Asialista

Valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee ennakkoon keskiviikkoisin klo 15.00 seuraavan päivän valtioneuvoston yleisistunnon asialistan ja torstaisin klo 15.00 seuraavan presidentin esittelyn asialistan. Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 


Valtioneuvoston yleisistunto 2.10.2014

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen,  Henkilöstöjohtaja  p.029 5351439

- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Kaija Suvanto,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5351159

- Suomen tasavallan hallituksen ja Serbian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä järjestöissä työskentelevän työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä; allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

 

Puolustusministeriö

Jukka Juusti,  Osastopäällikkö, ylijohtaja  p.029 5140400

- Maastavientiluvan myöntäminen Patria Land Services Oy:lle

Jari Kajavirta,  Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana  p.029 5140430

- Kenraalien tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

 

Valtiovarainministeriö

Markus Sovala,  Osastopäällikkö, ylijohtaja  p.+35 8295530186

- Valtioneuvoston periaatepäätös - Valtioneuvoston arvio julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vaarantavasta merkittävästä poikkeamasta sekä arvion johdosta tehtävät toimenpiteet

Markus Sovala,  Osastopäällikkö, ylijohtaja  p.+35 8295530186

- Vuoden 2015 alustava talousarviosuunnitelma

Jukka Vanhanen,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530239

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 204/2013 vp; EV 89/2014 vp)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Merja Leinonen,  Hallitusneuvos  p.+35 8295330191

- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Merja Leinonen,  Hallitusneuvos  p.+35 8295330191

- Valtioneuvoston asetus kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Piritta Sirvio,  Hallitusneuvos  p.+35 8295330336

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2014 vp; EV 88/2014 vp)

 

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5162456

- Hallituksen esitys laiksi FLEGT-lupajärjestelmästä

Juha Vanhatalo,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5162347

- Valtioneuvoston asetus loppuvuoden 2013 tulvavahinkojen korvaamisesta

Juha Vanhatalo,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5162347

- Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5342311

- Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Matti Hietanen,  Hallitusneuvos  p.+35 8295060100

- Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pirjo Kainulainen,  Hallitusneuvos  p.029 5163092

- Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan asettaminen 30.9.2018 päättyväksi toimikaudeksi

Anne Koskela,  Hallitusneuvos  p.029 5163384

- Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan asettaminen 1.10.2018 päättyväksi toimikaudeksi