Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.6.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.6.2017 11.52
Tiedote 318/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.6.2017 seuraavia asioita:

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta. Maksutaulukkoon lisätään yksi suorite ja hinnantarkistuksia tehdään Poliisihallituksen, paikallispoliisin sekä Suojelupoliisin eri luparyhmiin. Hinnanmuutokset perustuvat Suojelupoliisin turvallisuusselvitysrekisterin käyttöönottoon loppukesällä 2017 sekä Poliisihallituksen maksullisten suoritteiden hinnoittelun muutostarpeisiin omakustannusarvon säilyttämiseksi loppuvuonna toiminnan jäätyä alkuvuonna 2017 alijäämäiseksi. Asetus tulee voimaan 1.7.2017. (SM poliisijohtaja Sanna Heikinheimo 0295 488 553)
Tiedote

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen (Pansio) allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on vuokralaisena allekirjoittanut 3.1.2017 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pansiossa olevan kasarmin 152 peruskorjaushanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 15.12.2016. Hankkeen on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan 30.6.2018. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa vaiheittain 1.3.2018-1.7.2018. Sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon sopimuksen jäännösarvolaskelman mukaisesti. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 11 780 000 euroa (sis. alv:n osuuden 2 280 000 euroa, hintataso 11/2016). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 1 555 323 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 301 030 euroa/vuosi). Hankkeen kustannusten lisäys on yhteensä 402 131 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 77 832 euroa/vuosi). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295 140 450)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 28.99.97 (Valtion saatavien turvaaminen) arviomäärärahan ylittäminen 150 000 eurolla. Valtiokonttori on joutunut vuonna 2017 käyttämään valtion saatavien turvaamisen määrärahaa aikaisemmin arvioitua huomattavasti enemmän maksukyvyttömyysmenettelyistä aiheutuneiden kulujen maksamiseen. Suurimmat menoerät ovat olleet valtion tukemaa vuokratalolainaa saaneiden yhteisöjen konkurssipesien ja vakuuskohteiden hoidosta aiheutuneet menot. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (monivuotinen tukiohjelma). Suomen valtio hakee CEF-tukea yhteensä noin 4,11 miljoonaa euroa vuoden 2017 monivuotisen tuen ohjelmasta. Kyse on Vuosaaren meriyhteyden parantamisesta ja Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin edellyttämän raideinfrastruktuurin rakentamisesta. Tukea hakee valtion lisäksi myös muutama muu toimija. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 0295 342 497)
Tiedote

EAKR-Aloitusrahasto Oy:n pääomittaminen enintään neljällä miljoonalla eurolla Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmakauden 2000-2006 sulkutilivaroista. Työ- ja elinkeinoministeriö voi kohdentaa uudelleen ministeriön päätökseen 23.4.2008 perustuvalla sulkutilillä olevista EAKR-ohjelmakauden 2000-2006 ensisijaiseen tarkoitukseensa käyttämättä jäävistä varoista Finnvera Oyj:lle yhteensä enintään neljä miljoonaa euroa käytettäväksi EAKR-Aloitusrahasto Oy:n pääomittamiseen. Varat käytetään rahaston kohdeyritysten kehittämisen kannalta tarpeellisiin jatkosijoituksiin Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen suuralueille. Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa suostumuksensa siihen, että Finnvera Oyj voi nostaa sulkutililtä varoja enintään neljä miljoonaa euroa kahdessa erässä käytettäväksi edellä todettuun tarkoitukseen. (TEM kaupallinen neuvos Kari Virtanen 0295 047 707)

Sivun alkuun