Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 14.12.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.12.2017 13.57
Tiedote 593/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti muutti 14.12.2017 ulkoasiainministeri Timo Juhani Soinin nimikkeen ulkoministeriksi 1.1.2018 lukien. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.12.2017 seuraavat lait:

Laki vaalilain muuttamisesta (HE 101/2017 vp). Vaalilakia muutetaan siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Muutoksella edistetään vaali- ja osallistumisoikeuksien tosiasiallista toteutumista ja lisätään äänioikeutettujen yhdenvertaisuutta. Kirjeäänestyksen käyttöönotto parantaa merkittävästi monien ulkosuomalaisten ja ulkomailla muutoin oleskelevien äänioikeutettujen mahdollisuutta äänestää. Kirjeäänestyksen käyttöönotto ei poista voimassa olevan lain mukaista mahdollisuutta äänestää ennakkoon ulkomailla valtioneuvoston asetuksella määrätyissä edustustoissa ja niiden toimipaikoissa. Laki tulee voimaan 1.11.2018. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 0295 150 128)
Tiedote

Laki maksupalvelulain muuttamisesta, laki kuluttajansuojalain muuttamisesta ja laki tietoyhteiskuntakaaren 125 ja 134 §:n muuttamisesta (HE 132/2017 vp). Maksupalvelulain soveltamisalaa laajennetaan siten, että soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluita ovat myös maksutoimeksiantopalvelu ja tilitietopalvelu. Lakiin lisätään näiden palveluiden käyttöön liittyvät säännökset. Lain teleyrityksiä, rajattua verkkoa ja kauppaedustajia koskevia soveltamisalapoikkeuksia kavennetaan. Maksunsaajan oikeutta periä lisäkuluja eräiden maksutapojen käytöstä rajoitetaan siten, että lisäkuluja ei voida periä esimerkiksi kuluttajien tällä hetkellä tavallisimpien maksukorttien käytöstä. Myös vastuusäännöksiä tietyiltä osin muutetaan. Palveluntarjoajalla on yleensä velvollisuus käyttää vahvaa tunnistamista sähköisissä maksutapahtumissa. Lisäksi kuluttajansuojalakiin ja tietoyhteiskuntakaareen tehdään eräitä muutoksia. Eräiden säännösten voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lait tulevat voimaan 13.1.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 0295 150 224)
Tiedote

Laki tuomioistuinlain muuttamisesta, laki kiinteistönmuodostamislain 241 a ja 259 §:n muuttamisesta, laki merilain muuttamisesta, laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta, laki sotilasoikeudenkäyntilain 1 §:n muuttamisesta ja laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 270/2016 vp). Käräjäoikeusverkostoa kehitetään siten, että sen jälkeen Suomessa on 20 käräjäoikeutta nykyisten 27 käräjäoikeuden sijaan. Käräjäoikeuksia ovat siten Ahvenanmaan, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Uudistuksessa yhdistetään Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet sekä Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet. Lisäksi Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiri jaetaan siten, että sen eteläiset kunnat ja Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet yhdistetään, ja Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin pohjoiset kunnat ja Kanta-Hämeen käräjäoikeus yhdistetään. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän mahdollisen summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä. Lait tulevat voimaan 1.1.2019 kuitenkin siten, että tuomioistuinlain muuttamisesta annetun lain 17 luvun 2, 7 ja 15 § sekä 19 luvun 6 § ja laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 ja 14 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2018. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295 150 394)
Tiedote

Laki matkapalveluyhdistelmistä ja laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 105/2017 vp). Laki matkapalveluyhdistelmistä korvaa voimassa olevan valmismatkalain. Lisäksi tehdään eräitä vähäisiä muutoksia kuluttajansuojalakiin. Laeilla pannaan osaltaan täytäntöön direktiivi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä. Laki matkapalveluyhdistelmistä on soveltamisalaltaan voimassa olevaa lakia laajempi. Matkapakettien lisäksi matkapalveluyhdistelmiä ovat yhdistetyt matkajärjestelyt. Lisäksi muutoksia tehdään säännöksiin, jotka koskevat matkanjärjestäjän ja matkanvälittäjän tiedonantovelvoitteita, matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus ennen matkan alkua, hinnan ja muiden matkapakettisopimuksen ehtojen muuttamista matkanjärjestäjän aloitteesta sekä matkustajan oikeuksia siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (OM erityisasiantuntija Riitta Haapasaari 0295 150 139)
Tiedote

Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten, laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä, laki ulkomaalaislain 77 ja 79 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 c §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta, laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta ja laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 80/2017 vp). Kausityölaissa säädetään kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä kausityöntekoa varten, kausityöntekijöille myönnettävistä luvista ja kausityöntekijöiden oikeuksista maassaolon aikana. Yritysten sisäistä siirtoa koskevassa laissa säädetään kolmannesta maasta Euroopan unionin alueelle sijoittuneeseen tytäryhtiöön lähetettävien työntekijöiden maahantulon ehdoista, sisäisille siirtyjille myönnettävistä luvista ja oikeuksista maassaolon aikana. Laissa säädetään lisäksi oikeudesta siirtyä Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen ja siirtymiselle asetettavista ehdoista. Lain keskeisen sisällön muodostaa kausityölain ja sisäistä siirtoa koskevan lain perusteella maahan tulleiden henkilöiden yhdenvertainen kohtelu Suomen kansalaisten kanssa. Sen toteuttamiseksi tehdään useita muutoksia sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön sekä työlainsäädäntöön. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (SM neuvotteleva virkamies Harri Sivula 0295 488 623)
Tiedote

Laki maksulaitoslain muuttamisesta, laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 16 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta ja laki sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 143/2017 vp). Laeilla pannaan täytäntöön niin sanotun toisen maksupalveludirektiivin (2015/2366) säännöksiä. Toinen maksupalveludirektiivi on pääosin maksimiharmonisaatiodirektiivi, joten kansallinen liikkumavara sen toimeenpanossa on hyvin rajoitettu. Kansalliseen lainsäädäntöön tehdään vain direktiivipäivityksestä johtuvat minimimuutokset. Lainsäädäntöön lisätään direktiivin mukaisesti kahta uutta maksupalvelua koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 13.1.2018. (VM finanssineuvos Risto Koponen 0295 530 355)

Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 109/2017 vp). Lain mukaan varainsiirtoveroa ei ole suoritettava tuloverolaissa tarkoitetussa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskee sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta. Lisäksi muutetaan säännöstä, joka koskee kiinteistön luovutuksesta kirjaamisviranomaiselle annettavaa selvitystä. Riittävänä selvityksenä siitä, että veroa ei ole suoritettava, pidetään apporttiomaisuuden luovutuskirjaa, jossa on yksilöity verovapauden piiriin kuuluva omaisuus, ja verovelvollisen vakuutusta siitä, että kyse on verovapauden edellytykset täyttävästä luovutuksesta. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 153/2017 vp). Lain mukaan varainsiirtoveroa ei ole eräin edellytyksin suoritettava, kun kunta, kuntayhtymä, yksityinen yhteisö tai säätiö vuosina 2018-2022 luovuttaa yksityiselle osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan kiinteistön, joka on luovuttajan harjoittaman ammattikorkeakoululain tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen toiminnan käytössä ja vastaanottava yhtiö tai sen omistaja käyttää kiinteistöä mainittuun toimintaan. Laki liittyy hallitusohjelman mukaiseen ammatillisen koulutuksen reformiin, jonka osana toteutetaan vuodesta 2017 lähtien ammatillisen koulutuksen rahoituksen tason vähentäminen. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja laki tuloverolain muuttamisesta (HE 107/2017 vp). Asteikon tulorajoja korotetaan noin 1,5 prosentilla. Tämän lisäksi asteikon kolmannen tuloluokan euromääräistä alarajaa korotetaan 600 eurolla. Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja säilyy nykyisellään. Asteikon kaikkien tuloluokkien marginaaliveroprosentteja alennetaan. Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä poistumaprosenttia samoin kuin kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Tuloverolakiin lisätään säännös työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta. Tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla koskevaa työskentelyn aikarajaa pidennetään kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies Timo Annala 0295 530 318)

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 130/2017 vp). Laeilla pannaan täytäntöön eräät määräykset niissä tiedonvaihtoa veroasioissa koskevissa muutospöytäkirjoissa, jotka Euroopan unioni on tehnyt Andorran, Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin kanssa. Pöytäkirjoilla on muutettu eräitä Euroopan unionin ja näiden valtioiden välisiä veroalan tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia sisällyttämällä niihin finanssitilitietoja koskevaa automaattista tietojenvaihtoa koskevat määräykset. Kyseiset määräykset edellyttävät Verohallintoa ja suomalaisia raportoivia finanssilaitoksia koskevia säännöksiä, joilla Verohallinnolle annetaan toimivaltaa hallinnoida sopimusten soveltamista ja velvoitetaan Verohallinto ja finanssilaitokset toimimaan eräissä asioissa tietyllä tavalla. Lait tulevat voimaan 20.12.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta (HE 111/2017 vp). Lait liittyvät toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistukseen. Yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä on kiinteistön käyttöoikeudesta aiheutuvan arvonlisäverokustannuksen osalta kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa tasavertaisessa asemassa. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies Marja Niiranen 0295 530 238)

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (HE 72/2017 vp). Laissa säädetään perustettavasta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta. Tietovarantoon tallennettuja perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua koulutusta ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta koskevia tietoja käytetään henkilön hakeutuessa koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä sekä henkilön hakiessa koulutukseen liittyviä etuisuuksia. Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lisäksi myönnettäessä opetuksen ja koulutuksen rahoitusta. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimivat tietovarannon rekisterinpitäjinä ja Opetushallitus teknisenä ylläpitäjänä. Ylioppilastutkintorekisteristä, opiskelijavalintarekisteristä ja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta säädetään pääasiassa vastaavasti kuin voimassa olevassa laissa. Laissa säädetään myös Opetushallituksen ylläpitämästä opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta. Palvelussa henkilö voi katsoa ja käyttää laissa tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä omia tietojaan. Luovutuspalvelua voidaan käyttää myös tietojen luovuttamiseen viranomaisille. Henkilö voi palvelussa lisäksi antaa suostumuksensa rekisterissä tai tietovarannossa olevan tiedon luovuttamiseen palvelun avulla muille tahoille. Palvelun kautta tapahtuvasta tietojen luovutuksesta vastaa Opetushallitus. Lisäksi laissa säädetään oppijanumerosta, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa laissa tarkoitettuja tietoja. Oppijanumeroista muodostuu oppijanumerorekisteri, jota pitää Opetushallitus. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (OKM ylijohtaja Mika Tammilehto 0295 330 308)

Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta (HE 98/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että äänioikeusikärajaa seurakunnanvaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa alennetaan 18 vuodesta 16 vuoteen. Kirkolliskokouksen toimikausi pidennetään kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Lakiin lisätään säännökset, jotka koskevat toimivaltaa neuvotella ja sopia niiden työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista, joiden tehtävänä on edustaa työnantajaa kirkon ja seurakuntien työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa. Lisäksi lakiin tehdään tekniset muutokset, jotka johtuvat lainoppineen kirkkoneuvoksen tehtävän lakkauttamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (OKM hallitusneuvos Joni Hiitola 0295 330 108)

Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 116/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveluihin laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita ja valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjällä ei ole enää lakisääteistä velvoitetta laatia määrämuotoinen opetussuunnitelma. Sen vuoksi lakia muutetaan siten, ettei siinä enää viitata ammatillisen koulutuksen osalta opetussuunnitelmaan. Lisäksi säännöksiä muutetaan siten, että ne vastaavat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain terminologiaa. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (OKM hallitusneuvos Anna Kankaanpää 0295 330 403)

Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 119/2017 vp). Väylämaksun yksikköhinta ja väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä puolitettiin vuosiksi 2015-2017. Puolitus säilytetään vielä vuonna 2018. Sähkö- ja dieselvetoista tavaraliikennettä koskeva ratavero poistettiin määräaikaisesti niin ikään vuosiksi 2015-2017. Tavaraliikenteen rataveron poisto pysyy voimassa vielä vuoden 2018 ajan. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (LVM yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 0295 342 077)

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta (HE 120/2017 vp). Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista korvaa voimassa olevan valmismatkaliikkeistä annetun lain. Rikoslain rangaistussäännöstä muutetaan vastaamaan lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajista säännöksiä. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuun lakiin tehdään tekninen muutos. Uusilla säännöksillä pannaan täytäntöön matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskeva direktiivi maksukyvyttömyyssuojaa koskevilta osilta, uudistetaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajien vakuus- ja rekisteröintijärjestelmä sekä säädetään uudesta maksusta matkapalveluyhdistelmien tarjoajille. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)
Tiedote

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 121/2017 vp). Lain mukaan työnhakija saa työttömyysetuutta neljän kuukauden ajalta yritystoiminnan estämättä, jos yritystoiminta on aloitettu työttömänä ollessa. Jos työnhakijalla on tuloa yritystoiminnasta, tulo otetaan huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. Liikkuvuusavustusta maksetaan myös osa-aikatyöhön, jonka työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa. Lisäksi liikkuvuusavustusta voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa, jos työn aloittaminen edellyttää osallistumista työhön liittyvään koulutukseen. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa korotettuna muun muassa huoltovelvollisuuden ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella. Lakiin tehdään lisäksi ammatillisen koulutuksen ja opintotukea koskevan lainsäädännön muutoksista johtuvia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

Laki ydinenergialain muuttamisesta (HE 93/2017 vp). Lakiin lisätään säännökset ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvästä itse- ja vertaisarvioinnista sekä niiden toteuttamisesta, luvanhaltijan tietojenantovelvollisuudesta sekä lupaviranomaisen toteuttamasta kuulemisesta lupavaiheessa. Ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyviin luvanhaltijan velvollisuuksia koskeviin säännöksiin tehdään eräitä täsmennyksiä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset kansallisen ydinjätehuollon ohjelman laatimisesta ja seurannasta. Edellä mainittujen lisäksi lakiin lisätään siitä nykyisin puuttuvat säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamista koskevasta luvasta. Ydinlaitosten painelaitteita koskevia säännöksiä päivitetään. Lisäksi tehdään eräitä säädösteknisiä täsmennyksiä ja korjauksia ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista ja tutkimustoiminnan rahoittamista koskeviin säännöksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 135/2017 vp). Lakia täydennetään siten, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) sisällytetään lakiin laillistettavana ammattihenkilönä. Voimassa olevassa laissa säädettyä siirtymäaikaa jatketaan siten, että kuntoutuksen ohjaajilla on riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta. Siirtymäaikaa jatketaan myös muiden sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojausta hakevien henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi hakemusten käsittelyn mahdollisissa viivästystilanteissa. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittyjen lähihoitajien nimikesuojaus ja rekisteröinti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin tehdään viranomaisaloitteisesti ja maksutta. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Riitta Burrell 0295 163 588)
Tiedote

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja laki työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 94/2017 vp). Työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia muutetaan lisäämällä siihen säännös, joka velvoittaa työnantajaa viipymättä ilmoittamaan työsuojeluviranomaiselle kaikista sellaisista vaaratilanteista ja onnettomuuksista, joiden johdosta ympäristöön on saattanut levitä ihmiselle vaarallinen biologinen tekijä. Lisäksi muutetaan työturvallisuuslakia siten, että lakiin lisätään säännös, joka velvoittaa työnantajaa pitämään luetteloa niistä työntekijöistä, jotka ovat altistuneet ihmisille vaarallisille biologisille tekijöille. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 136/2017 vp). Lailla säädetään työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2018. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostetaan 0,40 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennetaan 0,40 prosenttiyksikköä. Samalla työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää vähennetään 0,20 prosenttiyksikköä, josta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuun kohdentuu 0,10 prosenttiyksikköä ja työnantajien keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun niin ikään 0,10 prosenttiyksikköä. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 on 0,92 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettavaksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2018 ehdotetaan 0,65 prosenttia palkasta palkkasumman 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,54 prosenttia palkasta. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 on 0,65 prosenttia palkasta palkkasumman 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,81 prosenttia palkasta. Omavastuumaksun palkkasummarajoja muutetaan siten, että täysimääräinen omavastuumaksu peritään yrityksiltä, joiden palkkasumma on vähintään 33 336 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä pienempi, omavastuumaksu alenee lineaarisesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos palkkasumma on enintään 2 083 500 euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Tiedote

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.12.2017 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 22 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.12.2017 seuraavat nimitysasiat:

Pristinan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anne Huhtamäen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.1.2018 ja Tukholman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Matti Anttosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 28.2.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Pia Stjernvall Pristinassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.2.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Tunisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Leena Gardemeisterin sivuakkreditointi Libyaan sekä Bogotan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jarmo Kuuttilan sivuakkreditointi Venezuelaan 15.12.2017 lukien. Samalla päättyy Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mika-Markus Leinosen sivuakkreditointi Venezuelaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Heli Kristiina Sankari Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Virva Tuulia Nyman Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Juha Jaakko Terho Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Outi Maria Mikkola Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään virkaan ja lakimies Jan Mikael Ylitapio Helsingin hovioikeuden viidenneksi täytettävään virkaan 1.1.2018 lukien sekä käräjätuomari Kirsi Katriina Kohonen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Hanna Kaisa Vieruaho Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Simo Tapio Kolehmainen Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

Käräjätuomari Erja Johanna Kalske-Haikonen Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien, käräjätuomari Tiina Susanna Pirinen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2018 lukien, käräjätuomari Atte Kalevi Andersson Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien, käräjätuomari Juuso Matias Lehtinen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Merja Helena Maunuksela Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Janne Valtteri Kartio Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, vanhempi oikeussihteeri Hanna Maria Liippo Varsinais-Suomen käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Camilla Maria Nissi Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

Majuri Tapio Pihlajamäki puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan 1.1.2018-31.12.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Sivun alkuun