Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Översikt: En FoU-intensitet på fyra procent kräver tilläggsinvesteringar till ett belopp av en halv miljard euro varje år

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
9.9.2021 9.03 | Publicerad på svenska 9.9.2021 kl. 15.58
Nyhet
Kuvituskuva talous

För att den FoU-intensitet på fyra procent som regeringen eftersträvar ska kunna nås före 2030 krävs det att investeringarna i forskning och utveckling årligen ökar med drygt en halv miljard euro. Detta framgår av en Policy Brief-artikel som publicerades inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet den 9 september.

I storföretags ögon är Finland fortfarande ett attraktivt land med tanke på investeringar, men brister i arbetskraftens kompetens samt Finlands perifera geografiska läge och lägre lönenivå minskar attraktionskraften. Forsknings- och utvecklingsutgifterna ökar i Finland, men regeringens mål kommer inte att nås.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU-verksamhet) kan i bästa fall bidra till större mervärde och högre produktivitet och skapar ofta också arbetstillfällen med en hög inkomstnivå. Innovationer gör det möjligt för företagen att utveckla sådana egenskaper hos produkter, tjänster och produktionsmetoder som konkurrenterna inte har.

Satsningarna på forskning och utveckling ökar ute i världen, men Finland riskerar att komma på efterkälken. För att den FoU-intensitet på fyra procent som Rinnes och Marins regeringar eftersträvat ska kunna nås före 2030 krävs det att FoU-utgifterna årligen ökar med sex procentenheter under 2019–2030.

Forsknings- och utvecklingsutgifterna ökar i Finland, men regeringens mål kommer inte att nås, konstateras det i Policy Brief-artikeln. För att målet ska kunna nås krävs det att den offentliga sektorn utökar sina FoU-investeringar med över 150 miljoner euro per år och de inhemska företagen med cirka 290 miljoner euro per år. Av utländska företag och andra utländska finansiärer krävs en årlig ökning på cirka 70 miljoner euro för finansieringen av forskning och utveckling i Finland.

”Ökad FoU-verksamhet är inte ett mål utan ett medel. Detta gäller såväl företagen som samhällsekonomin. På företagsnivå har målen vanligtvis att göra med framgång på marknaden och lönsamhet. På samhällsekonomisk nivå gäller målen bland annat produktivitet, sysselsättning, ökad välfärd och hållbar utveckling”, konstaterar Jyrki Ali-Yrkkö, som är forskningsdirektör vid Näringslivets forskningsinstitut.

Brist på experter inom det digitala området och även inom andra branscher i Finland

Företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet är utsatt för internationell konkurrens när det gäller placeringsorter. Företagens viktigaste kriterier gällande placeringsort är tillgång på FoU-arbetskraft samt närhet till företagets andra kunder och enheter. Finlands perifera geografiska läge och lägre lönenivå jämfört med till exempel Tyskland och Förenta staterna minskar Finlands attraktionskraft. Finland betraktas dock fortfarande som ett land med ett konkurrenskraftigt förhållande mellan pris och kvalitet med tanke på FoU-investeringar.

Enligt en enkät som riktats till storföretag är behovet av FoU-arbetskraft tudelat. Å ena sidan råder det brist på högskoleutbildade experter inom traditionella yrken, såsom maskinverkstadsteknik och mekanisk och kemisk träförädling, å andra sidan på experter inom det digitala området, såsom programvaruutvecklare och dataanalytiker. Enligt företagen har experter inom det tekniska området dessutom ett bristfälligt affärskunnande.

Forskningsprojektet har lagt fram följande policyrekommendationer:

  • Innovationspolitiken ska vara helhetsbetonad och långsiktig.
  • Offentliga FoU-satsningar på företag bör framför allt inriktas på tillväxtorienterade företag.
  • Det lönar sig att höja maximibeloppet av företagens extra FoU-skatteavdrag och också utreda fördelarna med en mer omfattande allokering av skatteavdraget. Business Finlands forsknings- och utvecklingsstöd bör höjas.
  • Pengar är inte det enda som avgör. Målet bör också vara att minska bland annat problemen med tillgången på arbetskraft inom forskning och utveckling.
  • Den snabbaste politikåtgärden för att lösa problem med tillgången på arbetskraft är att göra det snabbare och lättare för utländska FoU-anställda att få arbetstillstånd.
  • Genom att öka antalet nybörjarplatser inom utbildningen kan man öka tillgången på kompetent arbetskraft på längre sikt.
  • FoU-verksamheten är inget självändamål utan ett sätt att nå mer övergripande samhälleliga och ekonomiska mål.

Forskningsprojektet genomfördes som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Ytterligare information: Jyrki Ali-Yrkkö, forskningsdirektör, Näringslivets forskningsinstitut, tfn 046 851 0501, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Sivun alkuun