Valtioneuvoston tiedotusyksikkö
11.11.2004 13.27

Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2004

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.11.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta. Metsäveroasetuksen 13 ja 14 pykälän metsäveroluvut ja verokuutiometrin rakenneluvut sisältävät Itä-Suomen lääniä koskevat kohdat muutetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleiden kuntajaotuksen muutosten johdosta. Jäppilän, Pieksämäen maalaiskunnan ja Virtasalmen kunnat poistetaan Itä-Suomen kuntaluetteloista. Itä-Suomen läänin kuntaluetteloon lisätään Pieksänmaa -niminen kunta, jolle on laskettu uudet metsäveroluvut. Metsäveroasetuksen 15 pykälän keskimääräisiä vähennysprosentteja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä Rannikon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Lapin metsäkeskuksen toimialueella sekä Ahvenanmaan maakunnassa. Asetus tulee voimaan 15.11.2004. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 1603 3149)

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 pykälän muuttamisesta. Pääomatulojen ennakonpidätysprosentti muutetaan 29 prosentista 28 prosenttiin pääomatulojen verokannan alenemisen mukaisesti. Tuloverolain 33 a pykälässä tarkoitetusta julkisesti noteeratun yhtiön osingosta ja sijaisosingosta toimitetaan ennakonpidätys. Ennakonpidätys lasketaan ja toimitetaan koko osingon määrästä. Laskennallisesti pidätysprosentiksi tulee 19,6 prosenttia maksettavan osingon määrästä. Koska osinkoihin kohdistuu jossain määrin myös tulonhankkimiskuluja ja muita vähennyksiä, pidätysprosentiksi tulee 19. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.11.2004 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Sako Oy saa viedä maasta 31.12.2005 mennessä Sveitsiin 196 kpl Sako TRG-42 -tarkkuuskiväärejä optisine tähtäinlaitteineen ja huoltovaraosineen. Asiakas on Armasuisse, Kasernenstrasse 19, CH-3003 Bern, Switzerland. Tuotteiden loppukäyttäjä on Sveitsin puolustusministeriö. (PLM esittelijä Olli Ruutu 1608 8271)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakuu Finnvera Oyj:n enintään 500 miljoonan Ruotsin kruunun (55,3 miljoonan euron) määräisen joukkovelkakirjalainan maksamisen vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja, varatuomari Helena Saarinen ja ylitarkastaja, kauppatieteiden maisteri, Juris Doctor Heli Siukonen valtioneuvoston esittelijöiksi. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

Päätös myöntää Oulun Seudun Sähkölle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Oulunsalon ja Kempeleen kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Oulunsalo-Riutunkari). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.11.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (rikosrekisteritietojen vaihtamisesta). Ehdotuksen tarkoituksena on nopeuttaa jäsenmaiden rikosrekistereissä olevien tietojen vaihtoa. Ehdotus edellyttää sopimusvaltioiden oma-aloitteisesti viivytyksettä informoivan jäsenmaita heidän kansalaisilleen tuomituista rikosrekisteriin merkityistä rangaistuksista. Lisäksi ehdotetaan jäsenmaasta tulleen rikosrekisteritietoja koskevan pyynnön vastaanottaneelle osapuolelle velvollisuutta tietojen antamiseen viiden päivän kuluessa. Jotta nopea vastaaminen olisi mahdollista, tiedon pyytämiselle ja antamiselle ehdotetaan standardisoituja muotoja sekä edellytetään jokaiselta jäsenmaalta keskusviranomaisen perustamista. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 1606 7724)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2004) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukia koskevat säännöt). Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004. Euroopan yhteisöjen komission nyt antaman ehdotuksen tarkoituksena on tehdä edellä mainittuun komission asetukseen pääosin lähinnä pieniä teknisiä muutoksia. Tämän lisäksi komission ehdotuksessa on kuitenkin myös tarkoitus säätää viljelijän hakemuksessaan ilmoittaman ja valvonnassa hyväksytyn kokonaispinta-alan erojen seuraamuksista sekä tukioikeuksien palauttamisesta kansalliseen varantoon tilanteessa, jossa viljelijä on saanut tukioikeuksia perusteettomasti. (MMM ylitarkastaja Tiina Malm 1605 4220)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.11.2004 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Kirsti Kivelä ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Ari Heikkinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan ja määräaikainen lehdistösihteeri Petri Tuomi-Nikula ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.12.2004 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Lainsäädäntöneuvos Jukka Ilmari Lindstedt oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen (A 28) virkaan 1.1.2005-31.12.2009. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Valtioneuvosto myönsi hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliölle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virasta 1.1.2005-31.12.2006. (STM hallitussihteeri Heidi Haatainen-Manns 1607 3812)

Laamanni Reko Vilpas II piirin piirisovittelijaksi ja laamanni Juha Hyvärinen III piirin piirisovittelijaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 27.11.2004 lukien. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE /2004 vp) laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta. Käräjäoikeuslakia muutetaan siten, että käräjäoikeuteen voidaan perustaa osastoja esimerkiksi lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen edellyttämän erikoistumisen turvaamiseksi tai sen turvaamiseksi, että kansalaiset voivat saada oikeuspalveluja omalla äidinkielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Lakiin otetaan säännökset laamannin virkojen järjestelystä käräjäoikeuksia yhdistettäessä. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä määrätään valtioneuvoston asetuksella. Laissa säädetään lautamiesten oikeudesta saada korvausta lautamiestehtävässä sattuneesta työtapaturmasta. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)
Tiedote

Esitys (HE /2004 vp) vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä. Tuloarvioiden nettolisäys on 36 miljoonaa euroa ja määrärahojen nettolisäys noin 0,1 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys valtion budjettitalouden alijäämä vuonna 2004 on 26,0 miljoonaa euroa. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Esitys (HE /2004 vp) valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta. Valtioneuvostolle myönnettyä lainanottovaltuuteen liittyvää oikeutta johdannaissopimusten tekemiseen laajennetaan siten, että näitä sopimuksia voidaan tehdä harkinnan mukaan. Lainanoton määrälliset rajoitukset niiden suuruutta lisäämättä muutetaan samalla euromääräisiksi, jolloin valtionvelan nimellisarvo saa toistaiseksi olla enintään 73 miljardia euroa ja lyhytaikaisen velan osuus tästä enintään 10 miljardia euroa. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)
Tiedote

Esitys (HE /2004 vp) laiksi opintotukilain 38 pykälän muuttamisesta. Opintotukilain 38 pykälän 1 momenttia täsmennetään siten, että valtiontakaukseen perustuvan takaussaatavan lisäksi myös takaussaatavasta perittävä korko voidaan periä lainan saajalta ulosoton kautta ilman tuomiota tai päätöstä. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Esitys (HE /2004 vp) laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 pykälän muuttamisesta. Traktoreiden kansallista tyyppihyväksyntää ja traktoreiden yksittäishyväksyntää koskevia menettelyjä selvennetään sekä traktoreiden EY-tyyppihyväksyntä viranomaiseksi muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön sijasta Ajoneuvohallintokeskus. Lisäksi ajoneuvolakiin tehdään muutoksia, jotka koskevat tutkimuslaitosten hyväksyntävaatimusten ajantasaistamista sekä ajoneuvojen rekisteröintiä. Samalla tehdään ajoneuvolain muutoksesta seurausta oleva säädöstekninen muutos polttoainemaksusta annettuun lakiin. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Esitys (HE /2004 vp) laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Julkisista hankinnoista annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään uusi pykälä, jossa hankintayksikkö velvoitetaan tekemään tarjouskilpailun ratkaisusta sekä muista tarjoajien ja ehdokkaiden asemaan vaikuttavista ratkaisuista kirjallinen päätös. Hankintapäätös perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen tulee saattaa asianosaisille tiedoksi. Edelleen pykälässä säädetään siitä, ettei hankintasopimusta voida tehdä eikä päätöstä panna täytäntöön ennen tietyn määräajan kulumista. (KTM ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen 1606 3278)

Esitys (HE /2004 vp) vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vuosilomalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Lakia sovelletaan sekä työ- että virkasuhteessa. Lomaa ansaitaan palvelussuhteen kestosta riippuen joko 2 tai 2,5 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön mukaan. Nykylaista poiketen työssäolon veroista aikaa koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisenaan myös 35 tunnin säännön piirissä oleviin. Loman ansaintasääntöjen ulkopuolelle jääville säädetään oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen, jota voi saada kaksi arkipäivää kultakin työssäolokuukaudelta. Vapaan ajalta työntekijälle maksetaan lomakorvaus. Vuosiloman ajalta työntekijällä on oikeus saada vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Viikko- tai kuukausipalkalla työskentelevät saavat normaalin palkkansa vuosiloman ajalta. 14 päivän säännön piiriin kuuluvan suoritus- tai tuntipalkkaisen lomapalkka määräytyy edelleen keskipäiväpalkan ja lomapäivien lukumäärän mukaan määräytyvien kertoimien perusteella. 35 tunnin säännön piiriin kuuluvien tunti- tai suorituspalkkaisten lomapalkka on työsuhteen kestosta riippuen joko 9 tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden palkoista. Lomapalkkapohjaan lisätään tiettyjä poissaoloajan laskennallisia palkkoja. Työnantajan ja työntekijän sopimismahdollisuuksia laajennetaan. Samoin lailla laajennetaan valtakunnallisten työehtosopimusosapuolten mahdollisuuksia sopia lain pakottavista säännöksistä toisin. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 1604 8932)
Tiedote

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki arpajaisverolain 2 ja 4 pykälän muuttamisesta (HE 150/2004 vp). Totopeleistä suoritettavan arpajaisveron laskentaperustetta ja verokantaa muutetaan siten, että vero lasketaan totopeliin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärän sijasta rahapanosten ja pelaajille jaettujen voittojen erotuksesta. Verokanta korotetaan 5 prosentista 9,5 prosenttiin. Muutokset yhtenäistävät totopelien ja muiden yksinoikeudella toimeenpantavien hevoskilpailujen tuloksiin perustuvien arpajaisten verokohtelun. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 1603 4753)

Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 153/2004 vp). Valtion eläkerahaston rahastointitavoitteen tasoa tarkistetaan vastaamaan tasoltaan rahaston alkuperäistä rahastointitavoitetta eli yksityisten alojen eläkejärjestelmän rahastointiastetta. Rahastointitavoitteeksi määrä on 25 prosenttia valtion eläkevastuusta. Rahastoa kartutetaan, kunnes rahastoon jäävät varat yhdessä sijoitustuottojen kanssa saavuttavat rahastointitavoitteen. Arvion mukaan rahastointitavoite saavutetaan noin vuonna 2020. Sen jälkeen rahaston varoja käytetään siten kuin erikseen tarkemmin säädetään. Rahastointiajan pidentäminen mahdollistaa rahaston varojen käyttö aikana, jolloin väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvat julkiset menot ovat suurimmillaan. Jotta rahastolain mukainen rahastointitavoite on mahdollista saavuttaa, myös rahastosta vuosittain valtion talousarvioon tehtävää siirtomäärää tarkistetaan. Siirrettävä määrä mitoitetaan siten, että se on 40 prosenttia valtion vuotuisesta eläkemenosta. Valtion eläkerahaston, valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin välistä rahastolaissa säädettyä työnjakoa tarkistetaan vastaamaan nykyistä tilannetta. Valtion eläkerahasto toimii itsenäisenä organisaationa valtiovarainministeriön valvonnassa eikä rahasto enää olisi valtiokonttorin hoidossa. Myös valtiovarainministeriön oikeus saada tarvittavat tiedot valvontatehtävänsä toteuttamiseksi kirjataan lakiin. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM ylitarkastaja Riikka Rask 1603 4945)

Laki yleisistä kielitutkinnoista (HE 86/2004 vp). Uudessa laissa kielitutkintojärjestelmä ja sen hallinto säilyvät periaatteiltaan nykyisellään. Keskeisimmät muutokset koskevat kielitutkinnon määrittelyä, tutkinnon arvioinnin perusteena käytettävää taitotasoasteikkoa ja tutkintorekisteriä koskevien säännösten sisällyttämistä lakiin. Edelleen nykyinen tutkintojen järjestämislupamenettely korvataan sopimusmenettelyllä. Kielitutkinnoista perittäviä maksuja, arvioijarekisteriä ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin tehdään lisäksi perustuslain vaatimia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 1607 7271)

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 pykälän muuttamisesta (HE 160/2004 vp). Apteekkimaksusta annettua lakia muutetaan siten, että apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos. Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta pysytetään noin 6,7 prosentin tasolla. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta kaikissa olosuhteissa ja vahvisti lain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 111/2004 vp). Lailla saatetaan voimaan vuonna 1950 tehtyyn Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 2000 tehty, kuolemanrangaistuksen poistamista kaikissa olosuhteissa koskeva kolmastoista pöytäkirja. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 1605 5729)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta annetun lain voimaantulosta. Lailla nostetaan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset lain tasolle. Laki tulee voimaan 17.11.2004. Asetus tulee voimaan 17.11.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 pykälän muuttamisesta. Asetuksen muutokset johtuvat pakolaisyleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisesta. Asetus tulee voimaan 17.11.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 pykälän muuttamisesta. Asetuksen muutokset johtuvat pakolaisten oikeusasemaa koskevaan pöytäkirjaan tehtyjen varaumien peruuttamisesta. Asetus tulee voimaan 17.11.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Erik Lundbergin valtuuttaminen allekirjoittamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä neljästoista pöytäkirja yleissopimuksen valvontajärjestelmän muuttamiseksi. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 1605 5729)

Monenvälisestä ydinalan ympäristöohjelmasta Venäjän federaatiossa tehdyn puitesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Risto Rautiainen 1605 5589)

Suomen tasavallan ja Jordanian hasemiittisen kuningaskunnan hallituksen välisen sopimuksen hyväksyminen Jordanian kuningaskuntaan Irakin poliisijoukkoja kouluttamaan lähetettyjen suomalaisten poliisien asemasta ja suurlähettiläs Antti Koistisen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Hans Ottelinin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus. (UM lähetystöneuvos Anu Laamanen Ryter 1605 5357)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Risto Veltheimin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005, ulkoasiainneuvos Pekka Oinosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005, ulkoasiainneuvos Esko Hamilon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005 ja

ulkoasiainneuvos Benjamin Bassinin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.10.2005. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Ulkoasiainneuvos Ritva Jolkkosen määrääminen Buenos Airesissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Seppo Kauppilan määrääminen Dublinissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Kaarlo Murron määrääminen Pariisissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Maija Lähteenmäen määrääminen Madridissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Antti Kuosmasen määrääminen Pekingissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.11.2005 lukien ja ulkoasiainneuvos Hannu Toivolan määrääminen Kantonissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.1.2005 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Markkinaoikeustuomari Maarit Leila Elina Lindroos markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.12.2004 lukien, ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Erkki Olavi Koivula Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2004 lukien, käräjätuomari Kari Paavo Juhani Janhunen Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.3.2005 lukien ja ma. hovioikeudenneuvos, asessori Eeva Matilda Perho Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Käräjätuomari Soile Mirja Kaarina Poutiainen Tuusulan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.12.2004 lukien, käräjätuomari Pirjo Anna Helena Kyllönen Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2004 lukien, käräjätuomari Helena Marita Hannele Vihriälä Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2004 lukien, määräaikainen laamanni, käräjätuomari Paavo Olavi Leppämäki Seinäjoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2005 lukien, käräjätuomari Anne Kaarina Heimola Kauhavan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2005 lukien ja käräjätuomari Arto Juhani Järvinen Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)
Tiedote