Asialista

Valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee ennakkoon keskiviikkoisin klo 15.00 seuraavan päivän valtioneuvoston yleisistunnon asialistan ja torstaisin klo 15.00 seuraavan presidentin esittelyn asialistan. Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 


Valtioneuvoston yleisistunto 21.8.2014

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen,  Henkilöstöjohtaja  p.029 5351439

- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Katri Viinikka,  Lähetystöneuvos  p.029 5351244

- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istuntokaudelle

Sami Leino,  Lähetystöneuvos  p.029 5351764

- Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Vesa Vasara,  Lähetystöneuvos  p.029 5351723

- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminintakertomuksesta 2012 EK 9/2014 vp - K 17/2013 vp

Laura Kamras,  Lähetystöneuvos  p.029 5351192

- Valtuuskunnan asettaminen Walesissa järjestettävään Naton huippukokoukseen 4.-5.9.2014

 

Oikeusministeriö

Kari Kiesiläinen,  Osastopäällikkö, ylijohtaja  p.029 5150138

- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin viran (T 16) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Espoon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Kari Kiesiläinen,  Osastopäällikkö, ylijohtaja  p.029 5150138

- 1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ulla Mohell,  Hallitusneuvos  p.029 5150576

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Jaakko Rautio,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5150500

- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 58/2013 vp; EV 68/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Tiina Kangas-Alku,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5150203

- Valtioneuvoston asetus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tuula Kivari,  Kehittämispäällikkö, esittelijä  p.029 5150546

- Sivutoimisen lääkärivarajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

 

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5140431

- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen puolustusvoimissa

Ulla Kaleva,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5140437

- Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

 

Valtiovarainministeriö

Marja Isomäki,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530414

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2014 vp; EV 87/2014 vp)

Hannele Kerola,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530199

- Valtioneuvoston päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin

 

Maa- ja metsätalousministeriö

Riitta Itkonen,  Hallitusneuvos  p.029 5162383

- Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran (vaativuustaso 9.1) täyttäminen

Pekka Kemppainen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5162456

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp; EV 56/2014 vp)

Aku-Petteri Korhonen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5162325

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Anna-Leena Miettinen,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5162409

- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi

 

Liikenne- ja viestintäministeriö

Anna Sotaniemi,  Hallitusneuvos  p.029 5342491

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Tiina Ranne,  Hallitusneuvos  p.029 5342004

- Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Juhani Damski,  Liikenneneuvos  p.029 5342500

- Liikenne- ja viestintäministeriön oikeuttaminen korottamaan Finavia Oyj:n omaa pääomaa

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Matti Hietanen,  Hallitusneuvos  p.+35 8295060100

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2014 vp - EV 78/2014 vp)

Johanna Juvonen,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295064220

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2014 vp; EV 77/2014 vp)

Päivi Marttila,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295064111

- Matkailun edistämiskeskuksen johtokunnan asettaminen

Juha-Pekka Suomi,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295047122

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

Johanna Ylitepsa,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295064207

- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg,  Hallitusneuvos  p.029 5163190

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion eläkelain muuttamisesta (HE 80/2014 vp; EV 85/2014 vp)

Pekka Humalto,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5163193

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Helena Korpinen,  Hallitussihteeri  p.029 5163317

- Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta

 

Ympäristöministeriö

Juhani Gustafsson,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8400148557

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Maria Laamanen,  Neuvotteleva virkamies  p.040 0285410

- Valtioneuvoston päätös merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2014?2020; Suomen merenhoitosuunnitelman toinen osa