Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 22.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.3.2018 13.19
Tiedote 145/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.3.2018 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan valtion eläkerahaston sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotulos toiminnan kulujen jälkeen oli 696,5 miljoonaa euroa (568,4 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja taseen loppusumma 15,3 miljardia euroa (15,0 miljardia euroa vuonna 2016). Taseessa sijoitukset on arvostettu hankintahintaan. (VM finanssineuvos Markku Puumalainen 0295 530 206)

Rahoitusvakausrahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata talletuspankkien tallettajien saamisia. Talletussuojarahaston tavoitetaso on 0,8 prosenttia korvattavien talletusten määrästä vuoden 2024 heinäkuuhun mennessä. Vuonna 2017 talletussuojarahastoon kerättiin kaikilta Suomessa toimiluvan saaneilta talletuspankeilta yhteensä noin 44,5 miljoona euroa talletussuojamaksuja. Vuonna 2017 ei Suomessa ollut talletussuoja- tai kriisinratkaisutapauksia, joten talletus suojarahaston varoja ei ollut tarpeen käyttää tallettajien suojaamiseen eikä kriisinratkaisun rahoitukseen. Tammikuussa 2017 talletussuojarahastosta siirrettiin varoja noin 19,4 miljoonaa euroa Ruotsin valtiokonttoriin (Riksgälden) Nordea Pankki Suomi Oyj:n sulauduttua ruotsalaiseen emoyhtiöönsä Nordea Bank AB:hen. Siirto vastaa suuruudeltaan pankilta siirtymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana kerättyjä talletussuojamaksuja ja perustuu talletussuojadirektiivissä säädettyyn ETA-alueella tehtävään yhteistyöhön. Talletussuojarahaston varat olivat vuoden 2017 lopussa noin 147 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,29 prosenttia rahastointiastetta suhteessa vuoden 2017 päättymishetken yhteenlaskettuihin korvattaviin talletuksiin. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2017 oli 27 724 762,10 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 336 534 151,26 euroa. Osana hallitusohjelman kärkihankerahoitusta Makeraan siirrettiin 30 miljoonaa euroa (11 miljoonaa euroa vuonna 2016) valtion talousarviosta käytettäväksi maatalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Lisäksi valtion vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa osoitettiin Makeralle kolmen miljoonan euron määräraha käytettäväksi sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin, joilla voidaan edistää maataloustuotteiden kilpailukykyä niin Suomessa kuin vientimarkkinoilla. Tuloja rahastoon kertyi 123,2 miljoonaa euroa, kun tuloihin lasketaan mukaan edelliseltä vuodelta siirtyneet sitomattomat varat. Rahaston menot koostuvat pääosin myönnetyistä avustuksista. Suunnitelluista menoista sidottiin 55,7 prosenttia. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Rahaston alijäämä 75 320,25 euroa tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 7 688 402,70 euroa. Vuonna 2017 rahastoon tehtiin 200 000 euron siirto valtion talousarviosta. Maatalouden interventiorahasto voi toimintojensa väliaikaista rahoittamista varten ottaa tietyin ehdoin lainoja. Vuoden 2017 lainaa otettiin yhteensä 5 000 000 euroa ja vuoden lopussa sitä oli 5 000 000 euroa. Vuonna 2017 interventio-ostoja tai -myyntejä ei tehty, koska markkinahinnat pysyivät viljoilla interventiohintaa korkeammalla ja maitojauheella teollisuus ei tarjonnut sitä julkiseen interventiovarastointiin. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2018. Valtion vuoden 2018 talousarviossa momentille 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) myönnettyä 56 230 000 euron määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla myönnettävien tukien maksamiseen. Talousarvion mukaan vuonna 2018 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisia tukipäätöksiä enintään 59 000 000 eurolla, jonka lisäksi on käytettävissä vuodelta 2017 siirtynyttä myöntämisvaltuutta 20 254 234 euroa. Lisäksi momentille 30.40.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) on myönnetty 50 000 euroa, jonka lisäksi vuosilta 2016 ja 2017 on vuodelle 2018 siirtynyt lainarahaa käytettäväksi yhteensä 100 000 euroa. Määrärahoilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin. Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) Suomen metsäkeskukselle kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla tehtäviin tukipäätöksiin myöntämisvaltuutta 79 254 000 euroa ja määrärahaa 46 600 000 euroa. Kumotun kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla hyväksytyistä rahoituspäätöksistä aiheutuviin menoihin osoitetaan momentilta 30.40.44 määrärahaa 9 630 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

Sivun alkuun