Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Arviointineuvostolta lausunnot perusopetusesityksestä ja yrittäjävähennysesityksestä

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.9.2016 12.55
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle perusopetuslain 1 ja 46 §:n muuttamisesta sekä valtiovarainministeriön luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle yrittäjävähennyksen säätämiseksi.

Arviointineuvoston näkemys on, että perusopetuslain muuttamista koskeva hallituksen esitysluonnos sisältää pääosin kattavan kuvauksen nykytilasta, esityksen tavoitteista, kohderyhmästä ja ehdotetuista toimenpiteistä. Esitysluonnos sisältää lisäksi yleisen kuvauksen lakiesityksen potentiaalisista vaikutuksista.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen taloudellisten vaikutusten arviointia tulisi tarkentaa. Lakiesityksessä tulisi kuvata täsmällisemmin esityksen kokonaisvaikutus sekä se, miten vaikutukset kohdentuvat koulutukseen osallistuviin henkilöihin, koulutuksen tarjoajiin, kuntasektorille ja valtiolle. Esityksen hyötyjä tulisi kuvata tarkemmin muun muassa kotouttamisen onnistumisen näkökulmasta. Myös esityksestä aiheutuvia kustannuksia koulutuksen järjestäjille ja rahoittajille tulisi kuvata enemmän.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota myös siihen, että esitysluonnoksessa ei ole esitelty tai arvioitu vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa asetetut tavoitteet. Arviointineuvoston näkemys on, että hallituksen esityksissä tulisi punnita vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa tavoitteet. Erityisesti kvantitatiivisia arvioita tehtäessä tulisi ehdotettavan lakimuutoksen vaikutuksia verrata, paitsi tilanteeseen jossa lakia ei muuteta, myös johonkin vaihtoehtoiseen lakimuutokseen.

Yrittäjävähennysesitys on puutteellisesti perusteltu

Arviointineuvosto katsoo, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi kuvataan yrittäjien verotuksen nykytilaa, esityksen tavoitteita ja ehdotettavia toimenpiteitä tiiviisti ja kattavasti. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi käy pääsääntöisesti ilmi veromuutosta koskeva kohderyhmä ja euromääräiset vaikutukset erilaisille yrittäjille. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa on melko onnistuneesti noudatettu säädösvalmisteluohjeita kohdejoukon vaikutuksia kuvattaessa.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota hallituksen esitysluonnoksen tavoitteisiin ja keinoihin. Esitysluonnoksen perusteella yrittäjävähennys tehdään hallitusohjelman perusteella yhteisöveron alennuksen kompensoimiseksi. Esitysluonnoksella pyritään kannustamaan yrittäjyyteen ja tavoitellaan yleisemmin kilpailukyvyn parantamista. Esitysluonnoksessa on kuitenkin puutteellisesti perusteltu, miten esitys konkreettisesti parantaa kilpailukykyä tai kannustaa yrittäjyyteen. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnos ei kohdista riittävästi huomiota riskiin, että esitys saattaa johtaa melko suuriin veromenetyksiin ja verotuksen monimutkaistumisesta aiheutuvaan sääntelytaakan kasvuun.

Lainsäädännön nykytilan kuvauksesta käy ilmi yrittäjien verotuksen pääpiirteet, mutta verotusta ei ole analysoitu kokonaisuutena. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei myöskään käsitellä eri vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi, eikä esitellä kansainvälisiä malleja tai kokemuksia. Nykytilan huolellinen analysointi olisi tärkeää, sillä sen perusteella arvioidaan sitä, onko lain muutos tarpeen.

Arviointineuvoston lausunto perusopetusesityksestä 12.9.2016

Arviointineuvoston lausunto yrittäjävähennysesityksestä 12.9.2016

Palaa sivun alkuun