Asialista

Valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee ennakkoon keskiviikkoisin klo 15.00 seuraavan päivän valtioneuvoston yleisistunnon asialistan ja torstaisin klo 15.00 seuraavan presidentin esittelyn asialistan. Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 


Valtioneuvoston yleisistunto 27.11.2014

 

Valtioneuvoston kanslia

Eero Heliövaara,  Osastopäällikkö  p.+35 8295160150

- Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen korottamaan Governia Oy:n omaa pääomaa

Sanna Helopuro,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295160170

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi turvatoimista valtioneuvostossa (HE 7/2013 vp; EV 133/2014 vp)

Miikka Rainiala,  Hallitussihteeri  p.+35 8295160252

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta

 

Ulkoasiainministeriö

Ari Rouhe,  Hallintojohtaja  p.029 5350679

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Arto Kosonen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5351171

- Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Teemu Turunen,  Lähetystöneuvos  p.029 5351063

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2014 vp; EV 129/2014 vp) ja Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sami Leino,  Lähetystöneuvos  p.029 5351764

- Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Sannamaaria Vanamo,  Lähetystöneuvos  p.029 5351529

- Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Sari Lehtiranta,  Lähetystöneuvos  p.029 5352139

- Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

 

Oikeusministeriö

Ulla Mohell,  Hallitusneuvos  p.029 5150576

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta (HE 97/2014 vp; EV 120/2014 vp)

Tanja Innanen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5150338

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Jussi Matikkala,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5150486

- Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi

Kirsi M. Pulkkinen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5150438

- Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Camilla Busck-Nielsen,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5150278

- Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

Mika Risla,  Hallitussihteeri  p.029 5150190

- Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2015 - 31.12.2019

Maria Soininen,  Ylitarkastaja  p.029 5150202

- Hallituksen esitys eduskunnalle viittomakielilaiksi

 

Sisäministeriö

Johanna Hakala,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5488452

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Elina Immonen,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5488593

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Mirkka Mykkänen,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.029 5488618

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 84/2014 vp; EV 94/2014 vp)

Elina Rydman,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.029 5488586

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi passilain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 85/2014 vp; EV 144/2014 vp)

 

Puolustusministeriö

Ulla Kaleva,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5140437

- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ulla Kaleva,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5140437

- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ulla Kaleva,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.029 5140437

- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

 

Valtiovarainministeriö

Suvi Anttila,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530201

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta

Marja Isomäki,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530414

- Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta

Salla Kalsi,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530422

- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön budjettineuvokselle

Marianne Malmgrén,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530163

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 157/2014 vp; EV 147/2014 vp)

Eeva Mäenpää,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530266

- Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Harri Joiniemi,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295530105

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 173/2014 vp; EV 146/2014 vp)

Vesa Lappalainen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295530389

- Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Tanja Nurmi,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295530335

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 127/2014 vp; EV 128/2014 vp)

Merja Taipalus,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295530052

- Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2014 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Tarja Järvinen,  Erityisasiantuntija, esittelijä  p.+35 8295530089

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

Miia Kannisto,  Työmarkkinalakimies, esittelijä  p.+35 8295530297

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2014 vp; EV 145/2014 vp)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen,  Kansliapäällikkö  p.+35 8295330182

- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen

 

Maa- ja metsätalousministeriö

Eeva Pystynen,  Hallintojohtaja  p.029 5162357

- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Maija Kaukonen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5162153

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi (HE 139/2014 vp; EV 135/2014 vp)

Suvi Ruuska,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5162248

- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Rami Sampalahti,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5162419

- Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

 

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lolan Eriksson,  Hallitusneuvos  p.029 5342493

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 86/2014; EV 151/2014 vp)

Laura Eiro,  Kansainvälisten asioiden neuvos  p.029 5342668

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 143/2014 vp; EV 137/2014 vp)

Susan Hindström,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5342279

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta

Risto Saari,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5342311

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

Tomi Lindholm,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5342021

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta

Veera Kojo,  Hallitussihteeri  p.029 5342382

- Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen,  Hallitusneuvos  p.+35 8295064131

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 93/2014 vp; EV 136/2014 vp)

Anja Liukko,  Hallitusneuvos  p.+35 8295062078

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Severi Keinälä,  Teollisuusneuvos  p.+35 8295064006

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi (HE 147/2014 vp; EV 118/2014 vp)

Tapani Koivumäki,  Teollisuusneuvos  p.+35 8295063722

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Sari Alho,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295049007

- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta (HE 148/2014 vp; EV 119/2014 vp)

Liisa Huhtala,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295047062

- Työsuhdekeksintölautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi

Tuula Pyykönen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295063554

- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Tuula Pyykönen,  Neuvotteleva virkamies  p.+35 8295063554

- Työ- ja elinkeinoministeriön strategisen johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Nico Steiner,  Vanhempi hallitussihteeri  p.+35 8295049001

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Johanna Juvonen,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295064220

- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä EPV Tuulivoima Oy:lle

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki,  Hallitusneuvos  p.029 5163329

- Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Liisa Katajamäki,  Hallitusneuvos  p.029 5163329

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta (HE 199/2014 vp; EV 161/2014 vp)

Mika Mänttäri,  Hallitusneuvos  p.029 5163125

- Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Arita Kaario,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5163522

- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Petri Ahonen,  Hallitussihteeri  p.029 5163192

- Potilasvahinkolautakunnan asettaminen toimikaudelle 1.1.2015 - 31.12.2017

Tuula Andersin,  Hallitussihteeri  p.029 5163506

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta (HE 90/2014 vp; EV 117/2014 vp)

Tiina Muinonen,  Hallitussihteeri  p.029 5163185

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pekka Paaermaa,  Hallitussihteeri  p.029 5163194

- Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n kumoamisesta

Annika Parsons,  Hallitussihteeri  p.029 5163596

- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 46/2014 vp; EK 35/2014 vp).

Mikko Kuusela,  Ylimatemaatikko, esittelijä  p.029 5163182

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Ympäristöministeriö

Kirsi Martinkauppi,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295250177

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Kirsi Martinkauppi,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295250177

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

Erja Werdi,  Hallitussihteeri  p.040 1732831

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä