Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 17.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.12.2015 13.00
Tiedote 677/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.12.2015 seuraavia asioita:

Vuoden 2015 talousarvion momentin 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan ylittäminen 42 636 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu vuoden 2015 ennakoitua suuremmasta turvapaikanhakijoiden määrästä. Turvapaikanhakijoiden vastaanottomenojen mitoittaminen vastaamaan hakijamäärää ja perustettavien vastaanottokeskusten tarvetta ajantasaisesti on ollut haasteellista määrän kasvettua nopeasti. Arvio momentille tarvittavasta kokonaismäärärahasta on 128 380 000 euroa, josta talousarvioissa ja lisätalousarvioissa rahoitusta on myönnetty 85 744 000 euroa. (SM osastopäällikkö Jukka Aalto 0295 488 510)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 26.40.63 (Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet) määrärahan ylittäminen 6 238 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu vuoden 2015 ennakoitua suuremmasta turvapaikanhakijoiden määrästä. Johtuen hakijoiden suuresta määrästä vastaanottokeskusten perustamista on syksyn aikana nopeutettu, jotta kaikille hakijoille saadaan majoitustilat ja tarvittava perusylläpito. Vastaanotto- ja käyttörahamaksuja ehtii realisoitua ennakoitua enemmän vuodelle 2015 johtuen vastaanottokeskusten ennakoitua nopeammasta perustamisesta. Arvio momentille tarvittavasta kokonaismäärärahasta on 27 928 000 euroa, josta talousarvioissa ja lisätalousarvioissa rahoitusta on myönnetty 21 690 000 euroa. (SM osastopäällikkö Jukka Aalto 0295 488 510)

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Maahanmuuttoviraston suoritteista perittävät maksut pysyvät ennallaan. Maksujen suuruus vastaa pääsääntöisesti suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Maksujen kustannusvastaavuus on noin 90-100 prosenttia. Asetuksen 3 ja 4 §:ssä säädetään kuitenkin omakustannusarvoa alemmista ja maksuttomista hakemuksista valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin mukaisesti. Omakustannusarvoa alempi maksu peritään edelleen alaikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista. Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muun muassa kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Sanna Sutter 0295 488 633)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 26.01.29 (Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 14 500 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu momentin liian alhaisesta määrärahatasosta suhteessa toimintamenojen määrään sekä kasvaneesta toimintamenojen käytöstä johtuen turvapaikkahakijamäärän kasvusta, ICT-hankkeista, painatuspalvelujen lisääntymisestä passien volyymien kasvun myötä ja poliisin operatiivisen toimintakyvyn turvaamiseksi saadusta lisärahoituksesta. (SM laskentapäällikkö Kati Korpi 0295 488 513)

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta. Väestörekisterikeskuksen maksullisten julkisoikeudellisten varmennepalveluiden maksuja lasketaan uusien kohonneiden tuotantomääräarvioiden vuoksi. Uusilla maksuilla tavoitellaan 100 prosentin kustannusvastaavuutta. Väestörekisterikeskuksen maksullisista julkisoikeudellisista tietopalveluista ylikatteisiksi osoittautuneiden kyselypalveluiden maksuja lasketaan 7,7 prosenttia ja alikatteisiksi osoittautuneiden eräkäyttöisten palveluiden maksuja nostetaan 10 prosenttia. Maksullisten julkisoikeudellisten tietopalveluiden kustannusvastaavuudeksi ennustetaan vuonna 2016 muodostuvan 96 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2016 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2016 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2013 ja 2014 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Valtionavustuksen myöntäminen Helsingin kaupungille Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeeseen. Valtionavustus myönnetään Helsingin kaupungin keskustakirjaston perustamiskustannuksiin. Vuoden 2014 talousarviossa merkkihankkeelle on 1 miljoonan euron määräraha ja vuoden 2015 talousarviossa merkkihankkeelle on viiden miljoonan euron määräraha. Helsingin kaupungille on tarkoitus myöntää yhteensä kuuden miljoonan euron valtionavustus vuosien 2014 ja 2015 määrärahoista. Kokonaisuutena avustusta myönnetään Helsingin kaupungille Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos Leena Maria Aaltonen 0295 330 344)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista. Asetuksen kohteena olevien suoritteiden tuotto vuonna 2016 arvioidaan olevan noin 5 738 000 euroa. Vuoden 2016 tuoton arvioidaan muodostuvan siten, että sitä kertyisi julkisoikeudellisina suoritteina olevista metsästysluvista noin 2 680 000 euroa ja vastaavista kalastusluvista 520 000 euroa. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista metsästystä koskevista suoritteista tuottoja arvioidaan kertyvän 600 000 euroa ja vastaavista kalastusta koskevista suoritteista 1 240 000 euroa. Näistä tuotoista merkittävä osa koostuu metsästys- ja kalastusoikeuden vuokratuloista sekä virkistyskalastusluvista. Pohjois-Suomen varmuusvarantosiemenen myynnistä arvioidaan vuonna 2016 kertyvän noin 700 000 euroa. Arvion mukaan asetuksen voimassaoloaikana saavutetaan julkisoikeudellisten metsästystä koskevien suoritteiden osalta 100 prosentin kustannusvastaavuustaso. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien metsästys- ja kalastussuoritteiden osalta arvioidaan saavutettavan 110 prosentin kustannusvastaavuustaso. Sen sijaan julkisoikeudellisten kalastusta koskevien suoritteiden osalta kustannusvastaavuustaso jää selvästi alle 100 prosentin. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017. Kiinteistötoimitusmaksuja korotetaan siten, että korotusten painotettu yhteisvaikutus maksuihin on noin 2,8 prosenttia. Lohkomisen, joka on toimituksista yleisin, maksut nousevat 2,7 prosenttia ja aikaveloitteisten toimitusten 2,9 prosenttia. Korotustarve aiheutuu kustannustason noususta. Voimassa oleva asetus perustuu vuoden 2013 kustannustasoon. Maksut noudattavat vuodelle 2016 arvioitua kustannustasoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla viraston julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista, kiinteinä perittävistä maksuista sekä muista maksullisista suoritteista. Asetus on sisällöltään voimassa olevan asetuksen kaltainen muutoin paitsi, että maksuasetukseen tehdään tarvittavat päivitykset koskien suoriteryhmittelyä ja suoritteita. Asetuksen maksutaulukon suoritteet ovat pitkälti samat kuin nykyisessä maksutaulukossa. Uusina suoritteina on lisätty poliisilta ajokorttitoimivallan siirron mukaiset ajokortteihin ja muihin henkilölupiin liittyvät suoritteet. Merenkulun suoritteiden maksuja on korotettu kauttaaltaan kustannusvastaavuudesta johtuen. Muut suoritemuutokset ovat kohdennettuja maksumuutoksia ja yksittäisiä lainsäädännön edellyttämiä suoritemuutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 siirtymäsäännöksin ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Määrärahan siirtäminen valtion televisio- ja radiorahastoon. Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää valtion vuoden 2016 talousarvion momentille 31.40.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) sisältyvän 507 948 000 euron määrärahan kokonaisuudessaan valtion televisio- ja radiorahastoon. Siirto on tarkoitus toteuttaa välittömästi valtion vuoden 2016 talousarvion tultua voimaan. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain mukaan rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Pykälän mukaan 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti laissa säädetyllä indeksillä. Määräraha vuonna 2015 oli 507 948 000 euroa. Indeksitarkistusta vuodelle 2016 ei toteuteta. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 32.20.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) määrärahan ylittäminen 2 000 000 eurolla. Viennin jälleenrahoitusmalli otettiin tilapäisesti käyttöön vuosiksi 2009-2012. Momentin 32.20.80 lainan nostot sekä suojaus- ja muut kulut liittyvät vanhoihin sitoumuksiin ja perustuvat Valtiokonttorin varainhankintaan perustuviin luottoihin. Valtion vuoden 2015 talousarvion momentille 32.20.80 on budjetoitu 459 295 000 euroa. Neljännessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin lisäystä 44 355 000 euroa. Lisäystarve perustui Euroopan keskuspankin 28.10.2015 valuuttakurssiin EUR/USD 1.1017. Yhteensä määrärahaa on myönnetty 503 650 000 euroa. Lokakuun jälkeen euro on heikentynyt suhteessa Yhdysvaltain dollariin (9.12.2015 EUR/USD 1.0941) ja tämä aiheuttaa suojaussopimusten osalta kurssitappioita momentille 32.20.80. Samanaikaisesti syntyy jälleenrahoituslainoista kurssivoittoja tulomomentille 15.01.04. Valuuttakurssimuutoksista johtuen momentin ylitystarpeen arvioidaan olevan enintään 2 000 000 euroa, jolla pystytään kattamaan kurssieroista johtuvat lisätarpeet EUR/USD aina 1.02 tasoon asti, mikäli euro heikkenisi lisää hetkellisesti loppuvuoden aikana. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista. Maksut pidetään pääsääntöisesti nykyisen maksuasetuksen mukaisina eräitä tarkistuksia lukuun ottamatta. Suoritteiden lisähintana laskutettavat tuntihinnat pidetään myös entisellään. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2016 talousarvion vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion vuodelle 2016 rahaston ehdotuksen mukaisesti. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttaa lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2016 ovat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 265 349 euroa. Tähän sisältyvät Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty 60 000 euron varaus, rahastolainojen myöntämistä tukevia taloudellisia selvityksiä varten tehty 50 000 euron varaus sekä Ydinjätetutkimusrahaston evaluointia varten tehty 40 000 euron varaus. Hallintokulut kasvavat edelliseen talousarvioon nähden 40 405 euroa. Hallintokulujen kasvu johtuu erityisesti edellä mainituista ydinjätetutkimusrahaston evaluoinnista. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2014 päättyessä oli noin 2,4 miljardia euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Pia Nordberg 0295 048 274)

Määrärahan käyttöperusteen muuttaminen ja ylittäminen momentilla valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (33.30.60) erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävien muutosten johdosta. Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävien muutosten kustannuslisäysvaikutusten enimmäismäärä määritellään valtion talousarviossa. Momentin valtion osuus sairausvakuutuslaissa johtuvista menoista selvitysosassa määrätään, että erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannuslisäys saa olla vuositasolla enintään 8 400 000 euroa. Erityiskorvattavuushakemukset käsitellään sen vuoden talousarvion määrärahaa kuluttavina minä ne ovat saapuneet lääkkeiden hintalautakuntaan. Vuoden 2015 budjettia on tällä hetkellä jäljellä noin 3 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 lopullinen tilanne selviää vasta keväällä 2016, kun vuoden budjetin piiriin kuuluvat kaikki vuoden 2015 aikana tulleet hakemukset on käsitelty. Lautakunnassa on käsiteltävän Forxiga ja Xigudo lääkkeiden erityiskorvattavuus hakemukset. Kelan arvion mukaan valmisteiden kustannusvaikutus on noin 7,9 miljoonaa euroa. Asiaa ei voida ottaa käsittelyyn ennen kuin lautakunnalla on tieto siitä, onko riittävästi rahaa tehdä asiasta päätös. Jotta päätös kyseisten lääkkeiden erityiskorvattavuudesta voidaan tehdä, käyttöperustetta tulee muuttaa siten, että erityiskorvattavien lääkkeiden muutoksista aiheutuvaa lisäystä voidaan ylittää enintään 7 900 000 eurolla. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

Vuoden 2013 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 3 000 000 euron määrärahan siirtäminen öljysuojarahastoon. Määrärahan siirto turvaa öljyn pilaamien alueiden kunnostamisen tarvittavassa laajuudessa. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)

Sivun alkuun