FI SV

Regeringen: En fungerande arbetsmarknad och ett bra arbetsliv i Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.5.2012 15.24
Pressmeddelande 154/2012

Regeringen behandlade i sin aftonskola den 16 maj principiella riktlinjer för att trygga arbetsmarknadens funktion och utbudet på arbetskraft samt förslaget till strategi för utveckling av arbetslivet. Målet är att säkerställa att det finns tillräckligt med kompetent arbetskraft och att svara mot de utmaningar som den kontinuerliga förändringen i näringsstrukturen ställer. Strategin för utveckling av arbetslivet har som vision att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa fram till 2020.

Riktlinjerna har beretts i enlighet med regeringens mål, i brett samarbete mellan olika ministerier och centrala arbetslivsaktörer under ledning av arbets- och näringsministeriet. I beredningen av riktlinjerna har man också beaktat en internationell jämförelse över arbetsmarknadsreformer i olika länder som gjorts på initiativ av arbetsministern.

- I arbetspolitiken finns det två huvudsakliga mål som stödjer varandra: att höja arbetslivskvaliteten och arbetsproduktiviteten samt att förbättra arbetsmarknadens funktion. Utgångspunkten är att arbetet ger resultat och att man ska kunna kombinera förbättrandet av produktiviteten och arbetslivskvaliteten. På en fungerande arbetsmarknad möts arbete och arbetstagare. Utvecklingen av arbetslivet är en del av arbetspolitiken, konstaterar arbetsminister Lauri Ihalainen.

För att utbudet av arbetskraft ska kunna ökas, måste hela arbetskraftspotentialen fås i bruk. Regeringens riktlinjer innehåller åtgärder genom vilka unga, partiellt arbetsföra, äldre och invandrare i större utsträckning än för närvarande ska kunna vara delaktiga på arbetsmarknaden. Ett annat mål är att öka den regionala rörligheten, göra det lättare att hitta nytt arbete och stödja hanteringen av strukturomvandlingen i näringslivet och på arbetsmarknaden. Bakom regeringens riktlinjer ligger ett utredningsarbete som gjorts på initiativ av arbetsministern.

En central del av genomförandet av strategin för utveckling av arbetslivet utgörs av ett omfattande nationellt samarbetsprojekt på arbetsplatser. Detta stöds bland annat av utvecklingsprogrammet för arbetsorganisationer som inleds vid Tekes samt nätverket för ledarskapsutveckling och forumet för välbefinnande i arbetet som organiserats av Arbetshälsoinstitutet.

- Hela regeringen är starkt engagerad i den aktiva arbetspolitiken och i strategin för utveckling av arbetslivet samt i genomförandet av dessa. Regeringen förväntar sig att alla instanser och aktörer framöver ska vara med i genomförandet av samarbetsprojekten med samma engagemang som de har deltagit i beredningen av riktlinjerna. Regeringen utmanar nu alla arbetsplatser och andra arbetslivsaktörer att medverka i arbetet för att förbättra arbetslivet, säger minister Ihalainen.

Samarbetsprojektet börjar på hösten och syftar till en expanderande process, där företag, arbetsplatser och andra aktörer kan delta. Regionala och lokala nätverk har en central roll, eftersom utvecklingen måste utgå ifrån arbetsplatsernas egna behov.

Bakom regeringens riktlinjer för arbetspolitik ligger oro för de utmaningar som gäller Finlands konkurrenskraft samt oro inför befolkningens förändrade åldersstruktur och de ändrade produktionssätten. För samhällsekonomins konkurrenskraft är det viktigt att få alla resurser i bruk genom att öka delaktigheten i arbete och förbättra arbetets produktivitet. Samtidigt måste man sörja för arbetslivets kvalitet och välbefinnandet i arbetslivet.

Förutsättningar för ett bra arbetsliv och Finlands konkurrenskraft är välfungerande och resultatproducerande arbetsplatser som skapar nytt arbete. Arbetslivet måste utvecklas flexibelt, så att människornas vilja och förmåga att fortsätta i arbetslivet tillräckligt länge och motiverade stärks. Detta förutsätter fördjupat förtroende och samarbete samt stärkt innovation och resultatorientering. Man måste säkerställa att det finns kompetent arbetskraft såväl som hälsa och välbefinnande hos människor och arbetsgemenskaper. I och med dessa åtgärder måste målet för det finländska arbetslivets kvalitet sättas högt, bäst i Europa år 2020.

Ytterligare upplysningar: arbetsmarknadsrådet Pirjo Harjunen, ANM, tfn 050 396 0008 (strategin för utveckling av arbetslivet) och arbetsmarknadsrådet Jussi Toppila, ANM, tfn 050 396 0099 (de principiella riktlinjerna)