Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 30.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.3.2017 13.17
Tiedote 140/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.3.2017 seuraavia asioita:

Palosuojelurahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Sisäministeriö vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää, että tuottojäämä 871 743,95 euroa siirretään rahaston omaan pääomaan. Tilinpäätös ei edellytä muita toimenpiteitä. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 9 136 495,66 euroa. (SM talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi 0295 488 513)

Verohallinnon oikeuttaminen tekemään vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa Verohallinnon Helsingin toimitiloista. Sopimus sisältää 4 291 m2:n toimitilan vuokraamisen kuuden vuoden ja yhden kuukauden pituiseksi sopimuskaudeksi Vallilasta osoitteesta Vääksyntie 2. Verohallinto voisi kuitenkin luopua 600 m2:stä tiloja kahden vuoden vuokra-ajan jälkeen mahdollisen tilatarpeen vähetessä. Uudet tilat otetaan käyttöön 1.12.2019. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo kuudelle vuodelle on arvonlisäveroineen yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Verohallinnon oikeuttaminen tekemään vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa Verohallinnon Jyväskylän toimitiloista. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus sisältää 4 217 m2:n toimitilan vuokraamisen Jyväskylästä osoitteesta Vapaudenkatu 58. Uudet tilat otetaan Verohallinnon käyttöön 1.4.2018. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on yhteensä noin 919 000 euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo kymmenelle vuodelle on arvonlisäveroineen yhteensä 11 400 000 euroa. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Interventiorahaston alijäämä 47 054,94 euroa tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 7 568 913,82 euroa. Vuonna 2016 rahastoon tehtiin 350 000 euron siirto valtion talousarviosta. Maatalouden interventiorahasto voi toimintojensa väliaikaista rahoittamista varten ottaa tietyin ehdoin lainoja. Vuonna 2016 lainaa otettiin yhteensä 12 000 000 euroa ja vuoden lopussa sitä oli 5 000 000 euroa. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.–31.12.2016 oli 42 537 192,61 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 331 456 072,57 euroa. Osana hallitusohjelman kärkihankerahoitusta Makeralle osoitettiin 11 miljoonaa euroa käytettäväksi maatalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Edellisenä vuonna rahastoon tehtiin 250 000 euron siirto valtion talousarviosta. Tuloja rahastoon kertyi 99,2 miljoonaa euroa, kun tuloihin lasketaan mukaan edelliseltä vuodelta siirtyneet sitomattomat varat. Maatilatalouden kehittämisrahaston tulot toteutuivat vuonna 2016 suunniteltua pienempinä EU-tulojen loputtua. Rahaston menot koostuvat pääosin myönnetyistä avustuksista. Suunnitelluista menoista sidottiin 83 prosenttia. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2017. Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) Suomen metsäkeskukselle kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla tehtäviin tukipäätöksiin myöntämisvaltuutta 81 653 000 euroa ja määrärahaa 39 985 150 euroa. Kumotun kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla hyväksytyistä rahoituspäätöksistä aiheutuviin menoihin osoitetaan momentilta 30.40.44 määrärahaa 16 244 000 euroa ja momentilta 30.40.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamisen) 15 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Nykyiseen asetukseen nähden tehdään muutoksia liiketaloudellisin perustein hinnoiteltaviin suoritteisiin ja hintojen korotuksia muutamiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin. Näitä maksuja korotetaan, jotta ne vastaavat paremmin suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia perustuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintoperusteiseen kustannuslaskentaan. Asetus tulee voimaan 1.4.2017 ja on voimassa 31.3.2018 saakka. (STM lakimies Merituuli Mähkä 0295 163 575)

Valtion asuntorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Ympäristöministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Rahaston alijäämä katetaan omasta pääomasta. Asuntorahaston alijäämä oli vuonna 2016 110,4 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 6 391,8 miljoonaa euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)

Sivun alkuun