Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 7.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.4.2016 13.20
Tiedote 141/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.4.2016 seuraavia asioita:

Palosuojelurahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen. Sisäministeriö vahvistaa palosuojelurahaston tilinpäätöksen. Palosuojelurahaston toiminnan kulut vuonna 2015 olivat 286 680,81 euroa, rahoitustuottoja ja -kuluja vuonna 2015 ei ollut, siirtotalouden kulut vuonna 2015 olivat 9 286 492,00 euroa. Vuonna 2015 tuotot veroista ja pakollisista maksuista olivat 10 928 372,74 euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2014. Vuoden 2015 tuottojäämä 1 355 199,93 kirjataan rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 8 264 751,71 euroa. (SM talouspäällikkö Kati Korpi 0295 488 513)

Valtion eläkerahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa valtion eläkerahaston tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan valtion eläkerahaston kirjanpidollinen nettotulos toiminnan kulujen jälkeen oli 605,5 miljoonaa euroa (460,9 miljoonaa euroa vuonna 2014) ja taseen loppusumma 14,7 miljardia euroa. Taseessa sijoitukset on arvostettu hankintahintaan. Rahaston sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 853,0 miljoonaa euroa (1 269,8 miljoonaa euroa vuonna 2014). Rahaston sijoitusten suhteellinen tuotto oli 4,9 prosenttia (7,8 % vuonna 2014). (VM finanssineuvos Arto Eno 0295 530 072)

Rahoitusvakausrahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa Rahoitusvakausrahaston tilinpäätöksen. Rahasto muodostuu vakausmaksuina kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuina kartutettavasta talletussuojarahastosta. Kriisinratkaisurahasto ja talletussuojarahasto esitetään tilinpäätöksessä erillisinä. Talletussuojarahastoa alettiin kerryttää kesällä 2015 ja tilinpäätöslaskelmien mukaan sen koko oli vuoden 2015 lopussa noin 60,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 ei ollut korvaustapauksia, joten talletus suojarahastoa ei käytetty tallettajien saatavien turvaamiseen. Kriisinratkaisurahastoon maksuvelvollisia ovat kaikki luottolaitokset sekä ne sijoituspalveluyritykset, jotka kuuluvat kriisinratkaisulainsäädännön soveltamisalaan. Tilinpäätöksen mukaan maksuvelvollisilta kerättiin vuoden 2015 aikana yhteensä 76,3 miljoonaa euroa vakausmaksuina. Rahaston varoja ei käytetty vuoden 2015 aikana kriisinratkaisutarkoitukseen. Kotimaisilta luottolaitoksilta kerätyt varat, eli 76,3 miljoonaa euroa, siirrettiin 28.1.2016 EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Loput noin 5 500 euroa jäävät kotimaiseen kriisinratkaisurahastoon ja niitä voidaan käyttää osana kotimaisten sijoituspalveluyritysten ja ETA-alueen ulkopuolisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevien sivuliikkeiden kriisinratkaisun rahoitusta. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)

Valtion Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymälle korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen siirto Sastamalan koulutuskuntayhtymälle. Sastamalan koulutuskuntayhtymä on pyytänyt palautusvelvollisuudesta luopumista Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymältä saamiensa valtion luovuttamien entisen Osaran maatalousoppilaitoksen arviolta 1,4 miljoonan euron arvoisten kiinteistöjen osalta. Kiinteistöjen maa-alueet ovat yhteensä noin 254 hehtaarin laajuiset. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävä on 17.9.2013 siirretty Sastamalan koulutuskuntayhtymälle. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa Sastamalan koulutuskuntayhtymälle päätöksen, jossa se ei tässä vaiheessa vaadi valtion luovuttaman omaisuuden käypää arvoa palautettavaksi valtiolle omaisuuden siirron johdosta uudelle koulutuksen järjestäjälle. (OKM rakennusneuvos Ritva Kivi 0295 330 155)

 
Sivun alkuun