Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 14.12.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.12.2017 13.28
Tiedote 591/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.12.2017 seuraavia asioita:

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018. Asetuksen tekstiosa vastaa valtaosin voimassaolevaa asetusta. Asetukseen on lisätty asekeräilijöiden tiedostonpito-oikeuden poistumiseen liittyvä siirtymäajan maksuttomuutta koskeva 2 §:n 5 momentti. Keskeiset hinnantarkistukset perustuvat maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen ja osaltaan aiheutuvat muun muassa yleiskustannusten muutoksista ja säädösmuutoksista. Maksutaulukkoon tehdään lisäksi lainsäädännön muutoksista johtuvat nimikemuutokset sekä muut tarpeelliset tekniset ja sisällölliset muutokset. Nimikemuutoksia tapahtuu erityisesti ampuma-aselain muutosten johdosta. Maksutaulukosta myös poistetaan tarpeettomia suoritteita. Hintatarkistuksia tehdään Poliisihallituksen, suojelupoliisin, Poliisiammattikorkeakoulun ja paikallispoliisin eri luparyhmiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Mika Koponen 0295 481 879)
Tiedote

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus on esitetyillä käsittelymaksuilla 85 prosenttia. Asetuksen 3 ja 4 §:ssä säädetään kuitenkin omakustannusarvoa alemmista ja maksuttomista hakemuksista valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin mukaisesti. Omakustannusarvoa alempi maksu peritään ensimmäistä oleskelulupaa koskevista sekä opiskelijoiden ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa mainittujen sosiaalisiin tarkoituksiin ja koulutustoimintaan liittyvien syiden vuoksi. Aiemmin omakustannusarvoa alempi maksu on peritty ainoastaan alaikäisiltä. Osaan Maahanmuuttoviraston suoritteista, kuten jatko-oleskeluluvista perittävistä maksuista tehdään maltillisia muutoksia kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muun muassa kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (SM erityisasiantuntija Kirta Sandström 0295 488 604)
Tiedote

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018. Asetus vastaa pääosin voimassa olevaa asetusta. Maksuihin tehdään vain vähäisiä muutoksia. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa osa suoritteista pidetään voimassa olevan asetuksen tavoin sosiaalisin perustein alennetun omakustannusarvon mukaisina suoritteina. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvan maistraattien maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan 81 prosenttiin vuonna 2018. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 30.6.2018 saakka. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018-2019. Asetus on pääosin voimassa olevan asetuksen mukainen. Maksuperustelain 5 §:n mukaisia maksuttomia suoritteita ovat yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot, julkaisut ja tiedostot itsepalveluna käytettyinä; pienet opastus- ja tietopalvelut; Tilastokirjaston lainauspalvelut; kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille. Tilastokeskuksen muut suoritteet hinnoitellaan maksuperustelain 7 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein. Asetuksen mukainen Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuodelle 2018 on 100 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Minna Sneck 0295 530 299)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista. Asetuksen kohteena olevien suoritteiden tuotto vuonna 2018 arvioidaan olevan noin 6 334 000 euroa. Arvion mukaan asetuksen voimassaoloaikana saavutetaan julkisoikeudellisten metsästystä koskevien suoritteiden osalta 101 prosentin kustannusvastaavuustaso. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien metsästys- ja kalastussuoritteiden osalta arvioidaan saavutettavan 102 prosentin kustannusvastaavuustaso. Sen sijaan julkisoikeudellisten kalastusta koskevien suoritteiden osalta kustannusvastaavuustaso jää selvästi alle 100 prosentin. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019. Kiinteistötoimitusmaksuja alennetaan keskimäärin 0,8 prosenttia vuoden 2018 alusta. Työkorvauksena laskutettavien aikaveloitteisten toimitusten tuntihintaa alennetaan kahdella eurolla 90 eurosta 88 euroksi (-2,2 %) ja yleisimmän kiinteähintaisen toimituksen eli lohkomisen pinta-alaperusteisia toimituskorvauksia keskimäärin 0,1 prosenttia siten, että pienimmistä alle 0,1 ha:n lohkomisista perittävä kiinteistötoimitusmaksu alentuu noin 2,3 prosenttia. Muutostarve perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitustuotannon ja toimintamenettelyjen tehostumiseen. Maksut noudattavat vuodelle 2018 arvioitua kustannustasoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään suoritteiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista, liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista sekä muista Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista. Uusi asetus on samansisältöinen kuin nykyinen voimassa oleva asetus. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (LVM ylitarkastaja Pirjo Karttunen 0295 342 605)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista. Uusi asetus säilyy pykäläsisällöltään pääosin nykyisen voimassa olevan asetuksen kaltaisena muutoin paitsi, että asetukseen tehdään tarvittavia teknisiä päivityksiä. Asetuksen maksutaulukon suoritteet säilyvät pääosin samoina kuin nykyisessä maksutaulukossa. Ajo-oikeudet ja tutkinnot sekä luvat ja valvonta -suoriteryhmien maksut säilyvät suurelta osin nykytasolla. Ajoneuvojen rekisteröinti -suoriteryhmän maksuihin tehdään keskimäärin 15 prosentin maksunalennuksia kustannusvastaavuuden toteutumiseksi. Muut suoritemuutokset ovat kohdennettuja maksumuutoksia ja yksittäisiä lainsäädännön edellyttämiä suoritemuutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (LVM ylitarkastaja Pirjo Karttunen 0295 342 605)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen) arviomäärärahan ylittäminen 12 000 000 eurolla. Momentille on myönnetty määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa 274,5 miljoonaa euroa, ensimmäisessä lisätalousarviossa 10 miljoonaa euroa ja kolmannessa lisätalousarviossa 40 miljoonaa euroa eli momentin määräraha on yhteensä 324,5 miljoonaa euroa. Ministeriö teki 12.10.2017 päätöksen arviomäärärahan ylittämisestä 40 miljoonalla eurolla, koska momentilla oli ylitystarve jo ennen kolmannen lisätalousarvion voimaantuloa. Määrärahoja on 7.12.2017 jäljellä 12,7 miljoonaa euroa käytettäväksi aiemmin tehtyihin sitoumuksiin. Tarkentunut arvio loppuvuoden käytöksi on 24,7 miljoonaa euroa. Edellä olevan johdosta momentin arviomääräraha ylitetään 12 000 000 eurolla. Tällöin momentilla on käytettävissä arviomäärärahaa yhteensä 336 500 000 euroa. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Uusi asetus vastaa voimassaolevaa asetusta. Asetuksen mukaisiin maksuihin ei kahta teknisluonteista tarkistusta lukuun ottamatta tehdä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (TEM hallitussihteeri Mika Kotala 0295 047 033)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2018. Vuonna 2018 turkistuottajien vuosiloman enimmäismääräksi säädetään 18 päivää ja lisävapaan enimmäismääräksi säädetään 120 tuntia turkistuottajaa kohti. Enimmäismäärät pysyvät samoina kuin vuonna 2017. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (STM hallitussihteeri Anne Vänskä 0295 163 507)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2018. Poronhoitajien sijaisavun enimmäismääräksi vuonna 2018 säädetään 200 sijaisaputuntia poronhoitajaa kohden. Enimmäismäärä pysyy samana kuin vuonna 2017. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (STM hallitussihteeri Anne Vänskä 0295 163 507)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 33.60.33 (Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin) ylittäminen 8 000 000 eurolla. Vuoden 2017 talousarviossa varattiin arviomäärärahana momentille 94 140 000 euroa. Sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevien lääkärien, käytännön koulutuksessa olevien hammaslääkärien että lääketieteen erikoistuvien lääkärien määrä on kasvanut voimakkaasti. Tämä on ollut seurausta sekä aikaisempaa suuremmasta valmistuvien lääkärien ja hammaslääkärien määrästä, ulkomailta Suomeen tulevien lääkärien ja hammaslääkärien määrän kasvamisesta että suuresta halukkuudesta erikoistua. Koulutuksessa olevien lääkärien ja hammaslääkärien määrän kasvamisella on välitön vaikutus maksettaviin kuukausikorvauksiin. Lisääntynyttä koulutushalukkuutta ei osattu huomioida riittävästi korvauksen suuruutta laskettaessa vuodelle 2017. (STM ylitarkastaja (STM ylitarkastaja Satu Seikkula 0295 163 234)

Sivun alkuun