FI SV EN

Ministerarbetsgrupper och spetsprojektsansvar

5.5.2017: Sidan uppdateras inom kort.

Regeringen har tillsatt ministerarbetsgrupper för de strategiska målen för regeringsprogrammet och för reformen som helhet. Dessutom har utnämnts ansvariga ministrar för varje mål, dvs. för spetsprojekt. 

Regeringen har också två andra ministerarbetsgrupper samt en ministergrupp för Rysslandsfrågor, i vars arbete alla regeringens ministrar kan delta. Även republikens president kan delta i gruppens möten. Gruppen är inte ett beslutsfattande organ utan fungerar som ett informations- och samordningsorgan.

Ministergrupper som samordnar spetsprojekten

Sysselsättning och konkurrenskraft

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för sysselsättning och konkurrenskraft. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila är vid behov på plats då det strategiska projektet för sysselsättning och konkurrenskraft behandlas.

Spetsprojektansvar

 • Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande / Lintilä
 • Flitfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella arbetslösheten minskas / Lindström
 • Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs / Lindström och Lintilä
 • Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen / Lindström
 • Bostadsbyggandet ökar / Tiilikainen

Ministerarbetsgruppen för kompetens och utbildning

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för kompetens och utbildning, ärenden som tidigare behandlats i kulturpolitiska ministerarbetsgruppen.

Sammansättning

undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, ordförande
kommunikationsminister Anne Berner
näringsminister Mika Lintilä
social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Spetsprojektansvar

 • Nya lärandemiljöer och digitalt material för grundskolorna / Grahn-Laasonen
 • Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras / Grahn-Laasonen
 • En snabbare övergång till arbetslivet / Grahn-Laasonen
 • Konst och kultur görs tillgängligare / Grahn-Laasonen
 • Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer / Lintilä i samarbete med Grahn-Laasonen
 • Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti / Grahn-Laasonen i samarbete med Lindström och Rehula

Ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för hälsa och välfärd, ärenden som tidigare behandlades i social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen och ministerarbetsgruppen för basserviceprogrammet.

Sammansättning

social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila, ordförande
inrikesminister Paula Risikko
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
familje- och omsorgsminister Juha Rehula
kommunikationsminister Anne Berner
undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Spetsprojektansvar

 • Kundorienterad service / Mattila och Rehula
 • Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre / Rehula
 • Ett program för utveckling av barn- och familjetjänster ska genomföras / Rehula
 • Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras / Rehula
 • Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra / Mattila

Ministerarbetsgruppen för bioekonomi och ren energi

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för bioekonomi och ren energi, ärenden som tidigare behandlats i energi- och klimatpolitiska ministerarbetsgruppen.

Sammansättning

jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och näringsminister Mika Lintilä, ordförande
social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
inrikesminister Paula Risikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Spetsprojektansvar

 • Koldioxidfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt / Lintilä och Tiilikainen
 • Fram för trä och nya skogsprodukter / Tiilikainen och Lintilä
 • Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts / Tiilikainen
 • Den finländska matproduktionen ska bli lönsam och handelsbalansen öka / Tiilikainen
 • Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa / Tiilikainen

Ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt 

Behandlar ärenden som hör till regeringens spetsmål för digitalisering, försök och avveckling av normer.

Sammansättning

kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och kommunikationsminister Anne Berner, ordförande
försvarsminister Jussi Niinistö
social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen
inrikesminister Paula Risikko

Spetsprojektansvar

 • Digitalisering av offentliga tjänster / Vehviläinen
 • Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet / Berner
 • Smidigare författningar / Berner
 • Införande av en försökskultur / Vehviläinen
 • Bättre styrning och verkställighet / Vehviläinen

Ministerarbetsgruppen för reformer

Behandlar ärenden som gäller regeringens förvaltningsreformer (social- och hälsovårdsreformen, reformen som gäller att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter, reformen av region- och centralförvaltningen).

Sammansättning

familje- och omsorgsminister Juha Rehula, ordförande i social- och hälsovårdsreformen
kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, ordförande i reformen som gäller att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter, samt i reformen av region- och centralförvaltningen
social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
försvarsminister Jussi Niinistö
inrikesminister Paula Risikko
undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Andra ministerarbetsgrupper

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården

Behandlar ärenden som gäller rättsvården och den inre säkerheten och myndighetskedjan samt särskilt frågor som gäller underrättelseverksamhet.

Sammansättning

inrikesminister Paula Risikko, ordförande
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
familje- och omsorgsminister Juha Rehula
kommunikationsminister Anne Berner
försvarsminister Jussi Niinistö

Ministerarbetsgruppen för migration

Ministerarbetsgruppen utarbetar och upprätthåller en lägesbild över läget med asylsökande samt följer hur integrationen framskrider.

Sammansättning

inrikesminister Paula Risikko, ordförande
statsminister Juha Sipilä
utrikesminister Timo Soini
finansminister Petteri Orpo

kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
kommunikationsminister Anne Berner
näringsminister Mika Lintilä
social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
justitie- och arbetsminister Jari Lindström
 

Statssekreterarna är vid behov ställföreträdare för statsministern, utrikesministern och finansministern.