FI SV

Punktskatten på sötsaker och glass slopas 2017

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.9.2015 9.44
Pressmeddelande 517/2015

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade vid sitt möte den 29 september att punktskatten på sötsaker och glass slopas från ingången av 2017. Ett beslut om ersättande metoder för de minskade skatteintäkterna fattas senast i samband med budgetbesluten för 2017, för att underskottet i de offentliga finanserna inte ska öka.

Punktskatt på läskedrycker har tagits ut sedan 1940 i Finland. Punktskatten på sötsaker togs på nytt i bruk 2011 och samtidigt började skatten även omfatta glass. Skatten är bunden till en varukod och har ett statsfinansiellt syfte.  Av läskedryckerna hör, mjölk borträknad, allmänt taget alla sådana alkoholfria drycker som förtärs som sådana, t.ex. läskedrycker, energidrycker, sötade och osötade vattendrycker, olika slags safter samt grönsaks- och fruktdrycker. Skatteintäkterna för 2015 beräknas uppgå till 256 miljoner euro, varav 147 miljoner inflyter från drycker och 109 miljoner euro från sötsaker och glass.

Två klagomål om statligt stöd har lämnats in till kommissionen om skatten. Inom ramen för ett tills vidare informellt förfarande har kommissionen meddelat Finland att den anser att den nuvarande skatten, som är bundet till varukoder och som tas ut med statsfinansiellt syfte, strider mot bestämmelserna om statligt stöd. Enligt kommissionen är skatten med tanke på målet för skatten inte neutral för liknande produkter, och innehåller därför selektivt skattestöd, som räknas som statligt stöd, för produkter som inte omfattas av skatten. Kommissionen anser att ändringarna i skattebasen är nödvändiga. Om skattesystemet anses innehålla förbjudet statligt stöd, kan det leda till att tio års skatt inklusive ränta återkrävs för de produkter som inte omfattas av skatten.  

En utvidgning av skattebasen till nya produktgrupper innebär en ökad administrativ börda för skatteaktörer och löser nödvändigtvis inte neutralitetskravet.

Punktskatten på läskedrycker bibehålls, men man kommer att se över vilka produkter som är skattepliktiga. Regeringens proposition om ändringarna lämnas senare.

Ytterligare information: Merja Sandell, regeringsråd, tfn 0295 530 191, finansministeriet