FI SV EN

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium avgörs vid statsrådets konstituerande sammanträde. De ministrar som utnämnts till samma ministerium anses vara jämställda.

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt de utnämnings- och personalärenden som hör till ministerns ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen samt beredningen av budgeten och andra ärenden inom sina respektive ansvarsområden.

Statsministern sköter samordningen av beredningen och behandlingen i fråga om de ärenden som enligt grundlagen hör till statsrådet. Statsministern har ett särskilt ansvar för den övergripande samordningen när det gäller digitalisering, avveckling av normer och försöksverksamhet inom ministeriernas ansvarsområden.

Statsrådet förordnar någon annan medlem av statsrådet till ställföreträdare för statsministern och för en annan minister, för den händelse att statsministern eller någon annan minister på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter. Om också den medlem av statsrådet som förordnats till statsministerns ställföreträdare har förhinder, sköter den minister som är äldst till tjänsteåren statsministerns uppgifter. För de övriga ministrarna förordnas i allmänhet fyra till fem ställföreträdare.

Arbetsfördelning och ställföreträdare i Juha Sipiläs regering

Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium och om ministrarnas ställföreträdare och semestrar.
Statsministerns ställföreträdare (på finska)
Ministrarnas ställföreträdare (på finska)
 

Statsrådets kansli

Utrikesminister Soini behandlar de till statsrådets EU-sekretariat hörande ärenden som inte hör till statsministern.

Kommun- och reformminister Vehviläinen svarar för utrednings- och forskningsverksamheten samt för samordningen av målen för statens sektorsforskning till stöd för beslutsfattandet.

Av de ärenden som hör till statsrådets EU-sekretariat behandlar statsminister Sipilä de ärenden som hör till Europeiska rådet, ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag och utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen. Till statsministern hör också övriga till statsrådets kansli hörande ärenden inklusive ägarstyrningsärendena, med undantag av de ärenden som hör till kommun- och reformministern.

Utrikesministeriet

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen behandlar ärenden som gäller handelspolitiken och ärenden som gäller utvecklingssamarbetet.

Kommunikationsminister Berner behandlar ärenden som gäller det nordiska samarbetet.

Utrikesminister Soini behandlar övriga ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde inklusive arktiska frågor.

Justitieministeriet

Kommunikationsminister Berner behandlar ärenden som gäller landskapet Ålands självstyrelse.

Justitie- och arbetsminister Lindström behandlar övriga ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde.

Finansministeriet

Kommun- och reformminister Vehviläinen behandlar ärenden i fråga om kommun- och regionförvaltningen, personal- och förvaltningspolitiken, IKT-funktionen inom den offentliga förvaltningen och de ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikföring.

Finansminister Orpo behandlar övriga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde.

Arbets- och näringsministeriet

Justitie- och arbetsminister Lindström behandlar ärenden som hör till avdelningen för sysselsättning och företagande och avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor.

Näringsminister Lintilä behandlar övriga ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Social- och hälsovårdsministeriet

Familje- och omsorgsminister Rehula behandlar ärenden som ska skötas av avdelningen för social- och hälsovårdstjänster, dock inte ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, samt ärenden som hör till avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och jämställdhetsärenden.

Social- och hälsovårdsminister Mattila behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.