Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Konsekvenserna med tanke på elevernas och de studerandes bästa bör förtydligas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.1.2022 12.35 | Publicerad på svenska 18.2.2022 kl. 11.09
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett social- och hälsovårdsministeriet sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård och vissa lagar som har samband med den. Lagförslaget har beretts omsorgsfullt och de väsentliga konsekvenserna har identifierats. Konsekvensbedömningarna bör dock preciseras ytterligare.

Lagförslaget hänför sig till social- och hälsovårdsreformen, där ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Det föreslås att vissa bestämmelser i lagen om elev- och studerandevård och hälso- och sjukvårdslagen preciseras så att de motsvarar social- och hälsovårdsreformen. Syftet med ändringarna är att säkerställa samarbetet inom elevhälsan mellan kommunen, andra utbildningsanordnare och välfärdsområdet. Välfärdsområdet ska enligt propositionen bilda en regional samarbetsgrupp med utbildningsanordnarna inom sitt område. Därtill ska både utbildningsanordnarna och välfärdsområdet ha elevhälsoplaner. 
Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att man i lagförslaget utöver kostnaderna i den mån det är möjligt bör beskriva hur stor nytta ändringarna medför. Dessutom finns det behov att precisera de ekonomiska konsekvenserna ur olika kommuners synvinkel och klarlägga de kostnader som orsakas av ändringarna i informationssystemen. De ekonomiska konsekvenserna kunde presenteras i tabellform för att göra det lättare att få en uppfattning om dem. 

Konsekvenserna med tanke på elevernas och de studerandes bästa bör förtydligas ytterligare. Utkastet till proposition bör innehålla en kort beskrivning av hur de föreslagna ändringarna förbättrar elevers och studerandes ställning jämfört med nuläget. Man bör också beakta hur coronaviruspandemin påverkar elevers och studerandes välbefinnande och tillgången till elev- och studerandevårdstjänster. Av utkastet till proposition framgår inte tillräckligt tydligt hur de föreslagna ändringarna konkret inverkar på elevers och studerandes vardag eller om ändringen löser något av de nuvarande problemen. Dessutom förblir det något oklart hur utkastet till proposition har bedömts påverka elevers och studerandes hälsa och sociala välbefinnande på längre sikt.

Utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig till utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård och av vissa lagar som har samband med den (social- och hälsovårdsministeriets projekt STM137:00/2020).

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen. 

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046923 1001

 
Sivun alkuun