Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriet 23.12.2016 10.08
Pressmeddelande

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, räddningsväsendet och migration träder i kraft i början av 2017. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.


Det nya penningspelsbolaget inleder sin verksamhet 1.1.2017

De tre nuvarande penningspelssammanslutningarna (Veikkaus, Penningautomatföreningen och Fintoto) ska vid ingången av nästa år sammanslås till ett nytt penningspelsbolag som i sin helhet ägs av staten. Det nya bolaget har ensamrätt att anordna penningspel i Finland. Det nya bolaget heter Veikkaus Ab.

Nu fastställt genom lag att det nya penningspelsbolaget inleder verksamheten 1.1.2017 (Pressmeddelande 21.12.2016):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/nu_faststallt_genom_lag_att_det_nya_penningspelsbolaget_inleder_verksamheten_1_1_2017_71396


Ansökningsprocessen för identitetskort blir elektronisk på samma sätt som för pass

Ansökningsprocessen för identitetskort görs flexiblare på ett motsvarande sätt som det redan har gjorts i fråga om pass. Identitetskort kan ansökas helt och hållet elektroniskt från och med april 2017. Det färdiga identitetskortet kan avhämtas vid den privata serviceproducentens verksamhetsställe. I fortsättningen kan alla som fått uppehållstillstånd och hemkommun beviljas identitetskort för utlänningar. Identitetskort kan i fortsättningen också utfärdas av finska beskickningar i utlandet.

Ansökningsprocessen för identitetskort blir elektronisk på samma sätt som för pass (Pressmeddelande 25.8.2016):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/ansokningsprocessen_for_identitetskort_blir_elektronisk_pa_samma_satt_som_for_pass_69431


Tillståndsprocesserna inom den privata säkerhetsbranschen blir smidigare

I fortsättningen kan ansökan om att bli väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgiftergodkännas av vilken polisinrättning som helst. Tidigare har endast polisinrättningen i sökandens hemkommun kunnat godkänna ansökan. Ansökan ska lämnas till en polisinrättning men den kan också anhängiggöras elektroniskt. Bland annat genom dessa åtgärder blir tillståndsprocesserna smidigare och snabbare.

Tillståndsprocesser inom den privata säkerhetsbranschen görs smidigare (Pressmeddelande 11.8.2016):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/tillstandsprocesser_inom_den_privata_sakerhetsbranschen_gors_smidigare_69159


Bestämmelserna om den privata säkerhetsbranschen koncentreras i fortsättningen till en enda lag

De bestämmelser som gäller privata säkerhetstjänster koncentreras i huvudsak till en enda lag. I lagen föreskrivs om verksamhet som gäller bevakningsföretag, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet. Samtidigt ändras också lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen. Innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan i fortsättningen tillfälligt sköta en väktaruppgift i polisens förvaringslokal under särskilt noggrant avgränsade förutsättningar som avses i lag.

Lagreformen om den privata säkerhetsbranschen i kraft den 1 januari 2017 (Pressmeddelande 20.8.2015):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/tillstandsprocesser_inom_den_privata_sakerhetsbranschen_gors_smidigare_69159


Vissa utlänningsärenden överförs från polisen och Gränsbevakningsväsendet till Migrationsverket

Ärenden som gäller asyl och uppehållstillstånd överförs från polisen och Gränsbevakningsväsendet till Migrationsverket. I och med ändringen överförs ansvaret för alla ärenden som gäller uppehållstillstånd till Migrationsverket. Från polisen överförs bl.a. första uppehållstillstånd, fortsatta tillstånd och registrering av EU-medborgare.

Migrationsverkets roll som ansvarig myndighet för utlänningsfrågor förstärks (Pressmeddelande 29.6.2016):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/migration/1/0/migrationsverkets_roll_som_ansvarig_myndighet_for_utlanningsfragor_forstarks_68568


De statliga flyktingförläggningarna slås samman med Migrationsverket

De statliga flyktingförläggningarna slås samman med Migrationsverket. Förläggningarna ligger i Uleåborg och Joutseno. Målet med sammanslagningen är att minska överlappningarna i förvaltningen och att på lång sikt nå ekonomiska besparingar.

De statliga flyktingförläggningarna slås samman med Migrationsverket (Pressmeddelande 15.12.2016): www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/de_statliga_flyktingforlaggningarna_slas_samman_med_migrationsverket_71269


Ordningsvakter kan anlitas för att säkerställa ordningen i förläggningar

I framtiden får ordningsvakter med polisens tillstånd utses också för förläggningar och flyktingslussar för att bistå polisen.

Lagändring möjliggör att ordningsvakter kan anlitas för att säkerställa ordningen i förläggningar (Pressmeddelande 21.12.2016):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/lagandring_mojliggor_att_ordningsvakter_kan_anlitas_for_att_sakerstalla_ordningen_i_forlaggningar_71406


Brandbefälsutbildningen överförs från Savonia till Polisyrkeshögskolan

Ansvaret för ordnandet av befälsutbildningen för räddningsväsendet överförs från yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu till Polisyrkeshögskolan. Utbildningen genomförs fortfarande av Räddningsinstitutet.

Utbildningen för brandbefäl från Savonia till Polisyrkeshögskolan (pressmeddelande 15.12.2016):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/utbildningen_for_brandbefal_fran_savonia_till_polisyrkeshogskolan_71292


Räddningsmyndigheterna och Nödcentralsverket får ökad rätt att få information

Räddningsmyndigheterna och Nödcentralsverket ska få ökad rätt att få information ur andra myndigheters register när det gäller den operativa verksamheten. Samtidigt ska Gränsbevakningsväsendets ställning förtydligas inom myndighetssamarbetet. Gränsbevakningsväsendet får rätt att använda det landsomfattande nödcentralsdatasystemet.

Räddningsmyndigheterna får ökad rätt att få information (Pressmeddelande 15.12.2016):
www.intermin.fi/sv/aktuellt/nyheter/1/1/raddningsmyndigheterna_far_okad_ratt_att_fa_information_71293


Polisens avgifter ändras nästa år

En del av den lokala polisens, Polisstyrelsens och Polisyrkeshögskolans avgifter höjs nästa år. Ändringarna beror i huvudsak på ökade allmänna kostnader och längre utbildningstider. Priset på pass och identitetskort ändras inte.

Polisens avgifter ändras nästa år (Webbnyhet 21.12.2016, på finska):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/poliisin_maksuihin_tulee_muutoksia_ensi_vuonna_71394


Migrationsverkets tillståndsavgifter ändras nästa år

I de behandlingsavgifter för ansökningarna som Migrationsverket tar ut blir det nästa år både höjningar och sänkningar beroende på typen av tillstånd. Målet är att avgifterna genom måttliga höjningar så småningom ska motsvara de verkliga kostnaderna för behandlingen.

Migrationsverkets tillståndsavgifter ändras nästa år (Webbnyhet 22.12.2016, på finska):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/maahanmuuttoviraston_lupamaksuihin_muutoksia_ensi_vuonna_71414