Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2017

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Merja Leinonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330191

Asia
Asetusehdotuksella säädettäisiin lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle 2017. Vuoden 2017 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2014 toteutuneisiin käyttökustannuksiin ja niiden laskennassa on otettu rahoituslain mukaisesti huomioon kustannustason arvioitu muutos, valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioitu muutos sekä vuosittain tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon eduskunnalle 6.10.2016 annettu hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 177/2016 vp.). Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yksikköhinnat alenevat arvioidun negatiivisen kustannustason 0,7 prosentin muutoksen vuoksi. Kustannustason arvioon vaikuttavat kilpailukykysopimuksesta aiheutuvat sosiaalivakuutusmaksujen ja sosiaaliturvamaksujen tason muutokset sekä rahoitusvastuun siirto työnantajalta työntekijälle. Aleneminen otetaan huomioon muuttamalla rahoituslaissa säädetyt keskimääräisten yksikköhintojen vähimmäismäärät vastaamaan alentunutta kustannustasoa. Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena käytettävät yksikköhinnat.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2017 (RV)

Vaikutukset
Asetusehdotuksessa tarkoitetun valtion rahoituksen kokonaismäärä on valtion talousarvioesityksessä laskennallisesti noin 863 miljoonaa euroa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.