Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 21.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.4.2016 13.27
Tiedote 168/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.4.2016 seuraavia asioita:

Suomen New Delhin suurlähetystön peruskorjauksen kustannusarvion hyväksyminen ja korjaustöiden aloittaminen. Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaan 2016-2019 on sisällytetty 12,1 miljoonan euron määräraha New Delhin suurlähetystön peruskorjaushankkeelle. Kokonaiskustannusarvio on noussut 14,2 miljoonaan euroon. Ulkoasiainministeriö hyväksyy uuden kustannusarvion ja antaa korjausrakennustöille aloitusluvan. (UM ylitarkastaja Hanni Sippo 0295 350 759)

Sopimus lainalimiittijärjestelystä EU:n yhteisen kriisinratkaisuneuvoston kanssa. Valtiovarainministeriö hyväksyy sopimuksen valtion vuoden 2016 talousarvion luvun 28.92 perusteluista ilmenevän valtuuden mukaisesti. Lainalimiittijärjestelyn ja sen puitteissa myönnettävien lainojen ehdot on määritelty pankkiunioniin osallistuvien jäsenvaltioiden kesken yhdenmukaisessa lainasopimuksessa, jonka sisältö on vahvistettu EU:n neuvoston kokouksen yhteydessä joulukuussa 2015. Lainalimiittijärjestelyn puitteissa myönnettävien lainojen enimmäismäärä voi olla enintään 1 083 500 000 euroa. Lainat myönnetään vakuutta vaatimatta. Valtiovarainministeriö päättää lainalimiittijärjestelyn puitteissa myönnettävistä lainoista erikseen. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

Vuoden 2016 talousarvion momentin 32.40.95 (Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 300 000 eurolla. Momentille on osoitettu vuoden 2016 talousarviossa määrärahaa 20 000 euroa. Markkinaoikeuden 30.3.2016 tekemän päätöksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto on määrätty korvaamaan Eltel Networks Oy:n ja Eltel Group Oy:n oikeudenkäyntikuluja 300 000 euroa viivästyskorkoineen. Työ- ja elinkeinoministeriö on ehdottanut 300 000 euron lisäystä momentille 32.40.95 vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen. Koska lisätalousarvio ei ehdi tulla voimaan ennen momentin ylitystarvetta, momentin arviomääräraha ylitetään 300 000 eurolla. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Yhteensä 25 000 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiölle vuonna 2016. Avustus myönnetään käytettäväksi julkista terveydenhuoltoa harjoittavan lastensairaalan rakentamiskustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut avustuspäätöksen, jonka ehtojen mukaan rakennettavan sairaalan toiminnan on oltava luonteeltaan ei-taloudellista kaikin osin, ja sen on vastattava lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon valtakunnalliseen hoitotarpeeseen. Vuoden 2016 valtionavustus maksetaan avustuksen saajalle yhdessä erässä toteutuneita todellisia rakentamiskustannuksia vastaan, kun saaja on toimittanut ministeriölle selvityksen rakentamisurakan kuluista. Maksatuksen edellytyksenä on, että rakentamistoimet on kilpailutettu. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)
Tiedote

 
Sivun alkuun