Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raha-asiainvaliokunnan istunto 26.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.2.2015 13.07
Tiedote 98/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.2.2015 seuraavia asioita:

Vuoden 2014 talousarvion momentin 24.01.29 (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 2 600 000 eurolla. Ylitys aiheutuu ulkoasiainministeriön hallinnonalan toimintamenojen ja kehitysyhteistyöhankkeiden arvioitua suuremmasta arvonlisäverollisten maksujen osuudesta. (UM talousjohtaja Risto Hakoila 0295 351 287)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) ylittäminen 4 693 000 eurolla. Määrärahaa käytetään arvonlisäverollisiin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen. Arvonlisäverollisten hankintojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla. (VM talouspäällikkö Jukka Nummikoski 0295 530 106)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 2 950 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvonlisäveromenoista. (OKM talouspäällikkö Tiina Heikkinen 0295 330 103)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 13 900 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu pääosin momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) menoihin liittyvien arvonlisäveromenojen kasvusta. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Pääomalainan myöntäminen Finnvera Oyj:lle Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomittamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Finnvera Oyj:lle vuoden 2015 talousarvion momentilla 32.20.87 Finnvera Oyj:lle osoitetun viiden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Rahaston tilintarkastajat ovat 13.2.2015 puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista johtokunnan esityksen mukaisena. Varautumisrahaston tilikauden voitto 25 554 631,03 euroa siirretään Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 87 648,61 ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 35 323,48 euroa lisätään rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyyn tarkoitukseen vuonna 2015. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 2,4 miljardia euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)

hallitus
Palaa sivun alkuun