Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 18.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
18.3.2016 11.41
Tiedote 118/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 18.3.2016 seuraavat lait:

Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 136/2015 vp). Lakia muutetaan siten, että Suomessa hyväksytään myös Norjan ja Tanskan tuomioistuimen sekä muun hallintoviranomaisen kuin oikeusministeriön antama todistus siitä, että velkakirja, vekseli tai shekki, joka kelpaa täytäntöönpanon perusteeksi ilman oikeudenkäyntiä, on kyseisessä valtiossa täytäntöönpanokelpoinen. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki ampuma-aselain muuttamisesta (HE 11/2016 vp). Ampuma-aselakiin lisätään viittaus Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevaan asetukseen. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa on mahdollista esittää myös Poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle. Laki tulee voimaan 8.4.2016. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)

Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta ja laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta (HE 138/2015 vp). Kunnallisen viranhaltijan ja valtion virkamiehen eroamisikää nostetaan asteittain vastaavasti kuin työeläkelainsäädännössä nostetaan ikää, johon asti eläkettä karttuu. Kunnallisen virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan viranhaltijan valitusmahdollisuutta laajennetaan. Kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin lisätään säännös, jonka perusteella kunnalliseen virkasuhteeseen perustuvan saatavan viivästyessä sovelletaan korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Lait tulevat voimaan 1.4.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 139/2015 vp). Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:ään sisältyvää polttoaineen laadun perusteella veronalennukseen oikeutetun parafiinisen dieselöljyn määritelmää laajennetaan ja tehdään sääntelyn muuttumisesta johtuva parafiinisen dieselöljyn määritelmän tekninen täsmennys. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta ja laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 3/2016 vp). Sijoitusrahastolakiin lisätään säännökset rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta ja muutetaan säilytysyhteisöä ja säilytystoimintaa koskevia säännöksiä. Lisäksi muutetaan sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun lain säännöksiä hallinnollisista seuraamuksista. Hallinnollisen seuraamusmaksun käyttöalaa laajennetaan nykyistä useampaan sijoitusrahastolain vastaiseen tekoon ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään nykyistä huomattavasti korkeammasta seuraamusmaksun enimmäismäärästä. Lait tulevat voimaan 21.3.2016. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori 0295 530 054)

Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (HE 121/2015 vp). Ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä koskeva päätöksenteko siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taiteen edistämiskeskukselle. Eläkejärjestelmän perusluonne ei muutu, mutta siihen lisätään täsmentäviä menettelysäännöksiä. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki vuosilomalain muuttamisesta, laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 145/2015 vp). Vuosilomalain työssäolon veroista aikaa ja merimiesten vuosilomalain työssäolopäivien veroisia päiviä koskevia säännöksiä muutetaan siten, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Sairausvakuutuslain säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakustannuskorvauksiin muutetaan siten, että oikeus korvauksiin on vain lakisääteisen vuosiloman ajalta. Lisäksi vuosilomalakia muutetaan siten, että työntekijän, virkamiehen tai viranhaltijan tullessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon. Työntekijälle, virkamiehelle tai viranhaltijalle, joka on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään neljän viikon vuosiloman, turvataan omavastuupäiväsääntelystä huolimatta kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan. Lait tulevat voimaan 1.4.2016. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 146/2015 vp). Luonnonsuojelulakiin tehdään muutoksia, joilla sopeutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviä vastaamaan niiden voimavaroja ja kevennetään sääntelyä. Velvollisuutta merkitä luonnonsuojelualueet maastoon kevennetään nykyisestä siten, että osa muista luonnonsuojelualueista voidaan jatkossa jättää maastossa merkitsemättä. Tähän liittyen muutetaan myös lain rangaistussäännöstä. Metsänkäyttöön liittyvästä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan rajausmenettelystä luovutaan. Lisäksi lakiin lisätään säännös poikkeamisesta yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevasta rauhoitusmääräyksestä. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (YM ympäristöneuvos Esko Hyvärinen 0295 250 094)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta (HE 148/2015 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan sekä kumotaan kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain poikkeamisvaltaa koskeva säännös. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kokonaan kunnille. Lisäksi alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön. Lait tulevat voimaan 1.4.2016. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)

Tasavallan presidentti hyväksyi pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen (HE 140/2015 vp). Sopimusta on muutettu siten, että se on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sopimus on allekirjoitettu Kööpenhaminassa 2.11.2015. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle muutossopimuksen hyväksymisestä. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.3.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston perustamisesta Tanskan hallituksen yhdessä Färsaarten ja Grönlannin maakuntahallitusten sekä Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä 19. elokuuta 1986 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen. (TEM neuvotteleva virkamies Leif Ehrstén 0295 064 920)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 18.3.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2014 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Eurooppa neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Maakuntalaki energiatehokkuudesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan energiaviranomaisesta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 5/2016 vp), hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen ehkäisemiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 17/2016 vp) ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artikloihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.3.2016 seuraavat nimitysasiat:

Canberran suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pasi Patokallion edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Sofian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Harri Salmen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Ulkoasiainneuvos Lars Backström Canberrassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien ja ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka Sofiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Käräjätuomari Saara Vuokko Leinonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Laura Katariina Karjalainen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, asessori Marjut Anneli Koivisto Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Ville Aapo Toppila Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Marjut Tellervo Oksanen Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Heikki Juhani Toivanen Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Tiina Eeva-Kaisa Saari Turun hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2016 lukien. Hallinto-oikeustuomari Johanna Maria Virmavirta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2016 lukien, käräjätuomari Anu Katariina Juho Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja käräjätuomari Marko Antero Lepistö Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riitta Sirkku Hannele Laato Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2016 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Virpi Marita Juujärvi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Everstiluutnantti Kari Tauno Antero Kaakisen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa (Commander Finnish-Irish Battalion, UNIFIL) annetun määräyksen peruuttaminen 23.5.2016 lukien ja everstiluutnantti Vesa Antero Vainion määrääminen tähän tehtävään 23.5.2016 lukien. (PLM ylitarkastaja Janne Torvinen 0295 140 433)

Sivun alkuun