Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 1.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.3.2018 13.21
Tiedote 96/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.3.2018 seuraavia asioita:

Yhteensä 32 miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen Maailman ruokaohjelma WFP:lle vuosiksi 2018-2021. WFP on YK:n ruoka-avusta vastaava ohjelma ja yksi Suomen humanitaarisen avun suurimmista kanavista. Yleisavustus on joustavaa ja tehokasta rahoitusta, jota järjestö voi kohdentaa sinne, missä tarpeet ovat suurimmat ja/tai kiireellisimmät. (UM lähetystöneuvos Claus Jerker Lindroos 0295 351 234)
Tiedote

Yhteensä 39 900 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Suomen metsäkeskukselle. Määrärahaa saa käyttää Suomen metsäkeskuksesta annetun lain mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen, muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa ja Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 0295 162 408)

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2017 ja voiton tuloutus. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa rahaston tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Rahaston johtokunta esittää, että Varautumisrahaston tilikauden voitto 15 974 916,06 euroa siirretään ydinenergialain mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 247,56 euroa ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 189 551,74 euroa lisätään näiden rahastojen pääomiin. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 2,6 miljardia euroa. (TEM teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo 0295 047 035)
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen sitoutuminen toimitilojen vuokraukseen, jolla yhdistetään nykyiset erilliset vuokrasopimukset yhdeksi uudeksi vuokrasopimukseksi. Tilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Laippatie 4. Vuosivuokra on noin 2,11 miljoonaa euroa ja tilat noin 16 000 m2. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja päättyy aikaisintaan 30.6.2022. Vuokrasopimusten yhdistämistä tarvitaan tilojen myyntiprosessia varten. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)

Sivun alkuun