Valtioneuvoston viestintäosasto
12.12.2012 13.00

Raha-asiainvaliokunnan istunto 20.12.2012

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.12.2012 seuraavia asioita:

 

Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nostetaan 385 eurosta 425 euroon, työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 440 eurosta 500 euroon, opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 250 eurosta 300 euroon ja alaikäisen ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 180 eurosta 200 euroon. Jos poliisin toimivaltaan kuuluva suorite siirretään Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi, siitä peritään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annettavan asetuksen mukainen käsittelymaksu. Lisäksi kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäseneltä peritään käsittelymaksu silloin, kun perhe on perustettu perheenkokoajan Suomeen tulon jälkeen. Käsittelymaksua ei peritä ulkomaalaislain 52 d pykälän perusteella myönnetystä oleskeluluvasta, joka perustuu työnantajasanktiodirektiiviin. Tavoitteena hallituskauden aikana on, että suoritteista perittävät maksut pääsääntöisesti vastaavat omakustannushintaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun. (SM lainsäädäntöneuvos Jutta Gras 071 878 8658)
Tiedote

 

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013. Oleskelulupien osalta täsmennetään maksun perimättä jättämistä koskevia säännöksiä vastaamaan Maahanmuuttoviraston maksullisista suoritteista annettavaa asetusta. Käräjäoikeuden toimeksiannosta suoritettavasta tiedoksiannosta perittävää maksua korotetaan samoin kuin omakustannusarvon mukaisten julkisoikeudellisten suoritteen tuottamiseen käytettävän työn omakustannushintaa, moottoriajoneuvon käytön omakustannushintaa ja yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen valmistelun suoritemaksuja. Asetukseen lisätään säännös maksun palauttamisesta. Lisäksi tehdään joitakin teknisiä tarkistuksia. Maksutaulukon kaikissa luparyhmissä aselupia lukuun ottamatta tehdään hinnantarkistuksia johtuen palkkaus- ja yleiskustannusten tason noususta, materiaalikustannusten ja muiden viranomaisten tuottamien palvelujen ja tuotteiden kustannusten muutoksista, käsittelyprosessin muutoksista ja uusista sisällöllisistä vaatimuksista sekä kustannuslaskennan tarkentumisesta. Lisäksi taulukkoon lisätään joitakin uusia suoritteita sekä tehdään kielellisiä ja esitysteknisiä tarkennuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun. (SM ylitarkastaja Elina Setälä 071 878 8586)
Tiedote

 

Vuoden 2012 talousarvion momentin 36.01.90 (Euromääräisen velan korko) arviomäärärahan ylittäminen 40 000 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää euromääräisen velan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisen tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen. (VM finanssineuvos Arto Eno 0295 530 072)

 

Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista ja siirron muista ehdoista. Sipoonkorven kansallispuiston perustamista koskeva laki (325/2011) tuli voimaan 1.5.2011. Lakia koskevan hallituksen esityksessä todettiin, että kansallispuistoa on tarkoitus laajentaa sen perustamisen jälkeen Helsingin kaupungin ja valtion välisillä maanvaihdoilla hankittavilla lisäalueilla. Tähän liittyen Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut maanvaihdon Helsingin kaupungin kanssa 23.6.2011. Valtioneuvosto teki maanvaihtoon liittyvän päätöksen asiassa 1.6.2011. Maanvaihdossa valtiolle on tullut yhteensä 422,85 ha:n suuruiset maa-alueet Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan alueilta. Päätöksellä valtiolle tullut kiinteistövarallisuus niihin kohdistuvine oikeuksineen ja sitoumuksineen siirretään 31.12.2012 lukien ensiksi Senaatti-kiinteistöjen ohjauksesta vastaavan valtiovarainministeriön taseeseen ja edelleen ympäristöministeriön taseeseen. Ympäristöministeriö vastaa laajennusalueiden liittämisestä kansallispuistoon tai käyttämisestä edelleen maanvaihdoissa vaihto-omaisuutena hankkiessaan luonnonsuojeluun tarvittavia alueita. Omaisuuden siirtoarvo olisi yhteensä 4,16 miljoonaa euroa koostuen omaisuuden hankinta-arvosta sekä maanvaihdossa Senaatti-kiinteistölle maksettavaksi tulleesta varainsiirtoveron osuudesta (160 000 euroa). Varainsiirtovero aktivoidaan omaisuuden hankintatilanteissa omaisuuserän tasearvoon. (VM neuvotteleva virkamies Ilkka Koponen 0295 530 142)

 

Valtiontakuun myöntäminen Helsingin kaupungin taidemuseolle Tennispalatsin taidemuseossa 15.2.-26.5.2013 järjestettävää Tulilintu ja Lumineito – Satumaisia teoksia Tretjakovin gallerian kokoelmista -näyttelyä varten. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuu on voimassa 29.1.-14.6.2013. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

 

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2013 käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2013 myöntää, vahvistaminen. Vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 186,6 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 4,5 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 105,18 miljoonaa euroa eli yhteensä 109,68 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2013 myöntää, rajataan 10,0 miljoonaan euroon. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 0295 162 271)

 

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2012 käyttösuunnitelmasta ja takausluottojen määrän rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttaminen. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) sijoitusmenoihin on osoitettu käytettäväksi 4,0 miljoonaa euroa, jotka jakautuvat maanhankintaan (2,2 miljoonaa euroa), kansallisesti rahoitettavaan aloitustukeen (0,5 miljoonaa euroa) sekä porotalous-, luontaiselinkeino- ja kolttalainoihin (1,30 miljoonaa euroa). Makeran vuoden 2012 käyttösuunnitelmaa muutetaan siten, että sijoitusmenoja osoitetaan maanhankintaan 1,80 miljoonaa euroa, kansallisesti rahoitettavaan aloitustukeen 0,70 miljoonaa euroa ja porotalous-, luontaiselinkeino- ja kolttalainoihin 1,50 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen tai kokonaismenojen määrään ei esitetä muutoksia. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 0295 162 271)

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. Asetus vastaa pääosin nykyistä samannimistä asetusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun. (MMM lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen 0295 162 197)

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta. Kiinteistötoimitusmaksuja korotetaan siten, että korotusten yhteisvaikutus maksuihin on 3,6 prosenttia. Lohkomistoimituksen, joka on toimituksista yleisin, maksut nousevat 3,4 prosenttia. Aikaveloitteisten toimitusten maksuja korotetaan 3,9 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Asetuksessa esitetään suoritteiden perusmaksujen säilyttämistä ennallaan ja joitakin korotuksia. Rasitustodistusten, lainhuutotodistusten, kiinteistörekisteriotteiden ja määräalatulosteiden hinta 5,0 euroa ei nouse asetuskautena. Asetus sisältää voimassa olevaan asetukseen verrattuna joitakin uusia suoriteryhmittelyjä ja maksukorotuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Asetuksen mukaan Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi enintään 34 prosenttia järjestelmän tulokertymästä. Loppuosa tulokertymästä jaetaan Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kesken siten, että Maanmittauslaitos saa tulokertymästä 69 prosenttia ja kunnat 31 prosenttia. Uuden kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan kehittämisestä Maanmittauslaitokselle aiheutuneesta 3 505 000 euron suuruisesta tietopalveluinvestointikustannuksesta katetaan asetuskautena 1 243 815 euron suuruinen osuus järjestelmästä saatavilla tuloilla. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012 (997/2010) on voimassa 31.12.2012 asti. Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista (1398/2011) on voimassa 31.12.2012. Asetuksella yhdistetään edellä mainitut kaksi asetusta yhdeksi asetukseksi. Kirjaamisasioiden suoritteista Maanmittauslaitokselle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi eri suoriteryhmien maksuja korotetaan siten, että kiinnitysasioiden käsittelymaksuja korotetaan keskimäärin 24,0 prosenttia ja erityisten oikeuksien käsittelymaksuja keskimäärin 30,0 prosenttia. Lisäksi lainhuutojen ja niihin rinnastettavien kirjaamisvelvollisuuden alaisten erityisten oikeuksien maksuja korotetaan keskimäärin 2,9 prosenttia. Kaupanvahvistuksesta perittävää maksua korotetaan 6,7 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

 

Suomen metsäkeskuksen taseen jakaminen julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön kesken. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa Suomen metsäkeskuksen varojen ja muun omaisuuden sekä velkojen ja muiden velvoitteiden jaon julkisen palvelun yksikön sekä liiketoimintayksikön kesken metsäkeskuksen esityksen mukaisesti. Taseen jakaminen muodostaa yhden askeleen metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttämisen polulla. Metsäkeskuslain (418/2011) 39 pykälä 2 momentin mukaisesti metsäkeskuksen liiketoiminta tulee eriyttää kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä vuoden 2014 loppuun mennessä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295 162 238)

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista. Asetus on sisällöltään ja maksuiltaan voimassa olevan asetuksen kaltainen muutoin paitsi, että maksuasetuksesta poistetaan yksityisraideliityntälupasuorite. Uuden rautatielain myötä Liikennevirasto ja yksityisraiteiden haltijat sopivat keskenään raideliitynnöistä. Uusien lupien myöntö on laista kokonaan poistettu. Asetuksen määräaika on vuosi, koska vuoden 2013 aikana on tarkoitus uusia tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annettu laki siten, että tie- ja katuverkon tietojärjestelmistä luovutetuista suoritteista ei tarvitse periä maksua julkisen tiedon avoimuusperiaatteiden mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun. (LVM liikenneneuvos Riitta Viren 0295 342 485)

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräistä Viestintäviraston maksuista. Asetuksella säädetään siitä, mitkä Viestintäviraston suoritteista ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Tammikuun alusta 2010 voimaan tullut aiempi asetus (1058/2009) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusitaan kokonaisuudessaan siltä osin kuin maksut eivät koske Viestintäviraston radiohallinnon maksuja. Radiohallinnon maksuista annetaan erillinen asetus, jota muutetaan vain hieman, eikä sitä tuoda raha-asiainvaliokuntaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun. (LVM viestintäneuvos Rainer Salonen 0295 342 395)

 

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2013 talousarvion vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion vuodelle 2013. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttavat lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2013 olivat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 190 791 euroa. Tähän sisältyy Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty 33 000 euron varaus. Hallintokulut kasvoivat edelliseen talousarvioon nähden 42 222 euroa, mikä johtuu takaisinlainaukseen liittyvien vakuuksien arvioinnin kehittämisestä. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2011 päättyessä oli vajaat 2,1 miljardia euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)

 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Asetus vastaa voimassaolevaa asetusta. Asetuksen liitteenä oleva maksutaulukko annetaan uudelleen. Maksutaulukkoa muutetaan nykyisestä yritys- ja yhteisölinjan perimien kaupparekisterimaksujen (10 pykälä), yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasioissa perittävien maksujen (11 pykälä), yrityskiinnitysasioissa perittävien maksujen (12 pykälä) sekä muista suoritteista perittävien maksujen (15 pykälä) osalta. Patentti- ja rekisterihallituksen kustannusvastaavuusennusteen vuosille 2013-2015 mukaan yritys- ja yhteisölinjan tulot eivät kuluvana vuonna ja lähivuosina riitä kattamaan viraston menoja patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain ja valtion maksuperustelain edellyttämällä tavalla. Maksujen korotuksilla pyritään varautumaan Patentti- ja rekisterihallituksen tulojen vähentymiseen. Yritys- ja yhteisölinjan käsittelymaksuja korotetaan tasapuolisesti kaikkien kaupparekisteri-ilmoitusten ja yrityskiinnitysasioiden osalta. Ennestään kalliimpien ilmoitusten hintoja kuitenkin korotettavan hieman muita maltillisemmin, jotta niiden hinta säilyisi myös pienten yritysten kannalta kohtuullisena. Osakeyhtiön sähköisen perusilmoituksen hinta alenee nykyisestä, koska sähköisten ilmoitusten hinnoittelulla pyritään kannustamaan viraston asiakkaita sähköiseen asiointiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista. Voimassa olevaan asetukseen nähden uuteen asetukseen tehdään eräitä rakenteellisia muutoksia. Asetuksen 2 pykälän 1 momentin 2 kohtaan on lisätty uusi käsittelymaksuluokka koskien korvattavuuden laajentamista valmisteelle vastaavaan laajuuteen kuin samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävälle valmisteelle on hyväksytty. Maksu on 1 500 euroa, kun voimassa olevan asetuksen mukaan maksu on 2 500 euroa. Asetuksen 2 pykälän 2 momentissa on määritelty käsittelymaksun määräytyminen tilanteessa, jossa samanaikaisesti haetaan sekä perus- että erityiskorvattavuuden laajentamista. Samanaikaisesti käsiteltävästä perus- ja erityiskorvattavuushakemuksesta perittävä maksu määräytyy joko laajemman käsittelyn tai suppeamman käsittelyn perusteella. Asetuksen 3 pykäläään on koottu kaikki viitehintajärjestelmää koskevat maksut. Viitehintajärjestelmään kuuluvien valmisteiden osalta on lisätty kaksi uutta käsittelymaksuluokkaa. Nämä koskevat uutta vaikuttavaa lääkeainetta koskevaa erityiskorvattavuushakemusta ja korvattavuuden laajentamista koskevia hakemuksia. Muilta osin maksut vastaavat suuruudeltaan voimassa olevia maksuja. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun. (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen 0295 163 192)

 

Valtion vuoden 2011 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 4 300 000 euron määrärahan siirtäminen öljysuojarahastoon. Määrärahan siirto takaa öljysuojarahaston maksuvalmiuden säilymisen ja turvaa jatkossakin öljyn pilaamien alueiden kunnostamisen tarvittavassa laajuudessa. (YM hallitussihteeri Merja Huhtala 040 014 3907)