Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.1.2018 11.23
Tiedote 14/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.1.2018 seuraavat lait:

Laki ulosottokaaren muuttamisesta (HE 150/2017 vp). Ulosottokaarta muutetaan ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi. Vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden pituiseen lykkäykseen palkan ulosmittauksesta, jos he ovat tulorajaulosmittauksen piirissä. Muiden velallisten osalta ulosottomies voi työllistymisen perusteella myöntää lykkäystä enintään neljäksi kuukaudeksi. Lisäksi luonnollisen henkilön säännönmukaisesta elinkeinotulosta voidaan jättää ulosmittaamatta pääsäännön mukaista viittä kuudesosaa suurempi määrä sen perusteella, että velallinen ryhtyy elinkeinonharjoittajaksi pitkän työttömyyden jälkeen. Laki tulee voimaan 1.2.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)

Veronkantolaki, laki veronkantolain muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta, laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki kiinteistöverolain muuttamisesta, laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki ennakkoperintälain 1 ja 23 §:n muuttamisesta, laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki rakennusverolain 14 §:n muuttamisesta, laki Verohallinnosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, laki valmisteverotuslain 47 ja 47 d §:n muuttamisesta, laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki tonnistoverolain 31 §:n muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki yleisradioverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 ja 20 §:n muuttamisesta, laki apteekkiverolain 2 §:n muuttamisesta, laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, laki arpajaisverolain 1 a §:n muuttamisesta, laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta, laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki autoverolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta, laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta, laki väylämaksulain 29 §:n muuttamisesta, laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta (HE 97/2017 vp). Uudessa veronkantolaissa säädetään Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta yhtenäisestä kantomenettelystä. Verotuksen reaaliaikaisuuden edistämiseksi tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa säädetään verotuksen päättymisestä verovelvolliskohtaisesti, jolloin verovelvollisen verotus voi päättyä nykyistä aiemmin. Tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa otetaan käyttöön verotuksen päättymisen jälkeen tehtävä täydentävä verotuspäätös tilanteissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa sellaisen verotukseen vaikuttavan uuden tiedon, johon verotus ei ole aiemmin perustunut. Tuloverotuksen, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen seuraamusjärjestelmää yhtenäistetään ja seuraamusten vaikuttavuutta parannetaan. Varainsiirtoveroon liittyvä ilmoittamisvelvollisuus laajenee kiinteistöjen luovutuksiin. Sähköisten menettelytapojen lisäämiseksi yhteisön ja yhteisetuuden on annettava kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa koskevat tiedot sähköisesti. Pakollinen sähköinen ilmoittaminen varainsiirtoverotuksessa koskee myös kiinteistönvälittäjiä ja arvopaperikauppiaita. Veronumerorekisterin rekisterimerkinnän säilyttämistä ja poistamista koskevaa sääntelyä tarkennetaan. Korruptioon liittyvien rikosten paljastamisen ja selvittämisen edistämiseksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädetään Verohallinnon oikeudesta antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen esitutkintaviranomaiselle. Osa laeista tulee voimaan 1.5.2018 ja osa 1.11.2019 siirtymäsäännöksin. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 0295 530 225)

Laki tulotietojärjestelmästä, laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 134/2017 vp). Tulotietojärjestelmä on työnantajia ja muita suorituksen maksajia sekä tiedon käyttäjiä palveleva valtakunnallinen tietojärjestelmä. Sitä käytetään työnantajien ja muiden suorituksen maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tulotietojen ja muihin niihin liittyvien tietojen antamiseen. Tulotietojärjestelmän ytimen muodostaa tulorekisteri, johon annetut tiedot talletetaan välitettäväksi edelleen lakiehdotuksessa nimetyille viranomaisille ja muille tahoille näiden muuhun lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti käytettäväksi laissa määritettyihin tarkoituksiin. Tulorekisterin tiedot ovat muutoin salassa pidettäviä. Laki tulotietojärjestelmästä ja laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 16.1.2018 ja muut lait 1.1.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 170/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että julkisten ympäristötiedoiksi katsottavien metsätietojärjestelmän tietojen luovuttaminen on mahdollista ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä. Lakiin sisältyy myös henkilötietojen suojaan liittyviä säännöksiä koskien tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla ja yhteystietojen luovuttamista suoramarkkinointiin. Lisäksi metsäkeskus voi vastaanottaa kenen tahansa toimittamia tietoja ns. joukkoistetulla tiedonkeruulla. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2020 loppuun mennessä selvitys nyt säädettävän lainsäädännön vaikutuksista. Laki tulee voimaan 1.3.2018. (MMM osastopäällikkö Juha Niemelä 0295 162 009)
Tiedote

Laki ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta (HE 179/2017 vp). Ulkomaisten ajokorttien hyväksymistä Manner-Suomessa ajamiseen laajennetaan. Muutos koskee muita kuin Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan talousalueeseen liittyneissä valtioissa sekä Geneven ja Wienin tieliikennesopimuksiin liittyneissä valtioissa annettuja ajokortteja. Edellytyksenä ajokortin hyväksymiselle on, että se on myönnetty Suomen tunnustamassa valtiossa. Ajokorttia ei hyväksytä, jos ajokortin haltija on ajokorttia myönnettäessä asunut vakinaisesti Suomessa. Laki tulee voimaan 1.2.2018. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)
Tiedote

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 82/2017 vp). Lailla kumotaan radiomainonnan määrää koskeva säännös sekä viestintäpalvelujen ja matkapuhelinten kytkykauppaa koskevat säännökset. Säännöstä televisiotoimijoiden velvollisuudesta varata yli puolet vuosittaisesta lähetysajastaan eurooppalaisille ohjelmille muutetaan joustavammaksi. Näkö- ja kuulorajoitteisille tarkoitettu ääni- ja tekstityspalvelu on jatkossa liitettävä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmistojen ja kaupallisten yleisen edun ohjelmistojen lisäksi myös sellaisiin valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin ohjelmistoihin, jotka palvelevat useita eri yleisöryhmiä. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä myös urheilu- ja musiikkiesityksiin, joita ei lähetetä suorana lähetyksenä. Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennetaan. Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun määrää korotetaan Yleisradio Oy:n osalta ja alennetaan kaupallisten toimijoiden osalta. Eduskunta päätti muuttaa lain nimikkeen laiksi sähköisen viestinnän palveluista. Laki tulee voimaan 1.6.2018. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen sekä vahvisti lain kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2017 vp). Euroopan neuvoston puiteyleissopimus on tehty Farossa, Portugalissa lokakuussa 2005. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2011. Yleissopimus kohdistuu kohteiden ja suojelun sijasta yksilöihin, yhteisöihin ja kulttuuriperinnön määrittelyyn. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Tasavallan presidentti hyväksyi avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen ja vahvisti lain avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta, lain avaruustoiminnasta ja lain löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta (HE 157/2017 vp). Avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehty yleissopimus velvoittaa valtion rekisteröimään lähettämänsä avaruusesineet pitämäänsä rekisteriin ja ilmoittamaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin ylläpitämään julkiseen rekisteriin yleissopimuksessa määrätyt tiedot avaruusesineistä. Lakia avaruustoiminnasta sovelletaan Suomen valtion alueella tai Suomeen rekisteröidyssä aluksessa harjoitettavaan avaruustoimintaan. Lisäksi lakia sovelletaan Suomen kansalaisen tai Suomessa kotipaikkaa pitävän oikeushenkilön harjoittamaan avaruustoimintaan. Laissa säädetään avaruustoiminnan harjoittamisen luvanvaraisuudesta, luvan myöntämisen edellytyksistä, toiminnanharjoittajan velvoitteista, avaruustoimintaa koskevasta valvonnasta ja valtion takautumisoikeudesta toiminnanharjoittajaa kohtaan. Laki sisältää myös säännökset avaruusesineiden rekisteristä ja rekisteriin kirjattavista tiedoista. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii laissa tarkoitettuna lupa- ja rekisteröintiviranomaisena. Lain rikkomisesta rangaistaan avaruustoimintarikkomuksena. Löytötavaralakiin tehdään uudesta laista johtuva tarkistus. Ensimmäisen lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella, kaksi muuta lakia tulee voimaan 23.1.2018. (TEM kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka 0295 062 122)
Uutinen

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.1.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission (C.I.P) päätösten XXXIV-1 - XXXIV-18 hyväksyminen. Päätökset eivät sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai edellyttäisivät muutoin eduskunnan hyväksymistä. Päätösten täytäntöönpano voi tapahtua ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen nojalla. (SM poliisitarkastaja Seppo Sivula 0295 488 591)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.1.2018 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 215/2013 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Veto-oikeuden käyttämättä jättäminen seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan liikennerikoslain 9 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan ajokorttilain 59 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.1.2018 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Rauli Suikkasen ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän määrääminen päättymään 31.1.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Harri Kämäräinen ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.2.2018 lukien toimialueenaan Bhutan, Malediivit, Pakistan ja Sri Lanka. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Hanoin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kari Kahiluodon sivuakkreditointi Laosiin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen oikeusneuvos, esittelijäneuvos Anne Johanna Nenonen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Kimmo Petteri Leppikorpi Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, hallinto-oikeustuomari Mari Kyllikki Jääskeläinen Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jenni Elina Ahtiainen Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Tero Kalevi Särkikangas Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Katja Kristiina Saukkonen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Camilla Nina Marita Sandström Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jonna Pauliina Konstari Helsingin hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Amanda Lähdeniemi Helsingin hallinto-oikeuden viidenneksi täytettävään virkaan 1.2.2018 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Hovioikeudenneuvos Kari Tapio Heikkonen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan, hovioikeudenneuvos Pekka Johannes Haapaniemi Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan, hovioikeudenneuvos Tarja Helena Raiskinen Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Satu Helena Saarensola Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.2.2018 lukien, käräjätuomari Merja Anneli Tuovinen Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Katja Margit Tainio Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja vakuutusoikeustuomari Anna Aija Marjaana Raivio vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.2.2018 lukien sekä oikeussihteeri Riikka Annika Innanen markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.3.2018 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Sivun alkuun