. Lisäksi tarkistetaan meripelastuslain ja muun rajavartiolainsäädännön henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset.

Yhteyshenkilö: Anne Ihanus, sisäministeriö

tietosuoja Rajavartiolaitos henkilötietolaki henkilötiedot rajaturvallisuus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 21/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 26/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksen tavoitteena on saattaa voimaan Suomen jo allekirjoittama Euroopan unionin ja Afganistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (Cooperation Agreement on Partnership and Development, CAPD).

Yhteyshenkilö: Elina Leväniemi, ulkoministeriö

EU Afganistan
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 26/2018  
  Säädös hyväksytty

Tehdään YM:n ja MMM:n hallinnonalan säädöksiin tarvittavat muutokset, joilla pannaan täytäntöön tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöä koskeva EU-sivutuoteasetuksen muutos ja helpotetaan hevosenlannan polttoa hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti. Muutoksilla tuotantoeläinten lannanpoltto, ml. hevosenlanta, sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa, eli tavanomaisissa polttoaineteholtaan enintään 50 mW polttolaitoksissa. Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten työnjakoa yhteensovitetaan.

Yhteyshenkilö: Sami Rinne, ympäristöministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 26/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kliinisistä lääketutkimuksista. Laissa säädettäisiin asioista, jotka kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen(536/2014) sääntelyn mukaan edellyttävät kansallista sääntelyä. Myös lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin (488/1999) ehdotetaan useita muutoksia.

viranomaistehtävät lääketieteellinen etiikka lääkkeet EU-oikeus kliininen tutkimus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 26/2018  
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129. Asetuksen tavoitteena on luoda unionin tasolla sääntelykehys rahoitusinstrumenttien liikkeeseen laskuja koskevia esitteitä varten, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja parantaa sen toimintaedellytyksiä erityisesti pääomamarkkinoiden osalta sekä taata korkeatasoinen kuluttajan- ja sijoittajansuoja.

sijoittajansuoja arvopaperimarkkinalaki arvopaperikauppa arvopaperit pääomamarkkinaunioni arvopaperimarkkinat sisämarkkinat arvopaperiesitteet sijoittajat
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 33/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudet lait maatalousyrittäjän lomituspalveluista, turkistuottajan lomituspalveluista sekä poronhoitajan sijaisavusta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestäminen ja lomituksen paikallisviranomaistehtävät siirrettäisiin kunnista maakunnille 1.1.2020 alkaen. Turkistuottajien lomituspalvelut ja poronhoitajien sijaisapu keskitettäisiin Melaan. Lomituksen yleinen ohjaus säilyisi STM:ssä. Muu lomituksen ohjaus sekä valvonta siirtyisi uudelle Luovalle.

Yhteyshenkilö: Mikko Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö

turkistarhaus maatalousyrittäjät lomitus lomittajat poronhoito
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 33/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla korvattaisiin nykyinen eläinsuojelulaki. Lain tarkoituksena olisi eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja suojelun lisäksi eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Tarkoituksena on myös tehostaa eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Ehdotuksella varmistettaisiin EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano sekä uudistettaisiin laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

eläinhoitolat luonnonvaraiset eläimet lemmikkieläimet eläinnäyttelyt eläinlääkintä eläinsuojelu eläinten hyvinvointi eläinpuistot eläinten käyttäytyminen eläinten koulutus sirkuseläimet eläinsuojelulaki löytöeläimet eläinkaupat tuotantoeläimet eläintarhat eläinurheilu eläinsuojeluvalvojat
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 34/2018  
  Säädös hyväksytty

Lain hankeluettelon ajantasaistaminen

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 34/2018  
  Säädös hyväksytty

Suomen ja Viron välisen väestötietojen rekisteröintiä ja vaihtamista koskevan sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen.

tietosuoja muutto väestötietojärjestelmät Viro asuinpaikat
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 34/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, sijoitusrahastolakia ja eräitä muita lakeja vastaamaan rahamarkkinarahastoasetuksen (EU) 2017/1131,eurooppalaisista riskipääomarahastoista ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun muutosasetuksen (EU) 2017/1991 sekä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä annetun asetuksen (EU)2015/2365 säännöksiä.

rahoitusmarkkinat rahamarkkinat rahastot
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Logistiikan digitalisaation edistäminen, pääperiaatteet samoja kuin liikenteen palveluista annetun lain aikaisemmissa vaiheissa henkilöliikenteen osalta.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Tarkistetaan saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä. Voimassa olevan lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Yhteyshenkilö: Satu Kaskinen, oikeusministeriö

alkuperäiskansat ihmisoikeudet säädösvalmistelu saamelaiset perusoikeudet
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 24/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Ehdotetaan perustettavaksi tuomioistuinvirasto, joka huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä.

Yhteyshenkilö: Jennimari Huovinen, oikeusministeriö

tuomioistuimet oikeushallinto tuomioistuinlaitos
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 17/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Tarkoituksena on ajantasaisen lain säätäminen ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla.

itsehallinto Ahvenanmaa julkisoikeus
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Esitys sisältää ehdotukset ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen lupamenettelyn sähköisestä käsittelystä.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Kyse on keskinäisen sopimusmenettelyn kehittämiseen liittyvästä lainsäädäntötyöstä, jonka pyrkimyksenä on tehostaa kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseen pyrkivän prosessin yksityiskohtia. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää olemassa olevien säännösten tarkastelua sekä mahdollisesti uusia säännöksiä.

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

EU:n uusia psykoaktiivisia aineita koskevan lainsäädäntöpaketin (asetus ja direktiivi) toimeenpano, eräitä teknisiä tarkistuksia.

Yhteyshenkilö: Elina Kotovirta, sosiaali- ja terveysministeriö

huumeet
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Esitys sisältää ehdotukset ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta yhden luukun toimintamallilla sekä YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisesta.

ympäristö ympäristönsuojelu
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Ratifioidaan WHO:n tupakkapuitesopimuksen (FCTC) lisäpöytäkirja, joka koskee tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.

tupakka WHO tupakkalaki
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi potilasvakuutuslaki, jolla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki. Lailla uudistettaisiin nykyisen potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Tavoitteena on lisäksi poistaa eräitä lainsäädännössä ilmenneitä puutteita. Ehdotetut muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia.

Yhteyshenkilö: Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Lakiin tehdään tarvittavat muutokset uuden päästökattodirektiiviin kansalliseksi täytäntöön panemiseksi. Lakiin lisätään mm. säännökset kansallisista päästökatoista sekä niiden toteuttamiseksi laadittavasta kansallisesta ilmansuojeluohjelmasta.

Yhteyshenkilö: Sirpa Salo-Asikainen, ympäristöministeriö

Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2018  
  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta ja samalla kumottaisiin liikennevahinkolautakunnasta annettu laki. Liikennevakuutuslakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä lakien käytännön soveltamisessa tai muutoin ilmenneitä säädösteknisiä tarkistuksia.

Yhteyshenkilö: Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö

liikennevakuutus lautakunnat vakuutusala potilasvakuutus vakuutus

Kevätistuntokaudelta 2018 poistetut esitykset

Poistettu istuntokaudelta
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 15/2018  
Poistettu istuntokaudelta 16.4.2018  

Esityksessä säädetään leikkaustoiminnan kriteereistä. Tarkempia säännöksiä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

erikoissairaanhoito
Poistettu istuntokaudelta
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Poistettu istuntokaudelta 20.3.2018  

Muutetaan lakia kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta lisäämällä ns. captive use -vaatimus sekä muuttamalla VERIFINin johtokunnan kokoonpanoa. Lisäksi muutetaan lain 11§,jolla sanktiomekanismi ulotetaan koskemaan myös ilmoittamismenettelyä.

kemialliset aseet
Poistettu istuntokaudelta
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Poistettu istuntokaudelta 29.3.2018  

Esityksessä säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä poliisin yksiköissä huomioiden erityisesti Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja tietosuojadirektiivin asettamat vaatimukset. Lisäksi huomioidaan eräät kansalliset, erityisesti poliisin rikostorjuntaa koskevat tietojen käsittelytarpeet.

henkilötietolaki poliisitoimi henkilötiedot
Poistettu istuntokaudelta
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Poistettu istuntokaudelta 8.3.2018  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki. Lailla rajoitettaisiin valtion eläkejärjestelmän ja kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmän rahoituspohjamuutoksia maakuntauudistuksen voimaantulovaiheen ajaksi.

valtion eläkkeet maakuntahallinto
Poistettu istuntokaudelta
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Poistettu istuntokaudelta 9.4.2018  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa. Lakia sovellettaisiin Tullin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Esitys liittyy Suomen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla on Euroopan unionin tietosuojaa koskeva sääntely.

Yhteyshenkilö: Suvi Turunen, valtiovarainministeriö

tietosuoja tullit
Poistettu istuntokaudelta
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Poistettu istuntokaudelta 16.4.2018  

Kyse on ns. MiFID II (HE 151/2017 vp) sääntelykokonaisuutta koskevasta uudesta teknisluonteisesta esityksestä, jossa korjataan aiempaan esitykseen jääneet teknisluonteiset, pääasiassa viittauksiin liittyneet virheet.

rahoitusmarkkinat