Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 10.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.12.2015 13.21
Tiedote 663/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.12.2015 seuraavia asioita:

Yhteensä 11 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etiopian vesihankkeelle: ”Etiopian vesi-, sanitaatio- ja hygieniahanke, III vaihe” vuosille 2016-2019. Etiopia on yksi Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikaisista kumppanimaista. Kehitysyhteistyötä tehdään kolmella sektorilla: Vesisektori, opetussektori ja maaseudun taloudellisen kehityksen sektori. Vesisektorin kehitysyhteistyötä on tehty 1990 luvulta lähtien. Sen ansiosta on Etiopian maaseudulla saatu yli kolme miljoonaa ihmistä puhtaan veden piiriin. Hanke on kolmas vaihe Etiopian maaseudulla toteutettua kahdenvälistä hanketta. Hankkeeseen tulee kuulumaan viisi aluetta. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 0295 351 583)

Yhteensä 20 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nepalin opetussektoriohjelman (II vaihe) tukemiselle vuosina 2016-2020. Nepalin opetussektoriohjelman SSDP:n (School Sector Development Plan) tavoitteena on varmistaa, että kaikilla oppilailla Nepalissa on tasavertainen pääsy laadukkaaseen koulutukseen. SSDP on jatkoa Nepalin opetussektorin ensimmäiselle sektoriohjelmalle SSRP:lle, jota Suomi tukee yhteensä 23 miljoonalla eurolla vuosina 2009-2016. SSRP:n aikana Nepalin opetussektorilla tapahtui merkittävää edistystä. Kouluun pääsy lisääntyi huomattavasti ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutui yleisopetuksessa eli tyttöjä on koulussa yhtä paljon kuin poikia. Heinäkuussa 2016 alkava SSDP-ohjelma perustuu ensimmäisen vaiheen saavutuksiin. Se keskittyy entistä vahvemmin opetuksen laadun ja oppimistulosten parantamiseen. Sektoriohjelma kattaa kaikki opetusasteet esiopetuksesta vuosiluokkaan 12, ja ohjelmaa toteutetaan maanlaajuisesti. (UM lähetystöneuvos Leena Viljanen 0295 351 880)

Yhteensä 12,7 miljoonan euron myöntäminen korkeakoulujen kehitysyhteistyöohjelman (HEI ICI) rahoittamiseen vuosina 2016-2018. Ohjelmasta tuetaan hankkeita, joilla vahvistetaan korkeakoulujen (sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut) ja koulutuksen kapasiteettia kumppanimaissa. Tuen hakijoina toimivat suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Ohjelman rahoitus on luonteeltaan niin sanottua teknistä apua, joka avoimen kilpailun kautta kanavoidaan korkeakouluille harkinnanvaraisena valtionavustuksena. Ohjelma tukee laajalti Suomen kehityspolitiikan prioriteettialoja, joita ovat naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen, vakaan ja toimivan yhteiskunnan kehittäminen, energia, vesi ja ruoan kestävä tuotanto sekä yksityissektorin kehittäminen. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Vuokrasopimuksen tekeminen Hätäkeskuslaitoksen Oulussa sijaitsevan hätäkeskuksen toimitiloista. Toimitiloista tehdään 15.8.2003 päivätyn esivuokrasopimuksen korvaava vuokrasopimus Oulun kaupungin, edustajanaan Liikelaitos Oulun Tilakeskus, kanssa. Uuden sopimuksen vuokra-aika on esivuokrasopimuksen mukainen 30 vuotta laskettuna tilojen käyttöönottoajankohdasta 6.10.2006. Vuokra-ajan pituus ei ole valtion uuden 18.12.2014 päivätyn toimitilastrategian päälinjausten mukainen. Hätäkeskus oli alun perin tarkoitus rakentaa maanalaiseksi suojatilaksi, mutta se rakennettiin vain osittain maan alle suojausratkaisuiltaan suunniteltua kevyempänä. Ratkaisuna toteuttamistavan muutosta on pidettävä kokonaistaloudellisesti edullisena, vaikka neliömäärä on alkuperäistä suunnitelmaa suurempi. Vuosittainen vuokra koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokraa maksetaan elinkustannusindeksiin sidottuna vuosittain 6,25 % arvonlisäverottomista investointikustannuksista 4 004 650 eurosta. Pääomavuokra on vuoden 2015 tasossa noin 300 190 euroa/vuosi ja arvioitu arvonlisäveroton vuosittainen ylläpitovuokran taso on noin 70 380 euroa. Uuden vuokrasopimuksen kokonaisvuokra-arvio ilman arvonlisäveroa on yhteensä noin 370 570 euroa/vuosi ja 30 vuoden vuokra-ajalta yhteensä noin 11 117 000 euroa (alv 0 %). Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta käsitteli 21.8.2003 toimitilan vuokrasopimuksen solmimista, minkä jälkeen esivuokrasopimus tehtiin. Vuoden 2003 hintatasossa vuotuinen vuokra arvioitiin arvonlisäverottomana 506 608 euroksi sisältäen sekä pääomavastikkeet että hoitovastikkeet. Tämä olisi 30 vuodelta yhteensä 15 198 240 euroa ilman arvonlisäveroa, minkä nykyarvo olisi 18 495 059 euroa. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 0295 488 452)

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2016. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Asetuksen tekstiosa vastaa pääosin voimassaolevaa asetusta. Siihen tehdään joitakin teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä sisällöllisiä muutoksia. Maksutaulukkoon lisätään lainmuutosten johdosta joitakin suoritteita ja siitä poistetaan tarpeettomat suoritteet. Keskeinen muutos on vuoden 2016 alusta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille siirtyvien ajo-oikeutta koskevien suoritteiden poistaminen. Hinnantarkistuksia tehdään henkilökortin, pelikasinon tarkastuskäynnin ja suojelupoliisille siirtyvän suppean turvallisuusselvityksen suoritemaksuihin. Henkilökorttia koskevien suoritemaksujen alennus johtuu Väestörekisterikeskuksen tuottaman varmennepalvelun maksun muutoksesta. Muut hinnanmuutokset perustuvat toimivallan siirron jälkeen ja toimivallan keskittämisen johdosta tehtyyn suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten tarkistamiseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (SM neuvotteleva virkamies Elina Rydman 0295 488 586)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Tarkistus tehdään vuoden 2014 vahvistettujen verotustietojen perusteella. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2015 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 14.12.2015. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetus on pääosin voimassa olevan asetuksen mukainen. Maksuperustelain 5 §:n mukaisia maksuttomia suoritteita ovat yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot, julkaisut ja tiedostot itsepalveluna, vähäiset opastus- ja tietopalvelut, Tilastokirjaston lainauspalvelut (pl. kaukolainat) sekä kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille. Tilastokeskuksen muut suoritteet hinnoitellaan maksuperustelain 7 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2017 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Minna Sneck 0295 530 299)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 32.40.95 (Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset) määrärahan ylittäminen 15 000 eurolla. Momentille on osoitettu määrärahaa 20 000 euroa. Vuoden 2015 syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriö teki päätöksen momentin arviomäärärahan ylittämisestä 5 000 eurolla. Momentin käytettävissä oleva määräraha 25 000 euroa on käytetty kokonaan. Korkeimman hallinto-oikeuden 18.11.2015 tekemän päätöksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto on määrätty korvaamaan Valio Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 10 000 eurolla ja hallinto-oikeudessa 5 000 eurolla viivästyskorkoineen, mistä syystä arviomääräraha ylitetään 15 000 eurolla. Tällöin momentilla on käytettävissä arviomäärärahaa yhteensä 40 000 euroa. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2016. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa valtiontakuurahaston talousarvion. Talousarvion mukaan valtiontakuurahaston vuoden 2016 tuloksen ennakoidaan olevan 1 435 000 euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimitilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Turussa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeuttaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset Varsinais-Suomen TE-toimiston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puolesta Itsenäisyydenaukio 2:n toimitiloista. TE-toimiston toimitilojen kokonaispinta-ala on 2 998 m² ja vuosivuokra 0,68 miljoonaa euroa sekä ELY-keskuksen toimitilojen kokonaispinta-ala 5 210 m² ja vuosivuokra 1,1 miljoonaa euroa. Vuokrasopimuksen kesto on 10 vuotta ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika 30.11.2026. Toimitilat otetaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston käyttöön 1.12.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)

Sivun alkuun