Utredning: Finlands nuvarande system med sjöräddningscentraler och flygräddningscentraler är bra

Inrikesministeriet 9.1.2017 15.13
Pressmeddelande

Finlands nuvarande modell med separata sjöräddningscentraler och flygräddningscentraler är bra och fungerande. En sammanslagning av centralernas verksamhet antas inte höja verksamhetens kvalitet. Det anses inte att man når verkliga kostnadsbesparingar eller väsentliga besparingar i investeringar genom att inrätta en gemensam operativ räddningscentral, Joint Rescue Coordination Center (JRCC). Detta framgår av en utredning om ledningen av sjö- och flygräddningen i Finland. Enligt utredningen är det inte motiverat att inleda beredningen av inrättandet av ett JRCC.

Avsikten med utredningen var att kartlägga om det lönar sig att i Finland inrätta en gemensam operativ räddningscentral, Joint Rescue Coordination Center (JRCC), enligt rekommendationer från FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO och Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO. Detta utredningsarbete föreslogs i den nationella sjöfartsstrategin (2014-2022) som publicerades 2014.

En risk med JRCC-modellen ansågs vara att nivån på verksamheten sjunker från den nuvarande nivån. De risker och hot som anknyter till inrättandet av ett JRCC bedömdes vara betydligt större än fördelarna och möjligheterna. Det ansågs dock att det finns utrymme för förbättring när det gäller informationsgången mellan de nuvarande centralerna och i synnerhet lägesbilden i olyckssituationer.

Ett stort antal aktörer med i utredningen

För utredningsarbetet tillsattes en separat arbetsgrupp som inledde sitt arbete i januari 2016. I arbetsgruppen deltog, under ledning av Gränsbevakningsväsendet, representanter för kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, Finavia, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket och Finlands miljöcentral. Under beredningen hördes dessutom representanter för flygvapnet, marinen, sjöbevakningssektionerna, områdeskontrollen, nödcentralsverket och polisen.

Avsikten med utredningen är att ge så heltäckande och öppen information som möjligt om behovet av att inrätta ett Joint Rescue Coordination Center, om olika alternativ för att genomföra detta samt om fördelarna och begränsningarna med ett JRCC i Finland.

Utredningen baserar sig på olika experters synpunkter och de handlingar som Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) utarbetat i frågan. I samband med utredningen har man dessutom kartlagt de genomförandemodeller som JRCCs i utlandet använder och erfarenheter av dessa.

Det finländska systemet jämfördes med internationella alternativ

Alla de utländska JRCCs som använts i jämförelsen är mycket olika när det gäller genomförandesättet och verksamhetsfältet. Det kan sägas att det inte finns någon standardiserad genomförandemodell för JRCC ute i världen. Således är genomförandet av ett JRCC en rent nationell lösning. Därför jämförde arbetsgruppen i samband med beredningen olika alternativ som varierade från olika alternativ som genomförts i utlandet till ett innovativt "virtuellt JRCC". Antalet alternativ som jämfördes var sammanlagt fem.

Inrättandet av ett JRCC ansågs inte medföra verkliga kostnadsbesparingar eftersom personalen vid både flygräddningscentralen (ARCC) och sjöräddningens ledningscentraler (MRCC, MRSC) svarar utöver för ledningen av räddningsuppdrag också för andra uppgifter som dock inte kan överföras till ett JRCC. Eftersom den verksamhetsutrustning som används i ledningen av räddningsverksamheten också används vid skötseln av centralernas andra uppgifter, medför sammanslagningen inte väsentliga investeringsbesparingar även när det gäller utrustningen.

Även om man inte ansåg att en sammanslagning av centralerna behövs, finns det dock utrymme för utveckling när det gäller informationsgången och i synnerhet lägesbilden i olyckssituationer. Också den nuvarande lagstiftningen ansågs begränsa ett effektivt och ändamålsenligt informationsutbyte i luftfartens efterspanings- och räddningsuppgifter. Arbetsgruppen föreslår att i stället för att inrätta ett JRCC ska Finavia och Gränsbevakningsväsendet intensifiera samarbetet mellan centralerna. Detta kan i fortsättningen leda till "ett virtuellt JRCC", vilket betyder att båda aktörerna ska ansvara för de nuvarande förpliktelserna i anknytning till räddningsuppdrag, men att man i utvecklingen av verksamheten ska använda de möjligheter som tekniken ger.

Länk till publikationen: Meriliikennestrategian 2014-2022 mukainen JRCC-selvitys, julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-113-8

Ytterligare uppgifter:

Arbetsgruppens ordförande Juha Vuolle, kommendör, tfn 0295 421 151, fornamn.efternamn@raja.fi

Sjöräddningsexpert Petteri Leppänen, kommendör, tfn 0295 421 153, fornamn.efternamn@raja.fi