Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 15.2.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.2.2018 13.28
Tiedote 69/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.2.2018 seuraavia asioita:

Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjaushankkeen toteuttaminen ja juhlahuoneiston vuokraaminen. Peruskorjaus on tarkoitus käynnistää vuonna 2018. Peruskorjauksessa kiinteistön käyttötarkoitus pidetään nykyisellään. Arvion mukaan kiinteistö on otettavissa uudelleen käyttöön 1.9.2020. Valtioneuvoston kanslia vuokraa kokonaisvuokrasopimuksella kiinteistön Senaatti-kiinteistöltä. Tilojen vuokrauskustannukset ovat 1.2.2020 alkaen 1,648 miljoonaa euroa/vuosi (vuokrauskustannusten muutos noin 1,225 miljoonaa euroa/vuosi). Investoinnit kalusteisiin ja muuhun irtaimistoon ovat 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2018. Rakennusinvestoinneista vastaa Senaatti-kiinteistöt. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot) arviomäärärahan ylittäminen 1 200 000 eurolla. Momentin määräraha oli vuoden 2017 talousarviossa 28 540 000 euroa. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvonlisäveromenoista. (OKM talouspäällikkö Pasi Rentola 0295 330 211)

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite vuodelle 2018. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 102,2 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle vuoden 2019 aikana 100,7 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuotta 2018 koskevan tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295 162 238)

Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2018 määrärahan jakaminen ja vuoden 2017 määrärahan jaon muuttaminen. Määräraha yhteensä 10 250 000 euroa jaetaan seuraavasti: Avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 50 000 euroa, kalastuksenvalvonta 100 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 1 mom. 1 kohta 2 450 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 1 mom. 2 kohta 1 435 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 1 mom. 3 kohta 1 810 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 2 momentti 125 000 euroa, maksunkantokulut 700 000 euroa ja viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 3 580 000 euroa. Vuoden 2017 talousarvion määrärahan jakoa muutetaan siten, että kalastuslain 82 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisiin käyttötarkoituksiin osoitetusta määrärahasta 150 000 euroa siirretään käytettäväksi kalastuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin menoihin. (MMM kalatalousylitarkastaja Roni Sélen 0295 162 462)

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin. Poikkeuslupa myönnetään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankkeelle, jossa peruskorjataan tilat uudelle HUS-Apteekille. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2018-2020. Rakennus tulee kuntayhtymän omistukseen siihen saakka kunnes sote- ja maakuntauudistus toteutuu. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 5,5 miljoonaa euroa. (STM erityisasiantuntija Anne Arvonen 0295 163 285)

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin. Poikkeuslupa myönnetään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hankkeelle, joka toteutetaan uudisrakentamisena. Hanke sisältää sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon toimintoja. Hakija toteuttaa keväällä 2018 hankkeen allianssimallilla, jonka kehitysvaihe alkaa keväällä. Hankkeen toteutusvaihe alkaa vuonna 2020 ja rakennus otetaan käyttöön vuonna 2023. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 388,5 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 248 miljoonaa euroa (sisältäen kiinteät sairaalalaitteet ja lääkintälaitteiden hankinnan). (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko 0295 163 545)

Sivun alkuun