Regeringens åtgärder för att stärka kostnadskonkurrenskraften

den 14 juni 2016 undertecknade arbetsmarknadsparterna konkurrenskraftsavtalet i statsministerns tjänstebostad Villa BjälbTisdagen den 14 juni 2016 undertecknade arbetsmarknadsparterna konkurrenskraftsavtalet i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo. Avtalet, som har beretts i uppemot ett år, bidrar till att regeringens mål på 110 000 nya arbetsplatser under den pågående valperioden ska kunna uppnås. Regeringen hade lovat att understöda avtalet om det blir tillräckligt omfattande och träder i kraft.
Nyhet 14.6.2016
Nyhet 2.6.2016

Regeringen meddelade den 2 mars att den stöder det förhandlingsresultat om ett konkurrenskraftsavtal för arbetsmarknaden som arbetsmarknadens centralorganisationer nått fram till. Samtidigt konstaterade regeringen att det uppnådda resultatet ersätter regeringens tidigare förslag till åtgärder för att stärka kostnadskonkurrenskraften och innebär att beredningen av de åtgärderna läggs ned.
Nyhet 2.3.2016 

Fack- och arbetsgivarorganisationerna kommer före slutet av maj 2016 att i de berörda branscherna föra tillämpningsförhandlingar där man kommer överens om hur de ändringar som konkurrenskraftsavtalet förutsätter ska genomföras i de branschvisa arbets- eller tjänstekollektivavtalen. Avsikten är att det slutliga beslutet om godkännande eller förkastande av konkurrenskraftsavtalet ska fattas när förhandlingarna har slutförts.

Regeringen beslutade om tillväxtfrämjande sysselsättningspaket och företagsamhetspaket i samband med att den kom överens om planen för de offentliga finanserna 2017–2020
Pressmeddelande 12.4.2016 (på finska)
Pressmeddelande 18.4.2016

Beredningen av åtgärder för att stärka företagens konkurrenskraft

För att stärka kostnadskonkurrenskraften inledde regeringen i juni 2015 förhandlingar om ett samhällsfördrag. Det första försöket gjordes redan under regeringssonderingarna. När man inte lyckades nå enighet med arbetsmarknadsorganisationerna började regeringen bereda egna åtgärder.

Efter att samhällsfördraget strandade har regeringen på grund av det mycket dåliga ekonomiska läget varit tvungen att söka exceptionella åtgärder för att sänka enhetsarbetskostnaderna med fem procent och för att förbättra omställningsskyddet för arbetstagarna. Regeringen presenterade sina egna åtgärder för att förbättra kostnadskonkurrenskraften den 8 september 2015.

Arbetsmarknadsorganisationerna kunde inte före den 28 september 2015 enas om åtgärder som kunde ersätta regeringens metoder. Regeringen meddelade att den fortsätter beredningen av åtgärder som ska förbättra konkurrenskraften utifrån vad som meddelats tidigare. Efter diskussioner beslutade regeringen att i stället för nedskärningen i söndagstilläggen och övertidsersättningarna minska semesterpenningen med 30 procent. Dessutom beslutade regeringen att bestämmelserna om åtgärderna görs tvingande genom en tidsbunden, treårig lag. Regeringen har informerat riksdagen om åtgärderna för att stärka kostnadskonkurrenskraften i ett meddelande.
Meddelande 28.9.2015          

I sitt anförande om regeringens meddelande i riksdagen den 30 september 2015 sade statsministern att om kostnadskonkurrenskraften förbättras och en måttlig lönepolitik förs på ett mätbart sätt 2017 kan regeringen avstå från de villkorliga besparingarna och märkbart öka löntagarnas köpkraft genom skattelättnader på en miljard euro, utöver de 450 miljoner euro som anvisats i budgeten för nästa år.
Statsministerns anförande 30.9.2015 (på finska)

Regeringen beredde hösten 2015 ett lagpaket som förbättrar företagens konkurrenskraft. Syftet var att minska arbetskostnaderna per enhet. I lagpaketet ingick ändringar som gäller lön för sjukdomstid, trettondagens och Kristi himmelsfärdsdags förlängande verkan på arbetstiden, den maximala längden på semestrar samt begränsningen av den maximala storleken på semesterpenningen. Det föreslogs också att det ska föreskrivas om arbetstagarens rätt till semesterpenning. Den förlängda remisstiden för lagpaketet gick ut den 11 januari 2016.

Statsminister Juha Sipilä berättade vid statsministerns frågetimme i Radio Suomi den 31 januari 2016 att man har kommit överens om att låta beredningen av regeringens lagpaket om konkurrenskraften vila tills det står klart huruvida man vid förhandlingarna mellan arbetsmarknadsparterna når ett resultat om eventuella andra åtgärder för att förbättra konkurrenskraften. Arbetsmarknadsparterna återvände till förhandlingsbordet torsdagen den 28 januari.

De lokala avtalen bereds på trepartsbasis 

I december 2015 tillsatte regeringen en arbetsgrupp på trepartsbasis för att bereda lagstiftning som främjar lokala avtal och stärker de anställdas ställning. Arbetsgruppens uppdrag fokuserar på att bereda gemensamt avtalade spelregler för bestämmelser om arbetstider och löner som godkänns inom ramen för lokala avtal.

Arbetsgruppen ska lämna förslag om åtgärder för att stärka de anställdas ställning i företagens beslutsfattande och se till att det finns stabila förutsättningar för avtal på arbetsplatsnivå.
Pressmeddelande 8.12.2015

Arbetsmarknadsorganisationernas ledare och ministrarna Jari Lindström, Petteri Orpo och Olli Rehn träffades i Helsingfors den 17 februari 2016. Regeringen fortsätter att tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna diskutera lokala avtal och dryfta hur de anställdas ställning i företagen ska utvecklas.
Pressmeddelande 4.5.2015