Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Europaminister Tuppurainen till allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning
17.7.2019 14.49 | Publicerad på svenska 17.7.2019 kl. 17.12
Pressmeddelande 389/2019

Torsdagen den 18 juli deltar europaminister Tytti Tuppurainen i allmänna rådets möte i Bryssel. Det är det första mötet i allmänna rådet under Finlands EU-ordförandeskap. Minister Tuppurainen leder ordet under rådets möte, där beredningen av EU:s fleråriga budgetram (2021–2027), genomförandet av EU:s strategiska agenda (2019–2024) och frågor som gäller rättsstatsprincipen står på dagordningen. Vid mötet kommer Finland också att presentera sina prioriteringar under ordförandeskapet.

Vid den offentliga delen av rådets möte presenterar ordförandelandet Finland sin plan över hur förhandlingarna om budgetramen ska föras framåt under det finländska ordförandeskapet. Avsikten är att det ska nås enighet om budgetramen i Europeiska rådet före utgången av året. Målet under det finländska ordförandeskapet är att få fram ett finslipat förhandlingsutkast som innehåller siffror och som kan utgöra grund för de slutliga förhandlingarna mellan stats- och regeringscheferna.

Vid rådets möte kommer Finland också att presentera hur landet som ordförande integrerar prioriteringarna i EU:s strategiska agenda (2019–2024) i rådets arbete. Även denna punkt på dagordningen behandlas offentligt för att medborgarna ska kunna följa hur rådet genomför unionens nya prioriteringar. Det är viktigt att EU koncentrerar sig på helheter där unionen kan skapa europeiskt mervärde. Dessa helheter är bland annat en ansvarsfull klimatpolitik, hållbar tillväxt, den sociala dimensionen, säkerhet och stärkande av rättsstatsprincipen.

Under sitt ordförandeskap förespråkar Finland en genomgripande diskussion om stärkandet och utvecklandet av EU:s rättsstatliga instrument. Genom dessa instrument kan man förebygga rättsstatsbrister och övervaka att rättsstatsprincipen respekteras. Kommissionen kommer vid rådets möte att lägga fram sina egna förslag om stärkandet av rättsstatsprincipen i unionen. Rådet fortsätter diskussionen om ämnet i september.

Rådet får också en lägesöversikt om rättsstatsläget i Polen. Det är fråga om ett sådant förfarande i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen som gäller iakttagandet av EU:s gemensamma värden. Avsikten är också att rådet ska godkänna allmän praxis för de höranden som avses i artikel 7.1. Meningen är att denna praxis i fortsättningen ska tillämpas i motsvarande processer i fråga om alla medlemsstater.

”I allmänna rådet behandlas under hösten viktiga frågor, som har långtgående verkningar. Både den fleråriga budgetramen och rättsstatsfrågorna kommer att pröva medlemsstaternas beslutsamhet och vilja att utveckla EU till en starkare, effektivare och mer enad union än tidigare. Ordföranden kan inte ensam åstadkomma detta, men en god kapellmästare får sin orkester att spela samstämmigt. Jag strävar efter att bygga en gemensam vision”, säger minister Tuppurainen.

I allmänna rådet företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som hänför sig till rättsstatsprincipen. Under Finlands EU-ordförandeskap (1.7–31.12.2019) är europaminister Tuppurainen ordförande vid allmänna rådets möten.

Sivun alkuun