Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 17.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.11.2017 11.27
Tiedote 527/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.11.2017 seuraavat lait:

Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta, laki konkurssilain muuttamisesta ja laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 31 b §:n kumoamisesta (HE 269/2016 vp). Lain soveltamisala laajennetaan yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpitolaissa tarkoitettuun ammattitoimintaan. Lisäksi liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutetaan siten, että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu maksukyvyttömyydestä. Laiminlyöntien olennaisuuden arvioinnissa on muun ohella otettava erityisesti huomioon laiminlyönneistä tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä. Laissa tarkoitetuille valvontaviranomaiselle, lukuun ottamatta konkurssiasiamiestä, annetaan oikeus pyytää poliisia taikka toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä tulliviranomaista tutkimaan edellytykset määrätä liiketoimintakielto. Oikeus tutkintaa koskevan pyynnön esittämiseen annetaan myös konkurssilaissa tarkoitetulle pesänhoitajalle. Tutkinta koskee tilanteita, joissa liiketoimintakielto voidaan määrätä liiketoiminnassa tehdyn lakisääteisten velvollisuuksien olennaisen laiminlyönnin perusteella, mutta joissa ei ole syyllistytty rikolliseen menettelyyn. Esitutkintaviranomaisten ja syyttäjän oikeutta saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista laajennetaan. Lait tulevat voimaan 15.1.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)
Tiedote

Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 37/2017 vp). Poliisilain turvallisuustarkastussääntelyä muutetaan siten, että poliisilla on mahdollisuus nykyistä kattavampien turvallisuustarkastusten tekemiseen erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Poliisimiehellä on tilanteen välttämättä edellyttäessä oikeus tarkastaa henkilö paitsi vaaraa aiheuttavien esineiden ja aineiden varalta, myös sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito tilaisuudessa on muuten laissa tai lain nojalla kielletty. Lisäksi poliisimiehen oikeutta tarkastuksen tekemiseen tilaisuus- tai tapahtumapaikoilla täydennetään siten, että poliisimies voi tilanteen edellyttäessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön. Laki tulee voimaan 1.12.2017. (SM erityisasiantuntija Jarkko Nieminen 0295 488 599)
Tiedote

Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä (HE 58/2017 vp). Laki liittyy vuonna 2016 voimaan tulleeseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annettuun lakiin. Lain sääntely vastaa julkisten alojen eläkelain perhe-eläkkeitä koskevia säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 86/2017 vp). Energiatodistusvelvoitteita koskevaa poikkeusluetteloa muutetaan siten, että kasvihuoneet ja väestönsuojat tulevat energiatodistusmenettelyn piiriin. Euroopan komissio on antanut Suomelle virallisen huomautuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta ja katsonut että energiatodistusvelvoitteita koskevien poikkeuksien luettelo on Suomen lainsäädännössä laajempi kuin direktiivissä. Lakiin sisältyy myös joitakin terminologisia muutoksia johtuen lähes nollaenergiarakennuksia koskevasta lainsäädännöstä. Lainmuutoksella pannaan osaltaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Lait tulevat voimaan 1.12.2017. (YM lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja 050 432 7320)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä tehdyn sopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 128/2017 vp). Perhe- ja puolisosopimusten tavoitteena on mahdollistaa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston sekä kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston henkilöstön perheenjäsenten työnteko kyseisissä maissa ilman, että heidän tarvitsee luopua diplomaattistatuksestaan niissä tapauksissa, joissa diplomaattistatuksesta luopuminen vastaanottajavaltion noudattaman käytännön mukaan muutoin olisi työskentelyn edellytyksenä. Vastaavasti Suomi takaa sopimuksissa työnteon edellytykset kyseisten maiden vastaavassa asemassa oleville puolisoille ja perheenjäsenille Suomessa. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.11.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija Ahokkaan tai hänen estyneenä ollessaan Liikenteen turvallisuusviraston erityisasiantuntija Päivi Jämsän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Jamaikan välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija Ahokkaan tai hänen estyneenä ollessaan Liikenteen turvallisuusviraston erityisasiantuntija Päivi Jämsän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Bahaman välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.11.2017 seuraavat nimitysasiat:

Esittelijäneuvos Juha Kalevi Mäkelä korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.1.2018 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
KKO:n tiedote

Hovioikeudenneuvos Eerika Annastiina Hirvelä Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2018 lukien, käräjätuomari Minna Sari Kangasmäki Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2017 lukien, käräjätuomari Arto Juhani Mäkinen Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2018 lukien, hallinto-oikeustuomari Anne Johanna Niemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.12.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari Sanna Kaisa Korhonen Keski-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien ja käräjätuomari Riku Henrikki Tuikkala Keski-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.3.2018 lukien sekä määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Maria Kaisa Elina Vuori-Karvia Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Matti-Pekka Johannes Kuuttinen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari Karita Kristina Lassila Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Ville Samuli Laine Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Petteri Heikki Plosila Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Anu Maria Vannassalo Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Johanna Nevalainen Helsingin käräjäoikeuden viidenneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Veera Johanna Kankaanrinta Helsingin käräjäoikeuden kuudenneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Janne Pentti Tapani Pitkävirta Helsingin käräjäoikeuden seitsemänneksi täytettävään virkaan 1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

Majuri Olli Armas Ovaskan määrääminen puolustusasiamieheksi Jordaniassa 18.11.2017 lukien asemapaikkana Tel Aviv. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Komentajakapteeni Lari Pietiläinen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2018-31.12.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Sivun alkuun