Logga in på statsrådets medietjänst


Hoppa till innehåll

Genomförandet av regeringsprogrammet

Statsminister Juha Sipiläs regering har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten.

Med hjälp av det strategiska regeringsprogrammet genomför regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden: Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetsprojekt. Regeringen genomför dessutom pensionsreformen, social- och hälsovårdsreformen, gallrar i kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformerar region- och centralförvaltningen.
Mer information om genomförandet av regeringsprogrammet

Handlingsplanen för genomförande av spetsprojekten och reformerna i regeringsprogrammet offentliggjordes den 28 september 2015.  Planen preciserar tidsplanerna, åtgärderna och finansieringen i fråga om spetsprojekten och de viktigaste strukturella reformerna.

Uppdatering av handlingsplanen 14.4.2016 (på finska)
Handlingsplanen som publikation 2015

Spetsprojekten

Sysselsätttning och konkurrenskraft

 1. Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande
 2. Bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella arbetslösheten minskas
 3. Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs
 4. Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen
 5. Bostadsbyggandet utökas
  Regeringens åtgärder för att stärka kostnadskonkurrenskraften

Kompetens och utbildning

 1. Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna
 2. Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras
 3. En snabbare övergång till arbetslivet
 4. Konst och kultur görs tillgängligare
 5. Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer
 6. Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti

Välfärd och hälsa

 1. Kundorienterad service
 2. Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre
 3. Ett program för utveckling av barn‐ och familjetjänster
 4. Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras
 5. Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Bioekonomi och ren teknik

 1. Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt
 2. Fram för trä och nya skogsprodukter
 3. Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts
 4. Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större
 5. Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa

Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer (verksamhetssätt)

 1. Digitalisering av offentliga tjänster
 2. Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet
 3. Smidigare författningar
 4. Införande av en försökskultur
 5. Bättre styrning och verkställighet

Reformer

 1. Social‐ och hälsovårdsreformen
 2. Kommunernas utgifter minskas genom färre uppgifter och skyldigheter
 3. Framtidens kommun
 4. Reformen av regionförvaltningen
 5. Reformen av centralförvaltningen

Ytterligare information om spetsprojekten på finska

 

Meny