Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 12.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.4.2017 13.16
Tiedote 163/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.4.2017 seuraavia asioita:

Rahoitusvakausrahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata talletuspankkien tallettajien saamisia. Talletussuojarahaston tavoitetaso on 0,8 prosenttia korvattavien talletusten määrästä vuoden 2024 heinäkuuhun mennessä. Vuonna 2016 talletussuojamaksuja kerättiin 0,08 prosenttia vuoden 2015 lopussa korvattavia talletuksia vastaava määrä eli 61,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 ei Suomessa ollut talletussuoja- tai kriisinratkaisutapauksia, joten talletussuojarahaston varoja ei ollut tarpeen käyttää tallettajien suojaamiseen eikä kriisinratkaisun rahoitukseen. Korvattavien talletusten määrä vuoden 2016 lopussa oli 76,4 miljardia euroa. Talletussuojarahaston rahastointiaste on siis toistaiseksi 0,16 prosenttia ja rahaston varat olivat vuoden 2016 lopussa reilut 120 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 §:n mukaan rahaston varat muodostuvat valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta suoritetuista varoista, kerättävistä maksuista ja edellisiltä tilikausilta kertyneistä ylijäämistä, jotka ovat rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevalla yhdystilillä. Valtion talousarvioon sisältyvästä määrärahasta suoritetaan vuosittain rahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi tarvittava summa valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n mukaisesti. Siirto rahastoon vuonna 2016 oli 507,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 ei tehty indeksikorotusta. Määräraha käytettiin kokonaisuudessaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 §:n tarkoittamat rahaston varoilla katettavat kustannukset olivat yhteensä noin 0,35 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,3 miljoonaa euroa vuotta 2015 vähemmän. Kulut katetaan rahaston alkusaldosta, joka koostuu aiemmista televisiolupamaksusuorituksista. Vuonna 2016 rahastoon kertyi vähäisessä määrin televisiomaksusuorituksia ja rahastosta tehtiin vähäinen määrä maksun palautuksia. Vuoden 2016 lopussa seuraavalle vuodelle siirtyneiden varojen määräksi muodostui 9,1 miljoonaa euroa, mikä oli 0,285 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmassa arvioitua enemmän ja 0,35 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. (LVM yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 0295 342 077)

Huoltovarmuuskeskuksen omistamien huoneistojen myynti. Huoltovarmuuskeskus on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriöltä valtion kiinteistövarallisuudesta annetun lain mukaista päätöstä luovuttaa Huoltovarmuuskeskuksen vanhoina toimistotiloina aikaisemmin käytetyt huoneistot Helsingissä osoitteessa Pohjoinen Makasiininkatu 7 A ja B. Luovutettavat huoneistot sijaitsevat vanhassa asuintalossa, jonka tilat ovat toimistokäyttöön epäkäytännölliset, ja joihin ei ole saatavissa vaatimukset täyttävää tilaturvallisuutta. Tilat myydään asuntoina parhaan mahdollisimman hinnan saamiseksi ja myynnistä on järjestetty avoin ja läpinäkyvä tarjouskilpailumenettely. Kaikista myytävistä huoneistoista saatiin enemmän kuin yksi sitova tarjous ja parhaat tarjoukset ylittivät selvästi asetetun lähtöhinnan. Myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan huoltovarmuusrahastoon. (TEM neuvotteleva virkamies Olli Hyvärinen 0295 047 006)

Öljysuojarahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja ympäristöministeriön tilinpäätöskannanotto. Ympäristöministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan öljysuojarahaston tilikauden kulujäämä oli 4 006 875,35 euroa. Rahaston hallitus on esittänyt, että kulujäämä kirjataan rahaston omaan pääomaan. Oman pääoman määrä on kulujäämän kirjauksen jälkeen 43 180 146,19 euroa. Ympäristöministeriö toteaa tilinpäätöskannanottonaan muun muassa, että öljysuojarahaston hallitus on toiminnassaan riittävästi ottanut huomioon vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamiseen liittyvät tavoitteet ja on saavuttanut myös asetetut käsittelyaikatavoitteet. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)

Sivun alkuun