Asialista

Valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee ennakkoon keskiviikkoisin klo 15.00 seuraavan päivän valtioneuvoston yleisistunnon asialistan ja torstaisin klo 15.00 seuraavan presidentin esittelyn asialistan. Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 


Valtioneuvoston yleisistunto 28.8.2014

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen,  Henkilöstöjohtaja  p.029 5351439

- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoasiainministeriön itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Markku Virri,  Lähetystöneuvos  p.029 5351531

- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) yleiskokouksen 58 istuntoon 22.- 26.9. 2014 Wienissä

Teemu Turunen,  Lähetystöneuvos  p.029 5351063

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Oikeusministeriö

Jukka Lindstedt,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5150492

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mika Risla,  Hallitussihteeri  p.029 5150190

- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi

Tuula Kivari,  Kehittämispäällikkö, esittelijä  p.029 5150546

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

 

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta,  Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana  p.029 5140430

- Kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

 

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530422

- Valtiovarainministeriön ICT-johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Erkki Sarsa,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530094

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan keskuspankin suosituksesta asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta (EKP:n sanktioasetuksen muutos)

Miki Kuusinen,  Vanhempi hallitussihteeri  p.+35 8295530339

- Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Henna Ritari,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.029 5530591

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erja Heikkinen,  Opetusneuvos  p.+35 8295330101

- Suomen Akatemian hallituksen asettaminen toimikaudelle 29.8.2014-31.12.2018

Erja Heikkinen,  Opetusneuvos  p.+35 8295330101

- Strategisen tutkimuksen neuvoston asettaminen toimikaudelle 29.8.2014?31.12.2018

Tiina Eerikäinen,  Kulttuuriasiainneuvos  p.+35 8295330081

- Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2016 päättyväksi toimikaudeksi

Marja-Liisa Niemi,  Opetusneuvos  p.+35 8295330228

- Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Leo Liukkonen,  Hallitussihteeri  p.+35 8295330196

- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Leo Liukkonen,  Hallitussihteeri  p.+35 8295330196

- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Heidi Sulander,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295330298

- Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

 

Maa- ja metsätalousministeriö

Katriina Pessa,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5162252

- Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulosta

Maija Mela,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5162249

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hannu Pennanen,  Hallitusneuvos  p.029 5342470

- Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Iida Huhtanen,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.029 5342613

- Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen tieliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen,  Kaupallinen neuvos  p.+35 8295063518

- Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 1.9.2014 alkaen.

Jaana Avolahti,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295064836

- Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Elina Isoksela,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295063719

- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tuula Pyykönen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295063554

- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysjohtajalle

Tuula Pyykönen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295063554

- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Tuula Pyykönen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295063554

- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Tuula Pyykönen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295063554

- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Johanna Osenius,  Ylitarkastaja,esittelijä  p.+35 8295064937

- Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) Suomen kumppanuussopimuksen 2014?2020 täydentäminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitustietojen osalta

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pia-Liisa Heiliö,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5163372

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Inka Hassinen,  Hallitussihteeri  p.029 5163187

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Inka Hassinen,  Hallitussihteeri  p.029 5163187

- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi

Helena Korpinen,  Hallitussihteeri  p.029 5163317

- Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta

Helena Korpinen,  Hallitussihteeri  p.029 5163317

- Kemikaalineuvottelukunnan asettaminen 1.9.2014?31.8.2017 väliseksi kolmivuotiskaudeksi

 

Ympäristöministeriö

Kaisa-Juulia Raita,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295250260

- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

 

Sisäministeriö

Johanna Puiro,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5488584

- Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Johanna Puiro,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5488584

- Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta