Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto ulkomaalaislaista: Ukrainan sodan vaikutusta perheenyhdistämisiin selvitettävä tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.6.2022 12.06
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sisäministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen tulee kuvata selkeämmin. Esitysluonnoksessa olisi mahdollisuus arvioida Ukrainan sodan vaikutusta perheenyhdistämisiin.

Ulkomaalaislakia koskevan esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen esityksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Olennaiset vaikutuslajit on tunnistettu ja vaikutuksia on käsitelty pääosin monipuolisesti.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenten osalta poistetaan turvattua toimeentuloa koskeva edellytys perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä. Lisäksi lapsen alaikäisyyden määrittämistä perheenkokoamista koskevissa tilanteissa koskevaa ulkomaalaislain säännöstä esitetään muutettavaksi.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa olisi mahdollisuus arvioida Ukrainan ja Venäjän välisen sodan ja sen mahdollisen pitkittymisen vaikutusta perheenyhdistämisiin. Arviointineuvoston käsityksen mukaan sotatilanne voi lisätä kansainvälistä tai tilapäistä suojelua tarvitsevien määrää ja siten myös perheenyhdistämisiä. Onko mahdollista, että sodan myötä perheenyhdistämisten määrä kasvaa, tai vaikuttaako sota perheenyhdistämisprosessien pitkittymiseen?

Arviointineuvosto katsoo, että esityksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin tulee kuvata selkeämmin sen hahmottamiseksi, mitkä ovat ehdotetun sääntelyn konkreettiset vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi ja niiden selkeä kuvaaminen tässä esitysluonnoksessa on tärkeää, koska arviointineuvoston käsityksen mukaan esitysluonnos on erityisen merkityksellinen juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, kuten yksin maahan saapuvien lasten, oikeuksien kannalta.

Esitysluonnoksessa voisi lisäksi mahdollisuuksien mukaan arvioida esityksen vaikutuksia kuntien kykyyn järjestää kotouttamispalveluita Ukrainan sodan takia mahdollisesti lisääntyvien perheenyhdistämisten myötä. Arviointineuvoston käsityksen mukaan myönteisten perheenyhdistämispäätösten mahdollisesti aiempaa suurempi määrä voi vaikuttaa valtion maksamiin kuntakorvauksiin sekä kotouttamispalveluihin.

Esitysluonnoksen mukaan on laajaa tutkimuksellista näyttöä siitä, että maahanmuuttajien kotoutuminen on nopeampaa, helpompaa sekä tuloksellisempaa tilanteissa, joissa heillä on mahdollista elää yhdessä perheensä kanssa. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi yksilöidä tarkemmin, mitä tutkimustietoa on hyödynnetty edellä mainittuja maahanmuuttajien kotoutumiseen ja perheenyhdistämiseen liittyviä arvioita tehtäessä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy ulkomaalain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen (SM023:00/2020).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125.

 
Sivun alkuun