Asialista

Valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee ennakkoon keskiviikkoisin klo 15.00 seuraavan päivän valtioneuvoston yleisistunnon asialistan ja torstaisin klo 15.00 seuraavan presidentin esittelyn asialistan. Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 


Valtioneuvoston yleisistunto 23.10.2014

 

Ulkoasiainministeriö

Tarja Laitiainen,  Ulkoasiainneuvos  p.029 5351211

- Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Nina Nordström,  Lähetystöneuvos  p.029 5350104

- Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

 

Oikeusministeriö

Sami Manninen,  Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja  p.029 5150318

- Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen viran (vaativuustaso 22) täyttäminen

Corinna Tammenmaa,  Kieliasiainneuvos  p.029 5150181

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

 

Puolustusministeriö

Tuomas Venho,  Hallitussihteeri  p.029 5140414

- Maastavientiluvan myöntäminen Boomeranger Boats Oy:lle

Tuomas Venho,  Hallitussihteeri  p.029 5140414

- Maastavientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle

Tuomas Venho,  Hallitussihteeri  p.029 5140414

- Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ulla Kaleva,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5140437

- Puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin viran täyttäminen

 

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen,  Osastopäällikkö, budjettipäällikkö  p.+35 8295530330

- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Marja Isomäki,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530414

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Salla Kalsi,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530422

- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Hannele Kerola,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530199

- Valtioneuvoston päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin

Sami Kouki,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530129

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Tuija Taos,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530309

- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2013 johdosta (EK 21/2013 vp - K 13/2014 vp)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen,  Neuvotteva virkamies  p.+35 8295330110

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Piritta Sirvio,  Hallitusneuvos  p.+35 8295330336

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta

Hanna-Mari Pekuri,  Hallitusneuvos  p.+35 8259330390

- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.8.2015 päättyväksi toimikaudeksi

 

Maa- ja metsätalousministeriö

Marita Aalto,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5162445

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta (lääkerehuasetus)

Juha Vanhatalo,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5162347

- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

 

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kaisa Laitinen,  Viestintäneuvos  p.029 5342608

- Televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Mäkinen,  Henkilöstö-ja hallintojohtaja  p.+35 8295063523

- GTK - Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Päivi Kantanen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295048938

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (valtuutukset ratifioida ILOn pakkotyötä koskeva pöytäkirja)

Sari Rapinoja,  Vanhempi hallitussihteeri  p.+35 8295060120

- Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2014 - 31.10.2017

Sari Koivisto,  Hallitussihteeri  p.+35 8295047086

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Koskela,  Hallitusneuvos  p.029 5163384

- Hallituksen esitys laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liisa Perttula,  Hallitusneuvos  p.029 5163521

- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Johanna Huovinen,  Hallitussihteeri  p.029 5163408

- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

 

Ympäristöministeriö

Satu Sundberg,  Hallitusneuvos  p.050 5509483

- Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Jorma Pietiläinen,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.040 0143870

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

Jorma Pietiläinen,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.040 0143870

- Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Heidi Sederholm,  Henkilöstöpäällikkö  p.+35 8295250113

- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen (vaativuustaso 15) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen