FI SV EN

Ministerutskotten

Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott: utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet, finansutskottet och finanspolitiska ministerutskottet. 

För beredningen av ärenden kan även tillsättas andra än lagstadgade ministerutskott. Statsministern förordnar ledamöterna i utskotten efter att ha rådgjort med regeringsgrupperna.

Utskottens uppgifter bestäms i samband med tillsättandet. Extra ministerutskott tillsätts vid statsrådets allmänna sammanträde.
Ministerutskotten i statsminister Sipiläs regering

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet bereder viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och ärenden som gäller Finlands externa relationer, viktiga ärenden som gäller den inre säkerheten i anslutning till dem samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret.

Ministerutskottet sammanträder i praktiken tillsammans med republikens president, och då kallas mötet för gemensamt möte mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott.

Statsministern är ordförande för utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet. Övriga ledamöter är utrikesministern, försvarsministern och högst fyra andra av statsrådet förordnade ministrar. När en minister har förordnats att behandla ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde är också denna minister ledamot i utskottet. Inrikesministern deltar i behandlingen av ärenden i utskottet när frågor som har samband med ministerns ansvarsområde behandlas. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende, om det hör till ministerns ansvarsområde.

Politiska avdelningen vid utrikesministeriet är sekretariat för utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet. I mötena deltar statsrådets kommunikationsdirektör, som svarar för kommunikationen enligt statsministerns anvisningar. Protokollen är sekretessbelagda, men i allmänhet ges information om besluten efter mötena.

EU-ministerutskottet

EU-ministerutskottet behandlar aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt och rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands strategi bland annat för de officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller. Dessutom tar utskottet upp domstols- och översynsärenden, viktiga utnämningsfrågor och frågor som gäller placeringsorterna för EU-organ, som kräver behandling på politisk nivå. Ministerutskottet kan även behandla ärenden som avgörs i internationella organisationer, som är viktiga ur EU-perspektiv.

EU-ministerutskottet sammanträder i allmänhet varje fredag morgon. Statsministern är ordförande för utskottet. De övriga ledamöterna är följande: som av statsrådet förordnad ledamot den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde, utrikesministern, den minister som har förordnats att behandla utrikeshandelsärenden, justitieministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern och näringsministern samt vid behov andra ministrar som statsrådet förordnar. Ledamot i utskottet är dessutom den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Även alla andra ministrar som så önskar får delta i utskottets arbete.

Den minister till vars ansvarsområde ärendet hör föredrar ärendet för ministerutskottet. Syftet med behandlingen av ärendet är att få ministerutskottets samtycke till de handlingslinjer som den föredragande ministern föreslår eller att diskutera en aktuell EU-fråga.

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli är sekretariat för EU-ministerutskottet. Mötena protokollförs, och protokollen är omedelbart offentliga, om inte ärendet går vidare till statsrådets behandling eller det är fråga om ett sekretessbelagt ärende.

I mötena deltar kommunikationschefen för EU-ärenden vid statsrådets kommunikationsavdelning, som ansvarar för kommunikationen enligt statsministerns anvisningar.

Finansutskottet

Finansutskottet bereder sådana ärenden som är av stor ekonomisk betydelse eller som annars fordrar utlåtande av finansutskottet. Underlag för behandlingen är, på samma sätt som vid statsrådets allmänna sammanträde, de föredragningslistor för varje ärende som utarbetats vid ministerierna.

Finansutskottet sammanträder i allmänhet torsdagar kl. 13. Statsministern är ordförande för utskottet. Övriga ledamöter är finansministern, övriga ministrar som förordnats att behandla ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, högst sex ministrar som förordnats av statsrådet samt den minister till vars ansvarsområde ärendet i fråga hör.

Finansutskottet är beslutfört med tre ledamöter. En av de närvarande ledamöterna ska vara minister i finansministeriet.

Statsrådets allmänna sammanträde kan avvika från finansutskottets utlåtande. Ministerierna däremot får inte då de avgör ärenden avvika från finansutskottets utlåtande, utan ärendet måste överföras till statsrådets allmänna sammanträde för beslut.

Finansministeriets statssekreterare eller statssekreterarens ställföreträdare är sekreterare i finansutskottet och redogör också för de ärenden som behandlas. Information om förordade offentliga ärenden för ministerierna ges genast efter ministerutskottets möte. Förordade ärenden för statsrådet blir offentliga genast efter att de behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde.

Finanspolitiska ministerutskottet

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar ärenden som gäller den samhällsekonomiska utvecklingen och den allmänna finanspolitiken, huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling och andra finanspolitiska åtgärder i den omfattning som statsministern bestämmer.

Finanspolitiska ministerutskottet sammanträder i allmänhet tisdagar. Statsministern är ordförande för ministerutskottet och ledamöter är finansministern, en av statsrådet förordnad minister som förordnats behandla ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, näringsministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsrådet förordnade ministrar.

Finansministeriet är sekretariat för finanspolitiska utskottet och finansministeriets budgetchef är sekreterare vid utskottet. I EU-ministerutskottets sammanträden deltar statsrådets informationschef som svarar för informationen enligt statsministerns anvisningar.