Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 25.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.1.2018 13.27
Tiedote 31/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.1.2018 seuraavia asioita:

Yhteensä 12 000 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Crisis Management Initiative ry:n (CMI) ohjelmalle vuosille 2018-2021. CMI on johtava asiantuntijajärjestö konfliktinratkaisussa. CMI:n Kohti rauhaa - konflikti kerrallaan -ohjelman pitkän aikavälin tavoite on ehkäistä ja ratkaista väkivaltaisia poliittisia konflikteja. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 10 060 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen World Vision ry:lle (SWV) vuosille 2018-2021. SWV:n ohjelma on linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa. Lasten ml tyttöjen oikeuksien edistäminen on keskeinen osa ohjelman tulostavoitteita. Ohjelmalla tuetaan myös naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja oikeuksia. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 17 760 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen Punaiselle Ristille (SPR) vuosille 2018-2021. Ohjelman pitkän aikavälin tulostavoite on vahvistaa haavoittuvimpien ihmisten ja yhteisöjen omaehtoista selviytymiskykyä ja katastrofikestävyyttä. Ohjelmatavoitteeseen päästään terveyteen ja katastrofivalmiuteen keskittyvien hankkeiden välittömien tavoitteiden kautta. Ohjelma parantaa terveyttä yksilö- ja yhteisötasoilla sekä vähentää haavoittuvaisuutta katastrofin tai konfliktin sattuessa. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 20 280 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen Lähetysseura ry:lle (SLS) vuosille 2018-2021. SLS:n ohjelma painottuu erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistamiseen ja yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Ohjelmassa on vahva ympäristö- ja ilmasto-osuus sekä katastrofiriskien hallintaa. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 11 720 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry:lle vuosille 2018-2021. SASK:n kehitysyhteistyöohjelman pitkän aikavälin kehitysvaikutukseksi on määritelty, että vuoteen 2030 mennessä SASK:n ohjelmamaiden mies- ja naistyöntekijöiden oikeudet toteutuvat selvästi aiempaa paremmin. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 18 800 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Fida International ry:lle vuosille 2018-2021. Vuonna 2018 alkavan uuden ohjelmakauden pääpaino siirtyy haavoittuvimmassa asemassa elävien lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseen. Järjestö rohkaisee paikallisia kumppaneitaan kehittämään vaikuttamistyötä näiden oikeuksien toteuttamiseksi. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 17 850 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Plan International Suomelle vuosille 2018-2021. Ohjelman tavoitteena on 10-19-vuotiaiden tyttöjen voimaantuminen päättämään omaa elämää koskevista asioista. Tavoitteena on, että he voivat välttyä lapsiavioliitoilta ja päättää seksuaali- ja lisääntymisterveydestään ja ovat tietoisia niihin liittyvistä oikeuksistaan. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 11 480 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Pelastakaa Lapset ry:lle vuosille 2018-2021. Ohjelma täydentää hyvin Suomen kehityspolitiikkaa keskittymällä lasten oikeuksien toteutumiseen tukemalla painopisteitä yhteiskuntien demokraattisuuden lisäämiseksi ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistamiseksi. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 21 600 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) vuosille 2018-2021. KUA:n globaaliohjelman "Oikeudenmukaiset ja muutoskykyiset yhteiskunnat" pitkän aikavälin tavoiteltu kehitysvaikutus on, että hauraissa ympäristöissä elävät ihmiset ovat voimaantuneita toimimaan positiivisen ja kestävän muutoksen hyväksi luoden sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia yhteiskuntia. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Yhteensä 11 530 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Kepa ry:lle vuosille 2018-2021. Ohjelmansa avulla Kepa pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan toimintakykyä niin Suomessa kuin globaalistikin. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen (Säkylä) allekirjoittaminen. Säkylän toimitilojen vuokraaminen perustuu puolustusvoimien koulutuksen järjestelyiden tukemiseen Porin prikaatissa. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 31.12.2019. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa 1.1.2019. Hanke käsittää Porin prikaatiin Säkylän-Niinisalon varuskunnan alueelle Säkylän Huovinrinteelle peruskorjattavaksi kasarmi 3:n, uudisrakennettavaksi piharakennuksen ja takapihan parannuksen. Kasarmi 3 peruskorjataan vastaamaan nykyisen toiminnan vaatimia tila- ja turvallisuustarpeita. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 14 691 520 euroa (sis. alv:n osuuden 2 843 520 euroa, hintataso 8/2017). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 1 466 511 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 286 324 euroa/vuosi). Hankkeen kustannusten lisäys on yhteensä 440 819 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 85 320 euroa/vuosi). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295 140 450)

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n anomus liittyen ammattikorkeakoulun tilahankkeeseen ja hankkeen vaikutuksiin valtiolta lahjoituksena saatujen kiinteistöjen palautusvelvollisuuteen. Savonia-ammattikorkeakoulu oy on toteuttamassa Savilahden kampushanketta toimitilaratkaisujensa tehostamiseksi ja on päättänyt keskittää toimintonsa pääosin Savilahden alueelle. Hallituksen päätöksen mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n Opistotieltä Savilahteen siirtyvät toiminnot voidaan sijoittaa Technopolis Kuopio Oy:n tiloihin tietyin edellytyksin. Technopolis rakentaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle uudistilaa ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy ostaa kiinteistöyhtiön osakkeita, jotka antavat tilojen hallintaoikeuden Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle. Uudistilojen rakentamisen, osakeostojen, tilamuutosten, kalustamisen ja varustamisen kustannusarvio on yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Valtio on luovuttanut korvauksetta Kuopion kaupungille Opistotie 2 -kiinteistön rakennuksineen ja irtaimistoineen 13.2.1995. Kuopion kaupunki on siirtänyt mainitun kiinteistön rakennuksineen ja irtaimistoineen sekä palautusvelvollisuuksineen Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle 21.6.1995. Lisäksi valtio on luovuttanut korvauksetta Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle 29.1.1996 Sairaalakatu 6-8 -kiinteistön rakennuksineen ja irtaimistoineen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle, että Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toteuttaessa ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymää hankesuunnitelmaa kampuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö ei tule määräämään palautettavaksi valtion luovuttaman omaisuuden suhteellisen osan osuutta omaisuuden käyvästä arvosta (13 371 377 euroa) esitettyjen ehtojen toteutuessa. (OKM opetusneuvos Eija Somervuori 0295 330 415)

Valtion vuoden 2018 talousarviossa osoitetusta 49 000 000 euron siirtomäärärahasta 39 000 000 euron siirtäminen Maatilatalouden kehittämisrahastoon. Määrärahaa saa käyttää maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna määrärahassa on lisäystä 19 000 000 euroa, mistä 8 000 000 euroa on vuoden 2017 talousarviossa päätettyä kärkihankerahoituksen vuosittaisen ajoittumisen muutosta. Siirrettävällä määrärahalla on tarkoitus rahoittaa hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -strategiseen tavoitteeseen sisältyvän kärkihankkeen 4 (Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun) toimenpiteitä. Määrärahaa käytetään maatalouden kokonaan kansallisesti rahoitettavien investointiavustusten rahoittamiseen. Tämän lisäksi rahoitusta on mahdollista käyttää myös muihin hallitusohjelmaan sisältyvää ruoantuotannon kannattavuuden turvaamista koskevaa tavoitetta edistäviin toimenpiteisiin. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Valtion vuoden 2018 talousarviossa momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 200 000 euron kiinteän määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan maatalouden interventiorahastoon (MIRA). (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2018 myöntää, rajaaminen. Makeran vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien tulojen määräksi arvioitu 126,6 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmassa esitetty 3,4 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 58,3 miljoonaa euroa eli yhteensä 61,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2018 myöntää, rajataan 12 miljoonaan euroon. (MMM maaseutuekonomisti Saara Meurasalo 0295 162 035)

Rahapelitoiminnan tuotosta yhteensä 342 000 000 euron jakaminen avustuksina vuonna 2018. Arvioidusta tuotosta jätetään jakamatta 15 975 000 euroa. Avustukset jaetaan julkisia sosiaali- ja terveyshuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. Rahapelitoiminnan tuotosta kohdistetaan lisäksi 85 188 000 euroa Valtiokonttorille tueksi sotaveteraaneille ja 30 000 000 euroa sotilasveteraanikorvauksiin. (STM johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki 0295 163 382)
Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sitoutuminen toimitilojen vuokraukseen (Valtion koulukotien Vuorelan yksikön Opistoala -perusparannushanke Vihdin Nummelassa). Opistola-rakennus on Vuorelan koulukodin toiminnassa keskeinen. Siihen sijoittuu koulukodin peruskoulu, yksi asuinosasto, ruokala sekä liikunta-/juhlasali. Perusparannushankkeessa rakennuksen käyttötarkoitus säilyy entisellään, mutta se peruskorjataan laadullisesti sekä toiminnallisesti vastaamaan tämän päivän vaativan koulukotihoidon tarpeita. Perusparannuksessa huomioidaan myös Vuorelan kasvava oppilasmäärä. Vuorelan paikkaluku tulee kasvamaan jo vuoden 2018 alusta 26:sta 36:een. Hankkeen kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa ja vuosivuokra on 472 000 euroa. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295 163 596)

Sivun alkuun