Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 26.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.11.2015 13.10
Tiedote 634/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.11.2015 seuraavia asioita:

Valtion Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koulutuskuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen siirto Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koulutuskuntayhtymä ja Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä yhdistyivät 2007 Kemi-Tornionjokilaakson koulutuskuntayhtymä Lappiaksi, joka on luovuttanut entisen Kemin terveydenhuolto-oppilaitoksen ja teknillisen oppilaitoksen kiinteistöt Kemin ja Tornion kaupungeille. Kaupungit ovat käyttäneet valtion luovuttaman noin 8,6 miljoonan arvoiset kiinteistöt rakennuksineen apporttiomaisuutena Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita vastaan. Lapin ammattikorkeakoulu on saanut koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2015 lukien ja on ottanut vastatakseen valtion luovuttaman omaisuuden palautusvelvollisuudesta. Omaisuutta käytetään edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa kuntayhtymälle ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle päätöksen, jossa se ei tässä vaiheessa tule vaatimaan luovutussopimusten mukaista valtion luovuttaman omaisuuden käypää arvoa eli lahjoitusvaroja palautettavaksi valtiolle omaisuuden siirron johdosta uudelle koulutuksen järjestäjälle tietyin opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin ehdoin. Jos valtio ei vaadi luovuttamansa omaisuuden käypää arvoa palautettavaksi, jää valtiolta saamatta noin 8,6 miljoonaa euroa. Toisaalta valtion vaatimus voisi vaarantaa kuntayhtymän tai Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n edellytyksiä hoitaa koulutustehtävää sekä kehittää koulutustoimintaa. (OKM rakennusneuvos Ritva Kivi 0295 330 155)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään Ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista, liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista sekä muista Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. (LVM hallitusneuvos Rita Linna 0295 342 559)

Vuoden 2016 työeläkevakuutusmaksun vahvistaminen. Keskimääräinen työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkoista, mikä on sama kuin vuonna 2015. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia. Työnantajan maksu on keskimäärin 18,00 prosenttia. Myös nämä prosenttimäärät ovat samat kuin vuonna 2015. (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 0295 163 182)
Tiedote

Vuoden 2015 talousarvion momentin 33.10.54 (Asumistuki) määrärahan ylittäminen 80 000 000 eurolla. Määrärahan lisätarve aiheutuu työllisyystilanteen voimakkaasta heikentymisestä sekä erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän kasvusta. (STM finanssisihteeri Satu Seikkula 0295 163 234)

Palaa sivun alkuun