Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Raha-asiainvaliokunnan istunto 9.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.2.2017 13.16
Tiedote 60/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.2.2017 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Samalla vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2017 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 14.2.2017. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Vuoden 2016 talousarvion momentin 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 3 800 000 eurolla. Ylitystarve johtuu arvonlisäverollisten hankintojen arvioitua suuremmasta määrästä valtiovarainministeriön hallinnonalalla. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 30.40.51 (Kalatalouden edistäminen) 8 850 000 euron määrärahan jakaminen valtion talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: Avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 50 000 euroa, hoitokalastus 100 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 1 momentin 1 kohta 2 310 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 1 momentin 2 kohta 1 295 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 1 momentin 3 kohta 1 670 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 2 momentti 125 000 euroa, maksunkantokulut 700 000 euroa ja viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 2 600 000 euroa. (MMM kalatalousylitarkastaja Roni Selén 0295 162 462)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2017 suoritettavasta määrärahasta. Asetuksella säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavasta määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden sekä määrärahan kohdentamisesta yliopistoille, Työterveyslaitokselle, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta, koulutuspaikkasopimusten sisällöstä ja määrärahan käytöstä tehtävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 15.2.2017 ja on voimassa 31.12.2017 saakka. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

Palaa sivun alkuun