FI SV EN

Information om statsrådets webbtjänst

Information om den förnyade webbtjänsten
Tjänstens innehåll
Funktioner
Användningsvillkor
Ytterligare information

Information om den förnyade webbtjänsten

Statsrådets förnyade webbtjänst togs i bruk i januari 2015. Webbplatsen har förnyats inom projektet för förnyandet av statsrådets nätkommunikation, då man också tog i bruk ett gemensamt tekniskt nätpublikationssystem inom statsrådet.

Samtidigt offentliggjordes statsrådets kanslis webbplats, som också har förverkligats enligt den nya modellen för statsrådets nätkommunikation. Som ett led i den gemensamma modellen och det gemensamma nätpublikationssystemet har webbplatserna för pilotministerierna, nämligen finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, offentliggjorts våren 2015. Jord- och skogsbruksministeriets webbplats offentliggörs sommaren 2015. De övriga ministerierna ansluter sig till det gemensamma systemet i takt med att ministeriernas webbplatser förnyas.

Tjänstens innehåll

Statsrådets webbtjänst omfattar webbplatsen statsradet.fi och för medierna media.statsradet.fi, som kräver registrering. Statsrådets kansli ansvarar för de olika webbplatserna, som förvaltas av statsrådets kommunikationsavdelning vid statsrådets kansli.

På förstasidan finns de senaste nyheterna om statsrådet både som nyhetspuffar och nyhetsflöde. På förstasidan finns också puffar om statsrådets viktigaste reformer och tjänster eller andra aktuella teman.

Till webbplatsens viktigaste nyhetsinnehåll hör regeringens och ministeriernas pressmeddelanden, information om statsrådets beslut samt statsministerns och andra ministrars tal. Man kan beställa aktuellt material till sin egen e-post enligt valt tema.

Regeringens och statsministerns presskonferenser och information från andra ministerier sänds som webbsändningar. Under rubriken Sociala medier kan du följa statsrådets och ministeriernas Twitter-flöden eller titta på de fotografier från regeringens och statsministerns viktiga händelser som statsrådets kommunikationsavdelning delat i FlickrStatsrådets bildbank innehåller tryckbara fotografier av ministrarna i den nuvarande regeringen och av statsrådets lokaler.

Under rubriken Sipiläs regering finns bl.a. regeringsprogrammet, ministrarnas person- och kontaktuppgifter samt uppgifter om ministrarnas medarbetare, arbetsfördelning, ställföreträdare och ministerutskott. Under samma rubrik finns dessutom uppgifter om ministrarnas arvoden och bindningar samt ministrarnas arbete i riksdagen.

Avsnittet Genomförandet av regeringsprogrammet håller för närvarande på att byggas upp så att det betjänar beredningen av handlingsplanen för det strategiska regeringsprogrammet för Sipiläs regering, beredningen av den ekonomiska planeringen och uppföljningen av regeringsprogrammet.

Under rubriken Beslut publiceras på förhand föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningarna för republikens president samt efter sammanträdena referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Från och med sommaren 2015 kommer beslutshandlingarna inkl. bilagor från sammanträdena att publiceras under rubriken Beslut. Hittills har de endast varit tillgängliga i statsrådets medietjänst.

Under rubriken Information om statsrådet finns allmän information om statsrådets verksamhet och historia samt regeringsprogrammen för alla regeringar under självständighetstiden. I tjänsten Regeringarna och ministrarna fr.o.m. 1917, som förnyades våren 2015, finns det information om Finlands regeringar och ministrar. 

Från varje sida kommer man via menyn i sidans övre kant till alla ministeriers webbsidor och statsrådets medietjänst, som kräver registrering, samt till en sökfunktion, kontaktinformation, en responsblankett och en sidkarta.

I Statsrådets medietjänst finns pressmeddelanden, inbjudningar, beslutsmaterial från sammanträden och kontaktuppgifter tillgängliga för de medier som har registrerat sig för tjänsten. Alla ministerier, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet producerar information för medietjänsten.

Funktioner

RSS-tjänster

Statsrådets webbtjänst tillhandahåller nyhetsmaterial från ministerierna som RSS-flöden.

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion finns upptill på sidan. En funktion för avancerad sökning blir färdig i början av 2015.

Sökningarna utförs i webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla angivna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Man behöver inte skriva hela ordet i sökningen. Sökresultaten räknas upp enligt dokumentets publiceringstidpunkt.

Respons

Med responsblanketten kan man skicka in frågor och respons om statsrådets webbtjänst. Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Svar på respons och frågor kan endast ges om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress). I första hand sänds svar på responsen per e-post. Officiell post ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor kirjaamo@vnk.fi.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign och dess innehåll anpassas alltså enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då man använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsarapplikationer

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis här.

För att läsa ePUB-filer behövs en läsarapplikation som stöds av terminalutrustningen.

På webbsidan finns också direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användningsvillkor

Bekanta dig noga med dessa användningsvillkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet. Upphovsrätten till t.ex. pressmeddelanden och tal innehas av det ministerium som uppges i uppgifterna om utgivaren.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med statsrådets kansli.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Statsrådets kommunikationsavdelning förmedlar bilder via statsrådets bildbank och Flickr. Statsrådets bildbank innehåller personporträtt av ministrar och tjänstemän samt bilder av statsrådets lokaler. Nyhetsbilderna förmedlas främst via Flickr.

Nyttjanderätten till bilderna innehas av statsrådets kansli. Bilderna är avsedda för nyhets- och informationsförmedling. Också annan användning till exempel i utbildningsmaterial och läroböcker är möjlig.

I samband med att en bild publiceras ska fotografen och innehavaren av nyttjanderätten anges. Bilderna får inte manipuleras eller ändras utan lov. Bilderna får inte heller utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed eller användas för marknadsföring eller i reklamsyfte eller för andra kommersiella syften. Användaren får inte överföra publiceringsrätten till tredje part.

Juridiskt förbehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen. Varje ministerium ansvarar för innehållet i de pressmeddelanden och tal som de förmedlar genom webbplatsen.

Statsrådets kansli strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Statsrådets kansli ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. Statsrådets kansli ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i informationen på dessa utomstående parters webbplatser. En länk från statsrådets kanslis webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att statsrådets kansli på något sätt ansvarar för webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som tillhandahålls eller nämns på den webbplatsen.

Statsrådets kansli har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Statsrådets kansli ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Statsrådets kansli kan efter eget godtycke avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som kansliet anser vara osakligt.

Statsrådets kansli betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Innehavaren till en webbplats beviljar statsrådets kansli rätten att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Statsrådets kansli kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för statsrådets kansli.

Statsrådets kansli förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Statsrådets kansli har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en ovillkorlig bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Statsrådets kansli har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. Sådan information är

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress
  • webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.

På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av statsrådets kommunikationsavdelning på adressen: info@vnk.fi.

Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001